Z dnia 2008-02-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.02.2008 r. w sprawie:
 • 5086/08/V/O - organizacji roku szkolnego 2008 -2009 w prowadzonych przez miasto Gdynię placówkach oświatowych
 • 5087/08/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację dwóch cykli koncertów JaZzGdyni
 • 5088/08/V/P - dofinansowania wydania książki pt. „Gra o zbawienie. O dramatach Tadeusza Słobodzianka”
 • 5089/08/V/M - wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali mieszkalnych w roku 2008
 • 5090/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę, przebudowę zbiornika retencyjnego zlokalizowanego przy ul. Bosmańskiej
 • 5091/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę oświetlenia ul. Krętej
 • 5092/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia tunelu pod torami PKP w ciągu ul. Bernadowskiej
 • 5093/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału działki położonej przy ul. Janka Wiśniewskiego
 • 5094/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: „Przebudowa ul. Mylnej”
 • 5095/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/63/UI/29/W/2007 z dnia 24.01.2007 r. na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni”
 • 5096/08/V/O - dofinansowania XV Jubileuszowych Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci współorganizowanych przez III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 5097/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców XIII Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego przez Gimnazjum nr 4 w Gdyni
 • 5098/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
 • 5099/08/V/O - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń zbędnych na cele statutowe w Zespole Szkół nr 10
 • 5100/08/V/O - przekazania dotacji dla SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Gdyni i SP ZOZ Szpitala Morskiego w Gdyni
 • 5101/08/V/O - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2008 do umowy 49/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
 • 5102/08/V/M - zakupu i montażu skrzynek pocztowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni będących w zasobach ABK – 3
 • 5103/08/V/M - zakupu i montażu skrzynek pocztowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 5104/08/V/M - wykonania adaptacji pomieszczeń gminnych na lokale mieszkalne przy ul. Chrzanowskiego
 • 5105/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na realizację nadzoru technicznego prac w zakresie modernizacji ewidencji budynków
 • 5106/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na konserwację plotera w Wydziale Geodezji
 • 5107/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5108/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rdestowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5109/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rdestowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5110/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwarznieńskiej
 • 5111/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Partyzantów
 • 5112/08/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy MG/78/D/07 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Wrocławskiej 93
 • 5113/08/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy MG/25/D/06 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Rdestowej
 • 5114/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 5115/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 10 m2 zlokalizowanego na hali łukowej – boks nr 41
 • 5116/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie baru szybkiej obsługi o powierzchni 31 m2 zlokalizowanego na hali łukowej
 • 5117/08/V/M - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
 • 5118/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na produkcję spotu radiowego promującego X Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY 2007
 • 5119/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklamy w miesięczniku Brief
 • 5120/08/V/M - udziału miasta Gdyni w targach turystycznych ITB 2008 w Berlinie
 • 5121/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zlecenie usługi kurierskiej
 • 5122/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na druk wydawnictwa dotyczącego Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz nagrody „KOLOSY”
 • 5123/08/V/P - zatwierdzenia projektu systemowego „Nie przegap” składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 • 5124/08/V/P - udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 5125/08/V/P - udzielenia upoważnienia Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 5126/08/V/P - udzielenia upoważnienia Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 5127/08/V/P - zatwierdzenia projektu systemowego „Wyjdź z cienia” składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 • 5128/08/V/P - udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 5129/08/V/P - udzielenia upoważnienia Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 5130/08/V/P - udzielenia upoważnienia Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 5131/08/V/P - zatwierdzenia projektu systemowego „Od dzisiaj mów do mnie szefie” składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 • 5132/08/V/P - udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 5133/08/V/P - udzielenia upoważnienia Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 5134/08/V/P - udzielenia upoważnienia Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 5135/08/V/S - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Budżetowego „Hala Sportowo – Widowiskowa”
 • 5136/08/V/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 5137/08/V/O - wykonania w Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych dla Szkoły Podstawowej nr 45
 • 5138/08/V/O - zmiany zarządzenia nr 3559/07/V/O dotyczącego częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych w Sopocie
 • 5139/08/V/S - zabezpieczenia środków finansowych na zapewnienie dostępu do Internetu
 • 5140/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 4792/08/V/S dotyczącego wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania i montażu żaluzji okiennych i zakupu kwiatów doniczkowych
 • 5141/08/V/S - dostawy urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
 • 5142/08/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2008 na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych oraz kanałów teletechnicznych
 • 5143/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup miesięcznika Forbes nr 03/2008
 • 5144/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 5145/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwaszczyńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5146/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup czajników, lampek i kalkulatorów
 • 5147/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup sztalugi
 • 5148/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup pojemników na klucze
 • 5149/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup do kwoty 14.000 EUR odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 5150/08/V/U - zawarcia aneksu nr 6 do umowy nr C/236/03/156 o dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej w Gdyni ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 • 5151/08/V/U - akceptacji aneksu nr 3 do umowy KB/316/UI/101/W/2007 z 30.04.2007 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Gdynia”
 • 5152/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie koreferatu dotyczącego opracowania „Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu” sporządzonego przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej z siedzibą w Gdańsku oraz Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska z siedzibą w Gdańsku
 • 5153/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc postojowych w rejonie ulicy Widnej w Gdyni”
 • 5154/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Górniczej w Gdyni Wielkim Kacku na odcinku od ulicy Lipowej do istniejącej kanalizacji deszczowej na wysokości posesji 31
 • 5155/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dodatkowych opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach programu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej – I etap”
 • 5156/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej w roku 2008 dla przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 5157/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Fundacji UCHO na organizację Gdyńskiego Festiwalu Literackiego - Słowo w Uchu
 • 5158/08/V/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 5/99/III prezydenta miasta Gdyni w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • 5159/08/V/S - uruchomienia środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 5160/08/V/S - wyrażenia zgody na naprawę odzieży i obuwia służbowego dla pracowników Straży Miejskiej do 14.000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferentów
 • 5161/08/V/P - dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w rejonie placu zabaw na plaży miejskiej w Gdyni Śródmieściu
 • 5162/08/V/P - przekazania środków pieniężnych w celu wykonania wyroku sądowego
 • 5163/08/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Bielawkach
 • 5164/08/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca gminy Gdyni w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. św. Jacka 14
 • 5165/08/V/R - wprowadzenia regulaminów organizacyjnych w rodzinnych domach dziecka w Gdyni
 • 5166/08/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 50.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
 • 5167/08/V/P - przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 5168/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na promocję miasta Gdyni przez Stowarzyszenie Morsów Gdyńskich im. Jana Bobczyka
 • 5169/08/V/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno-letnim roku akademickiego 2007/2008 oraz w semestrze jesienno-zimowym roku akademickiego 2008/2009”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 21.02.2008