Z dnia 2008-03-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2008 r. w sprawie:
 • 5527/08/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 5528/08/V/S - zmiana szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem Miasta Gdyni
 • 5529/08/V/S - zmiana struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 5530/08/V/S - zmiana zarządzenia nr 11 513/05/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 5531/08/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 przy ul. Bp. Dominika 25, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Energetyków 13
 • 5532/08/V/U - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 9, 15, 30
 • 5533/08/V/U - akceptacji treści umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego: „Budowa ul. Staniszewskiego- Sokółka IV” realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 5534/08/V/R - przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Gdyni.
 • 5535/08/V/R - wprowadzenia tekstu jednolitego statutu dla Zespołu Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni
 • 5536/08/V/R - akceptacji aneksu nr 6/2008 do umowy KB/27/MOPS/2006 dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni
 • 5537/08/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.150.000 EUR na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27
 • 5538/08/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na przebudowę pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Żeglarzy 7 na potrzeby posterunku Straży Miejskiej
 • 5539/08/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Przemyskiej
 • 5540/08/V/M - wykonania chodnika z obrzeżami przy ul. Bp. Dominika
 • 5541/08/V/M - pielęgnacji drzewostanu na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych nr 4
 • 5542/08/V/M - zlecenia wykonania dokumentacji projektowej podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej budynku położonego przy ul. Handlowej
 • 5543/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Traugutta 2
 • 5544/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Traugutta 2./
 • 5545/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5546/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5547/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5548/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5549/08/V/M - uchylenia zarządzenia nr 3609/07/V/M dotyczącego kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5550/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na konserwację instalacji alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II
 • 5551/08/V/M - podpisania umowy z Telekomunikacją Kolejową Sp. z o.o. na dostęp do Internetu w Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej na Dworcu PKP
 • 5552/08/V/M - podpisania umowy z Gdańską Organizacją Turystyczną na promocję Gdyni w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej na Lotnisku im. Lecha Wałęsy
 • 5553/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk wydawnictwa dotyczącego Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz nagrody „KOLOSY”
 • 5554/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na umieszczenie reklamy promującej Gdynię w folderze reklamowym Stena Line
 • 5555/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zgłoszenie do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej znaków towarowych Gdyni
 • 5556/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej/Sojowej
 • 5557/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Jana Pawła II
 • 5558/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na hali płaskiej ( boks nr 1020
 • 5559/08/V/S - zakupu literatury fachowej oraz prenumeraty czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008 r
 • 5560/08/V/S - modernizacji instalacji systemów alarmowych w pomieszczeniach IV piętra budynku przy ul. T. Wendy 7 o wartości do 14.000 EUR/S.A
 • 5561/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 5152/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2008 r
 • 5562/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup flag masztowych, które umieszczone zostaną na Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej
 • 5563/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup sprzętu AGD o wartości do 14.000 EUR
 • 5564/08/V/S - zakupu fotograficznych aparatów cyfrowych wraz z akcesoriami dla UM o wartości do 14.000 EUR
 • 5565/08/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Wystawki wiosna 2008 – zbiórka odpadów wielkogabarytowych” dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i upoważnienia do podpisania umowy o dotację celową
 • 5566/08/V/U - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr KB/83/UI/34/W/2007 z dnia 14.02.2007 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nowej Łużyckiej w Gdyni wraz z mostem na rzece Kaczej i infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską
 • 5567/08/V/S - remontu stolarki okiennej w pomieszczeniach budynku przy ul. Partyzantów 42 o wartości do 14.000 EUR
 • 5568/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy kolektora deszczowego w ul. Puckiej i przebudowy kabli teletechnicznych MW dla inwestycji pn: „Skrzyżowanie ulic Adm. Józefa Unruga, Puckiej, Złotej, Platynowej i Kmdr. Xawerego Czernickiego”/
 • 5569/08/V/S - akceptacji treści umowy dot. przyjęcia dofinansowania na remont ciągów komunikacyjnych w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 5570/08/V/S - zatwierdzenia wyników konkursów dla rad dzielnic: "Bezpieczna dzielnica", "Kultura w dzielnicy" oraz "Gdynia po godzinach"
 • 5571/08/V/P - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 5572/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie mapy Gdyni na potrzeby Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej
 • 5573/08/V/M - aneksu do porozumienia w przedmiocie postępowania o zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz Gminy Kosakowo
 • 5574/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę istniejących obiektów na terenie dawnej zajezdni trolejbusowej w Gdyni Redłowie przy Al. Zwycięstwa 96/98, w ramach inwestycji: "Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 10.04.2008