Z dnia 2008-02-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.02.2008 r. w sprawie:
 • 5171/08/V/P - aneksu do umowy nr SK/1610/PB/80-W/2007
 • 5172/08/V/K - ponoszenia kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach gdzie gmina jest pozwaną
 • 5173/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 2428/07/V/U dotyczącego zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego regulacji rzeki Chylonki.
 • 5174/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 3696/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej odprowadzenia wód wysiąkających z górnych odcinków ul. Adwokackiej
 • 5175/08/V/U - akceptacji treści umowy KB/798/UI/319-W/2007 na wykonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji – regulacja Źródła Marii
 • 5176/08/V/U - zawarcia porozumienia dotyczącego umowy zawartej na wykonanie robót na zadaniu: „Przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej”
 • 5177/08/V/U - akceptacji treści umowy KB/545/UI/179/W/2006 dotyczącej zadania: „Ulica Bursztynowa”
 • 5178/08/V/U - akceptacji treści umowy na wykonanie robót na zadaniu: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Owsianej”
 • 5179/08/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon ulic Skwer Plymouth
 • 5180/08/V/R - zawarcia aneksu do umowy na opracowanie analizy finansowej i analizy społeczno – ekonomicznej dla projektu pn: „Modernizacja stadionu piłkarskiego GOSiR w Gdyni wraz z poprawą dojazdu i dojścia na budowę miejsc parkingowych”
 • 5181/08/V/R - rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • 5182/08/V/P - odnowienia domeny gdynia.eu
 • 5183/08/V/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych
 • 5184/08/V/O - przyznania premii dla Dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 • 5185/08/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 4354/07/V/S dotyczącego zakupu płyt i akcesoriów meblowych
 • 5186/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie obliczeń zużycia energii cieplnej dla budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 18
 • 5187/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Komandorskiej
 • 5188/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Chwarznieńskiej
 • 5189/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Chwarznieńskiej
 • 5190/08/V/M - likwidacji szamba w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Przemyskiej
 • 5191/08/V/M - likwidacji szamba w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Wileńskiej
 • 5192/08/V/M - zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zielonej
 • 5193/08/V/M - udzielenia zamówienia na dostawę licencji programów obliczeń geodezyjnych dla Wydziału Geodezji
 • 5194/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 4205/07/V/M dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 211.000 EUR na modernizację operatu ewidencji gruntów w zakresie budynków na wydzielonym obszarze miasta Gdyni
 • 5195/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • 5196/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 138 A, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5197/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 138 B, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5198/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Partyzantów 26, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5199/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Poprzecznej 5, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5200/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5201/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5202/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5203/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków
 • 5204/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 5205/08/V/M - wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej dotyczącej ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości położonej przy ul. Węglowej
 • 5206/08/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Stryjskiej
 • 5207/08/V/M - skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 5208/08/V/M - przekazania opłat w celu uzyskania odpisu księgi wieczystej
 • 5209/08/V/M - akceptacji treści umowy MG/4/MGG/4/D/08 dotyczącej reklamy przy ul. Władysława IV
 • 5210/08/V/M - akceptacji treści umowy MG/5/MGG/5/D/08 dotyczącej reklamy przy ul. Władysława IV
 • 5211/08/V/M - akceptacji treści umowy MG/6/MGG/6/D/08 dotyczącej reklamy przy ul. Władysława IV
 • 5212/08/V/M - akceptacji treści umowy MG/3/MGG/3/D/08 dotyczącej reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 5213/08/V/M - akceptacji treści umowy MG/2/MGG/2/D/08 dotyczącej reklamy przy ul. Morskiej
 • 5214/08/V/M - akceptacji treści umowy MG/9/MGG/9/D/08 dotyczącej reklamy przy ul. Morskiej
 • 5215/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie balonów reklamowych
 • 5216/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 5217/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4626/08/V/K z 08.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 5218/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4627/08/V/K z 08.01.2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 5219/08/V/K - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację dwóch cykli koncertów JaZzGdyni
 • 5220/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup dokumentacji fotograficznej z wręczenia nagród miesięcznika Forbes
 • 5221/08/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie robót ślusarskich oraz zakup materiałów eksploatacyjnych
 • 5222/08/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na przyjęcie do realizacji zadania: „Zapewnienie schronienia wraz z opieką osobom starszym, niepełnosprawnym w szczególności osobom bezdomnym”
 • 5223/08/V/R - udzielenia upoważnienia do zawarcia umowy dotyczącej ustalenia zasad partnerstwa w zakresie współpracy na rzecz zwiększenia skuteczności działań podmiotów zaangażowanych w problematykę rynku pracy i społeczności społecznej na terenie miasta Gdyni
 • 5224/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym Bar Mleczny „Słoneczny” położony przy ul. Abrahama 56-60
 • 5225/08/V/M - zabezpieczenia w budżecie na 2008 r. środków na realizację umowy 32/2008 – najem pomieszczeń na potrzeby NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 136/138
 • 5226/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup regałów przesuwnych
 • 5227/08/V/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na organizację Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej
 • 5228/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Gdyni, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 14
 • 5229/08/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na przyjęcie do realizacji zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4”
 • 5230/08/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 5231/08/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
 • 5232/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania znaczków metalowych z okazji X Ogólnopolskich Spotkań Podróżników , Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY 2007 w Gdyni
 • 5233/08/V/P - zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Kultury Liberty na lata 2008-2010
 • 5234/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 5235/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków
 • 5236/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków
 • 5237/08/V/U - akceptacji treści umowy KB/662/UI/254/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odprowadzenia wód deszczowych z ulic Grenadierów, Nowodworskiego, Frezerów, Chopina, Matejki, Wieniawskiego do istniejących kanalizacji deszczowych w sąsiednich ulicach
 • 5238/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 4818/08/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni – Oksywie I etap”
 • 5239/08/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę "Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej"
 • 5240/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację kosztorysu inwestorskiego budowy przyłącza energetycznego w ul. Pawiej
 • 5241/08/V/U - akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy KB/749/UI/297/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji budynku szkoły na I Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy ul. Narcyzowej
 • 5242/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: "Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni"
 • 5243/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Orłowskiej na odcinku od posesji przy ul. Orłowskiej 12 do zakończenia łuku ulicy
 • 5244/08/V/U - zmiany projektu umowy szczegółowej regulującej sposób udzielenia zamówienia i przekazywania środków za zlecaną wspólnie dokumentację stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 4459/07/V/U z 18 grudnia 2007
 • 5245/08/V/U - wyrażenia zgody na uiszczenie wpisu sądowego od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z 29.11.2007 r. nr 3330/07
 • 5246/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2008 roku
 • 5247/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup flag oraz wyboru oferenta o wartości do 14.000 EUR
 • 5248/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/634/UI/239-W/2007 na wykonanie opracowania: „Projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej na przebudowę ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni”
 • 5249/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/84/UI/35-W/2007 na wykonanie opracowania: „Projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i budowy kanału deszczowego w rejonie ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni”
 • 5250/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/719/UI/282-W/2007 na wykonanie opracowania: „Projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ul. Zielonej w Gdyni”
 • 5251/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 4811/08/V/U prezydenta miasta dot. udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
 • 5252/08/V/M - skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej będącej własnością osób fizycznych
 • 5253/08/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 5254/08/V/P - uchylenia zarządzenia nr 3494/2007/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z 25 września 2007 r.
 • 5255/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w 2008 r. w zakresie wysyłki dokumentów
 • 5256/08/V/P - powołania składu komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych w Gdyni
 • 5257/08/V/R - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2008 rok
 • 5258/08/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 5259/08/V/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 na rzecz MOPS w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 27.02.2008