Z dnia 2008-02-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.02.2008 r. w sprawie:
 • 4989/08/V/S - akceptacji treści aneksu do umowy SK/150/SO/2-W/2008 dotyczącej dostawy prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008 r.
 • 4990/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/593/UI/215/W/2007 z dnia 29.08.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy istniejącej infrastruktury kolidującej z nowoprojektowaną siecią w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni, na odcinku od ul. Żółkiewskiego do skrzyżowania z ul. Zbrojną
 • 4991/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/622/UI/212/W/2006 z dnia 20.09.2006 r. dotyczącej zadania: „Ul. Świętojańska – pętla uliczna”
 • 4992/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/613/UI/208/W/2006 z dnia 25.09.2006 r. dotyczącej zadania: „Ul. Świętojańska – pętla uliczna”
 • 4993/08/V/U - akceptacji zmiany treści zarządzenia nr 4000/07/V/U dotyczącego zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót polegających na zlikwidowaniu usterek po przeglądzie gwarancyjnym dla zadania: „Ul. Nawigatorów w Gdyni”
 • 4994/08/V/U - zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2008, realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 4995/08/V/U - wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką w związku z zaliczkowym zwrotem podatku VAT za zakupy towarów i usług związanych z budową Hali Sportowo-widowiskowej w Gdyni
 • 4996/08/V/O - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej
 • 4997/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć artystycznych w Szkole Podstawowej Nr 21 w Gdyni
 • 4998/08/V/O - przekazania środków na dofinansowanie zadania „Odtworzenie zasobów rybnych Zatoki Puckiej” dla Komunalnego Związku Gmin „Władysławowo” i upoważnienia do podpisania umowy o dotację celową
 • 4999/08/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Projekt edukacji ekologicznej – Spotkanie z Morzem Bałtyckim” realizowanego przez MIR w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy o dotację celową
 • 5000/08/V/O - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pt. „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery”
 • 5001/08/V/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Teatralnego Interpretacji Baśni w języku francuskim organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni
 • 5002/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców eliminacji rejonowych Miasta Gdyni do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej
 • 5003/08/V/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród, pucharów, dyplomów dla uczestników XII Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Gdyni i LOK
 • 5004/08/V/O - dofinansowania zakupu materiałów i nagród dla zwycięzców konkursu szkół licealnych na projekt strony internetowej pt. „Niemcy i Polska – Młodzież dba o dobrosąsiedzkie relacje” organizowanego przez X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 5005/08/V/O - dofinansowania zakupu nagrody głównej dla laureata Międzyszkolnego Turnieju wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni
 • 5006/08/V/O - dofinansowania dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum EMA z Bonn
 • 5007/08/V/O - zakupu sprzętu ruchomego dla Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni z okazji jubileuszu 30-lecia placówki
 • 5008/08/V/O - zakupu nagród dla laureatów IX Konkursu Skrzypcowego Polski Północnej, którego organizatorem jest Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Gdyni
 • 5009/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów i materiałów niezbędnych do organizacji XXVI Regionalnego Francuskojęzycznego Konkursu Recytatorskiego „Poezja i Proza Frankońska”
 • 5010/08/V/O - dofinansowania kosztów organizacji i zakupu nagród dla zwycięzców VI Gdyńskiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Tańca Nowoczesnego
 • 5011/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów konkursu mówionego języka angielskiego „We Can Speak English”
 • 5012/08/V/O - dofinansowania dla Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni kosztów związanych z wyjazdem zespołu „EUTERPE” na Festiwal Kultury Dziecięco-Młodzieżowej „Razem we Wspólnej Europie” do Monachium
 • 5013/08/V/S - powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 5014/08/V/P - stałego serwisu, aktualizacji i konserwacji komputerowego systemu COBRA wspomagającego pracę dyspozytorów w MCZK
 • 5015/08/V/P - napraw, stałego serwisu, aktualizacji i prac konserwacyjno-remontowych radiofonicznych stacji bazowych, przenośnych i statusów
 • 5016/08/V/P - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr SK/339/5-w/07 w sprawie dostępu do Internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
 • 5017/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej opieki autorskiej nad systemami informatycznymi: Ewidencja sortów i ekwiwalentu, Rejestr podatku VAT
 • 5017/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 4787/08/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 stycznia 2008 r.
 • 5018/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przy ul Traugutta 2
 • 5019/08/V/M - akceptacji zmiany treści zarządzenia nr 4237/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04 grudnia 2007 r. dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Okrzei 22 w Gdyni”
 • 5020/08/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Okrzei 22 w Gdyni”
 • 5021/08/V/M - udzielenia upoważnienia do zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne
 • 5022/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Orzeszkowej 5 w Gdyni
 • 5023/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Opata Hackiego 29 w Gdyni
 • 5024/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Ujejskiego 25 w Gdyni
 • 5025/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Zgoda 4-6 w Gdyni
 • 5026/08/V/M - przyjęcia aneksu do umowy na podnajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „Witomino” sp. z o.o.
 • 5027/08/V/M - przyjęcia aneksu do umowy na podnajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 na rzecz Zakładu Rehabilitacji
 • 5028/08/V/M - zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 ze Spółdzielnią Mieszkaniową Osób Niepełnosprawnych im. dr Jadwigi Titz-Kosko
 • 5029/08/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na umieszczenie reklamy Gdyni w miesięczniku FORBES
 • 5030/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Zacisznej 4 w Gdyni oraz uchylenia uchwały nr 9121/2002/III Zarządu Miasta Gdyni
 • 5031/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 4164/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 43 jako działka nr 25/20 obręb Wiczlino przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód
 • 5032/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Wielkokackiej, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”
 • 5033/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5034/08/V/M - poprawy omyłek pisarskich w zarządzeniu nr 320/06/V/M Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącym zmiany treści umowy nr KB/178/RP/2/W/2005 i aneksie nr 1 do umowy oraz zarządzeniu nr 3745/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącym zmiany treści umowy nr KB/178/RP/2/W/2005 i aneksie nr 2 do umowy
 • 5035/08/V/M - zmiany treści umowy nr KB/28/UI/8/W/2006 na realizację zadań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”
 • 5036/08/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Warszawskiej
 • 5037/08/V/P - organizacji edycji IX finału konkursu „Gdynia bez barier”
 • 5038/08/V/S - wyrażenia zgody na usługę czyszczenia wykładzin i krzeseł oraz wymianę taśm antypoślizgowych
 • 5039/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia tunelu pod torami PKP w ciągu ulicy Bernadowskiej
 • 5040/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych w rejonie ulicy Jana z Tarnowa
 • 5041/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/895/UI/320/W/2006 na wykonanie robót na zadaniu: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej”
 • 5042/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie zamiennego projektu budowlano – wykonawczego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Morskiej z Trasą Kwiatkowskiego
 • 5043/08/V/U - uregulowania należności z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym ul. Źródło Marii za rok 2008
 • 5044/08/V/U - projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na demontaż i ponowny montaż ogrodzenia cmentarza przy ul. Spokojnej w Gdyni
 • 5045/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta dotyczących wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu
 • 5046/08/V/S - zakupu stroju reprezentacyjnego dla kierowców Urzędu Miasta Gdyni
 • 5047/08/V/P - uchylenia zarządzenia nr 4655/08/V/P w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w 2008 r. w zakresie wysyłki dokumentów
 • 5048/08/V/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej reki na organizację Gdyńskiego Festiwalu Literackiego – Słowo w Uchu
 • 5049/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 5050/08/V/S - prenumeraty czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 5051/08/V/O - przyjęcia programu profilaktycznego „Szczepienia profilaktyczne przeciw HPV”
 • 5052/08/V/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację w 2008 roku programu profilaktycznego „Szczepienia profilaktyczne przeciw HPV”
 • 5053/08/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie umów podnajmu nieruchomości położonych przy Al. Jana Pawła II 9-11
 • 5054/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa i odcinka kanału deszczowego od ul. Olchowej do Al. Zwycięstwa
 • 5055/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 1515/07/V/U dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód, rejon ulic Chwarznieńskiej, Wiczlińskiej i Śliskiej
 • 5056/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/621/UI/231/W/2007 na wykonanie uzupełnienia do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu sportowo-rekreacyjnego „Skate Plaza” w Gdyni przy ul. Jana z Kolna
 • 5057/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa pawilonów handlowo-gastronomicznych i punktu informacyjnego, zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II w Gdyni
 • 5058/08/V/U - uregulowania należności za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Cechowej w Gdyni
 • 5059/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie geodezyjnego podziału działek gminnych nr 623/57, 628/57, 629/57; km 54 obręb Gdynia pod budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego „Skate – Plaza” w Gdyni
 • 5060/08/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki poniższej kwoty 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007 – 2013”
 • 5061/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”
 • 5062/08/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanej objętej projektem „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu – I etap”
 • 5063/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 5064/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4626/08/V/K z 8.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 5065/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4627/08/V/K z 8.01.2008 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 5066/08/V/P - zakupu książki pt. „Ginące frachtowce” od Fundacji Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Wodnej z Gdańska
 • 5067/08/V/S - przeprowadzenia pisemnego przetargu na najem powierzchni w budynku UM Gdyni z przeznaczeniem na punkt kserograficzny i laminowanie dokumentów
 • 5068/08/V/S - zmiany treści § 1 zarządzenia nr 4351/07/V/S w sprawie wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za używanie częstotliwości radiowej dla urządzeń PSM do 14.000 EUR
 • 5069/08/V/S - homologacji nesesera dla poborców UMG oraz wyboru oferenta o wartości do 14.000 EUR
 • 5070/08/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi kalibracji i wzorcowania alkotestów Straży Miejskiej w 2008 r. do 14.000 EUR
 • 5071/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup naczyń jednorazowych i uzupełnienia artykułów gospodarstwa domowego w radach dzielnic oraz akceptacji wyboru oferenta do 14.000 EUR
 • 5072/08/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na oprawę muzyczną uroczystości w USC UM Gdyni w 2008 r. do wartości do 14.000 EUR
 • 5073/08/V/S - przeprowadzenia badań stanu instalacji elektrycznych w budynku UM Gdyni w 2008 r. o wartości do 14.000 EUR
 • 5074/08/V/S - udzielenia pełnomocnictwa pani Bożenie Zglińskiej dyrektorowi jednostki budżetowej „Centrum Aktywności Seniora”
 • 5075/08/V/S - upoważnienia do dokonywania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
 • 5076/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 4442/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2007 r.
 • 5077/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie druku plakatów na bilboard
 • 5078/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na utrzymywanie na serwerze oraz bieżącą aktualizację serwisu internetowego www.forum.gdynia.pl
 • 5079/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR druku ulotki promującej projekt „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni”
 • 5080/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklam Gdyni w „Dzienniku Polska Europa Świat” i dzienniku „Fakt”
 • 5081/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego poniżej 5.150.000 EUR wykonanie remontu pomieszczeń w budynku WTC – EXPO przy ul. T. Wendy 7/9 w Gdyni dla potrzeb UM Gdyni
 • 5082/08/V/U - zlecenia w trybie zamówienia publicznego do 14.000 EUR druku w „Gazecie Wyborczej” informacji Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonych planów urządzenia lasów
 • 5083/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 4739/08/V/P z 16 stycznia 2008 roku
 • 5084/08/V/P - powołania Komisji Oceniającej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 14.02.2008