Z dnia 2008-03-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.03.2008 r. w sprawie:
 • 5338/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta dotyczących wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu
 •  
 • Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.03.2008 r. w sprawie:
 • 5339/08/V/M - zawarcia porozumienia dotyczącego nieruchomości położonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego
 • 5340/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału działki położonej przy ul. Janka Wiśniewskiego
 • 5341/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Hutniczej i Św. Mikołaja
 • 5342/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Budowa oświetlenia ul. Cisowskiej”
 • 5343/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/739/UI/292/W/2007 na wykonanie wydzieleń geodezyjnych w ramach zadania „Regulacja rzeki Chylonki w rejonie ulic Hutniczej i Św. Mikołaja”
 • 5344/08/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/731/UI/286/W/2007 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni
 • 5345/08/V/R - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej w ramach uczestnictwa miasta Gdyni w Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej”
 • 5346/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie informatora dla gimnazjalistów
 • 5347/08/V/S - udzielenia pełnomocnictwa w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
 • 5348/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej asysty technicznej programu finansowo – księgowego oraz oprogramowania wspomagającego zarządzanie szkołą
 • 5349/08/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Orłowo
 • 5350/08/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo
 • 5351/08/V/M - wniesienia aportu i wkładu pieniężnego do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • 5352/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę mediów do ploterów w Wydziale Geodezji
 • 5353/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Morskiej 176/184
 • 5354/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Chwarznieńskiej
 • 5355/08/V/M - wymiany kotła w kotłowni lokalnej przy ul. Żeglarzy
 • 5356/08/V/M - wykonania wentylacji w lokalach mieszkalnych w budynku gminnym położonym przy ul. Folwarcznej
 • 5357/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej
 • 5358/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jana Kilińskiego
 • 5359/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Józefa Wybickiego
 • 5360/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków
 • 5361/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętojańskiej
 • 5362/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV
 • 5363/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego
 • 5364/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego
 • 5365/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żwirki i Wigury
 • 5366/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej
 • 5367/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej
 • 5368/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na druk plakatów promujących miasto
 • 5369/08/V/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR aparatu fotograficznego Nikon
 • 5370/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na opracowanie i przygotowanie wersji elektronicznej planu Gdyni
 • 5371/08/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie napisu na tablicy okolicznościowej „Honorowy Obywatel Miasta Gdyni w 2008 r.”
 • 5372/08/V/P - organizacji cyklu koncertów jazzowych w Bohema Jazz Club
 • 5373/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia obiektu Sportowo Rekreacyjnego „SKATE – PLAZA” przy ul. Jana z Kolna
 • 5374/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie działki zlokalizowanej przy Al. Jana Pawła II”
 • 5375/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dodatkowych opracowań dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach programu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej – I etap”
 • 5376/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na produkcję i emisję spotu radiowego promującego miasto
 • 5377/08/V/M - zlecenia do 14.000 EUR na wykonanie modernizacji konstrukcji mocowania transparentów i flag do słupów oświetleniowych przy ul. Świętojańskiej
 • 5378/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na projekt i opracowanie tekstu i przygotowanie do druku folderu turystycznego „Gdynia – słoneczne miasto z temperamentem”
 • 5379/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy ul. 3 Maja 36
 • 5380/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej
 • 5381/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej”
 • 5382/08/V/U - wystąpienia o pozwolenie na budowę dla inwestycji: „Budowa ul. Cechowej”
 • 5383/08/V/R - zawarcia umowy na przyjęcie do realizacji zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1
 • 5384/08/V/P - przeglądu, bieżącej konserwacji i obsługi systemu syren alarmowych miasta Gdyni
 • 5385/08/V/P - dostawy, montażu i uruchomienia w systemie trzech syren alarmowych
 • 5386/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 5387/08/V/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi aktualizacji bazy serwisu prawnego – Lex dla Samorządu Terytorialnego.
 • 5388/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – kasa fiskalna
 • 5389/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi konserwacji systemu „eXpert”
 • 5390/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i konfigurację urządzenia Cisco ASA 5505 Firewall
 • 5391/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup części zamiennych do kserokopiarek Canon
 • 5392/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych w roku 2008
 • 5393/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup opon do samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej
 • 5394/08/V/S - zakupu literatury fachowej oraz prenumeraty czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 5395/08/V/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej reki na organizację koncertów pod nazwą „Ladies Jazz Festival”
 • 5396/08/V/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej reki na organizację koncertów jazzowych w Klubie Muzycznym „UCHO” w 2008 r.
 • 5397/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 347/06/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5398/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Złotej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5399/08/V/O - dofinansowania II edycji międzyszkolnego konkursu interdyscyplinarnego POTYCZKI UMYSŁÓW organizowanego przez Zespół Szkół nr 13
 • 5400/08/V/O - dofinansowania Międzyszkolnego Konkursu „Zasłużeni dla regionu” organizowanego przez szkołę podstawową
 • 5401/08/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: kompleksowa termomodernizacja czterech placówek oświatowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespół Szkół Specjalnych nr 17, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 20 i Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 18
 • 5402/08/V/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”
 • 5403/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 5404/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4626/08/V/.K z 8.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 5405/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4627/08/V/K z 8.01.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 5406/08/V/K - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdyni oraz sprawozdania, o którym mowa w art. 197 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych za 2007 rok i przedstawienia RM i RIO
 • 5407/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla laureatów konkursu „Rośliny i zwierzęta chronione województwa pomorskiego”
 • 5408/08/V/O - powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz dofinansowania zakupu nagród dla uczestników
 • 5409/08/V/S - akceptacji treści umowy dotyczącej obsługi umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego
 • 5410/08/V/M - akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 5411/08/V/M - zatwierdzenia projektu systemowego „Umysłowa gimnastyka urzędnika”, składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • 5412/08/V/M - udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 5413/08/V/M - udzielenia upoważnienia z-cy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 5414/08/V/M - udzielenia upoważnienia z-cy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 5415/08/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków do 14.000 EUR na demontaż zdezaktualizowanych tablic ogłoszeniowych na nieruchomościach znajdujących się w ofercie inwestycyjnej Gminy Miasta Gdyni na skutek finalizacji procedury sprzedaży nieruchomości
 • 5416/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olsztyńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5417/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu „Droga Różowa Iv etap – rozbudowa ul. Lotników w Gdyni”
 • 5418/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie portu Marynarki Wojennej w Gdyni i wylotu do basenu portowego”
 • 5419/08/V/U - wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia tunelu drogowego pod torami PKP w ciągu ul. Bernadowskiej w Gdyni
 • 5420/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 14446/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z 4 lipca 2006 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na świadczenia usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków przy ul. Racławickiej w Gdyni
 • 5421/08/V/U - zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego na wybór koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej poprzedzającej wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej w ramach rozbudowy SP nr 18 w Gdyni
 • 5422/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/595/UI/217-W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ul. Ejsmonda w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających i regulacją gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej
 • 5423/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/53/UI/11/W/2008 z 5.02.2008 r. na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „utwardzenie nawierzchni ulicy Grenadierów płytami YOMB w krawężniku” w zakresie zmiany przedstawiciela wykonawcy na budowie
 • 5424/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 776/07/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz świadczenia usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej: oświetlenia tunelu dla pieszych ul. Kordeckiego/Leszczynki, oświetlenia ul. Orlicz-Dreszera, oświetlenia estakady Kwiatkowskiego od ul. Morskiej do granicy lasu w Gdyni
 • 5425/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 3087/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 211.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 5426/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/178/UI-50/2007 o wykonanie robót objętych programem pn. „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ul. Lotników w Gdyni”
 • 5427/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 5335/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej”
 • 5428/08/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy roboty budowlanej objętej zadaniem „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 5429/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A.
 • 5430/08/V/S - akceptacji treści umowy kupna - sprzedaży

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 17.03.2008