Z dnia 2008-02-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.02.2008 r. w sprawie:
 • 4906/08/V/U - podpisania umowy z PKP w związku z realizacją inwestycji: „Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni
 • 4907/08/V/U - wystąpienia o decyzje o pozwolenie na budowę dla inwestycji: „Budowa urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym w ul. Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii w rejonie ul. Zapolskiej”
 • 4908/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/719//UI/282-W/2007 na wykonanie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ul. Zielonej
 • 4909/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/484//UI/159/W/2007 na wykonanie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego regulacji rzeki Chylonki w rejonie ulic Św. Mikołaja i Hutniczej
 • 4910/08/V/U - wystąpienia o decyzje pozwolenia na budowę: „Przebudowa części dachu w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza”
 • 4911/08/V/O - przeprowadzenia VII edycji konkursu na najciekawszy projekt strony www o tematyce ekologicznej
 • 4912/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup dostępu do licencji oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Dodatków Mieszkaniowych dla Wydziału Spraw Społecznych
 • 4913/08/V/R - ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Legionów 121
 • 4914/08/V/R - udzielenia pełnomocnictwa Radcy Prawnemu Pani Joannie Antkiewicz do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku
 • 4915/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania i zamontowania brakującego elementu tablicy Pomorskie Miasteczko Zawodów
 • 4916/08/V/M - zawarcia umowy zlecenia
 • 4917/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 4918/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, położonej przy ul. Frezerów
 • 4919/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych przeznaczonych pod budowę ul. Jana z Tarnowa i ul. Zbrojnej
 • 4920/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Sieradzkiej, przeznaczonej do -wydzierżawienia
 • 4921/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy Al. Jana Pawła II, przeznaczonej do -wydzierżawienia
 • 4922/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Janusza Korczaka przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
 • 4923/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
 • 4924/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 4925/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 4926/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 4927/08/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości – ul. Leszczynki
 • 4928/08/V/M - wyrażenia zgody na przekazanie środków trwałych znajdujących się w ewidencji Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości jednostkom organizacyjnym miasta Gdyni
 • 4929/08/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego 51
 • 4930/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdyni”
 • 4931/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej w Pomorskim Parku Technologicznym
 • 4932/08/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wyceny na potrzeby waloryzacji wypłaconych byłym właścicielom odszkodowań
 • 4933/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej opłaty autorskiej i asysty technicznej Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego
 • 4934/08/V/M - wystąpienia o decyzję pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – wzmocnienie stropodachu sali gimnastycznej w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 16
 • 4935/08/V/M - wykonania remontu lokalu użytkowego położonego przy ul. Derdowskiego 9-11
 • 4936/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na roboty związane z termomodernizacją budynku położonego przy ul. Kapitańskiej 37
 • 4937/08/V/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zielonej
 • 4938/08/V/M - naprawy kanalizacji i usuwania awarii na terenie gminnym położonym przy Al. Jana Pawła II
 • 4939/08/V/M - rozbiórki baraku mieszkalnego położonego przy ul. Orłowskiej 17
 • 4940/08/V/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej
 • 4941/08/V/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Rolniczej
 • 4942/08/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu miasta Gdyni
 • 4943/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby kampanii „Jeden procent”
 • 4944/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdyni S.A
 • 4945/08/V/M - ustalenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przewidzianych do wynajęcia w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
 • 4946/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wstępnych projektów podziału nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachów, rejon ulic Chwarznieńska, Wiczlińska, Śliska
 • 4947/08/V/M - zatwierdzenia projektu aneksu do umowy dzierżawy
 • 4948/08/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 4949/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szarych Szeregów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
 • 4950/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa  kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 8,30 m2 na hali łukowej – (boks nr 65)
 • 4951/08/V/O - rozdysponowania środków na realizacje programu „Szkół Otwartych”
 • 4952/08/V/M - wniesienia aportem prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w celu pokrycia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Nordea Bank Polski S.A
 • 4953/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4954/08/V/M - uchylenia zarządzenia nr 4652/08/V/M dotyczącego akceptacji treści umowy dotyczącej współpracy przy organizacji konkursu „Gdyński Biznesplan”
 • 4955/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na opracowanie projektu graficznego i przygotowanie do druku wydawnictwa dotyczącego Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
 • 4956/08/V/O - przekazania do realizacji Komunalnemu Związkowi Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zadania „Zbiórka i utylizacja przeterminowanych odczynników chemicznych z gdyńskich szkół”
 • 4957/08/V/M - zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni – Zachód
 • 4958/08/V/P - powołania Kapituły Gdyńskiej Nagrody Literackiej w Kategorii Dramatu
 • 4959/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4960/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4961/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4962/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4963/08/V/S - prenumeraty prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla UM Gdyni w 2008 r.
 • 4964/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa obiektu rekreacyjno-sportowego „Skate-Plaza” w Gdyni przy ul. Jana z Kolna
 • 4965/08/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji „Budowa kanałów deszczowych w ulicach Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej”
 • 4966/08/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową, przebudową i rozbiórką obsługującej i kolidującej infrastruktury technicznej”
 • 4967/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej – przebudowy skrzyżowania ulic Morska – Kartuska
 • 4968/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/798/UI/319-W/2007 na wykonanie „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji – Regulacja Źródła Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do torów PKP”
 • 4969/08/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Oświetlenie ulicy Miętowej i Nowowiczlińskiej w Gdyni”
 • 4970/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie podręcznika dla oficerów łącznikowych w związku z organizacją regat „The Tall Ships” Races 2009 Gdynia”
 • 4971/08/V/P - rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Gdynia tradycyjnie nowoczesna” – edycja 2007 rok
 • 4972/08/V/P - przygotowania materiałów informacyjnych oraz organizacji wernisażu wystawy pokonkursowej „Gdynia tradycyjnie nowoczesna” – edycja 2007
 • 4973/08/V/P - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług introligatorskich i dostawę druków akcydensowych i ze znakiem wodnym dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku o wartości do 14.000 EUR
 • 4974/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 4187/07/V/P z 27.11.2007 r. dot. akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr GB/556/PK/5/w/07 z 24.05.2007 r. i zmiany zarządzenia nr 2203/07/V/P z 22.05.2007 r. w sprawie opracowania dokumentacji dotyczącej budowy monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 4975/08/V/P - koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego miasta Gdyni w 2008 r.
 • 4976/08/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2008 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni – zajmowanych przez Straż Miejską
 • 4977/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 3608/07/V/S z 02.10.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup 5 kontenerków płacowych o wartości do 14.000
 • 4978/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 14.000 EUR na organizację uroczystej sesji rady miasta w dniu 10.02.2008 r. w Teatrze Miejskim – z okazji 82. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni
 • 4979/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie tabliczek grawerowanych do Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” oraz nagrody przewodniczącego RM „Czas Gdyni”
 • 4980/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację uroczystej sesji RM w dniu 10.02.2008 r. w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni – z okazji 82. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni
 • 4981/08/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy MG/60/D/05 z 23.06.2005 r. przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Spółdzielczej
 • 4982/08/V/O - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem
 • 4983/08/V/O - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania przeniesienia stacji AM 9 automatycznego monitoringu atmosfery ARMAAG
 • 4984/08/V/R - wprowadzenia tekstu jednolitego statutu dla Zespołu Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni
 • 4985/08/V/P - powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
 • 4986/08/V/P - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
 • 4987/08/V/P - przekazania środków pieniężnych w celu wykonania wyroku sądowego
 • 4988/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup worków do pojemników do segregacji odpadów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 08.02.2008