Z dnia 2008-01-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.01.2008 r. w sprawie:
 • 4830/08/V/S - w sprawie świadczenia usług transportowych w zakresie przewozu kurierów Urzędu Miasta Gdyni taksówkami osobowymi, w czasie trwania akcji kurierskiej
 • 4831/08/V/P - dofinansowania wydania książki pt. „Słuchanie”
 • 4832/08/V/P - dofinansowanie wydania książki pt. „Galeria. Eseje i notatki o współczesnym malarstwie polskim”
 • 4833/08/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Maksymiliana w Gdyni, rejonu ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej
 • 4834/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „Młodzieżowe warsztaty środowiskowe w dzielnicy Gdynia Witomino”
 • 4835/08/V/O - umorzenia zaległości pieniężnych za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze gdyńskich przedszkoli samorządowych
 • 4836/08/V/P - opłat za prawo do dysponowania częstotliwością
 • 4837/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej w Gdyni
 • 4838/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego w Gdyni
 • 4839/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Żelaznej w Gdyni
 • 4840/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa w Gdyni
 • 4841/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana w Gdyni
 • 4842/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Gniewskiej w Gdyni
 • 4843/08/V/M - wymiany okna w pomieszczeniu biurowym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni w budynku mieszkalnym przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 – 18D w Gdyni
 • 4844/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana w Gdyni
 • 4845/08/V/M - ustanowienia dozoru obiektu stajni w Kolibkach w Gdyni
 • 4846/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Żelaznej w Gdyni
 • 4847/08/V/M - wymiany instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana w Gdyni
 • 4848/08/V/M - ustanowienia dozoru lokali mieszkalnych przy ul Orłowskiej w Gdyni
 • 4849/08/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie zmiany sposobu użytkowania wraz z jednoczesną adaptacją istniejącego budynku wymiennikowi ciepła położonego w Gdyni przy ul. Widnej
 • 4850/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 51A w Gdyni
 • 4851/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Opata Hackiego nr 23 w Gdyni
 • 4852/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Pionierów nr 27 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 4853/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Władysława IV, przeznaczonej do -wydzierżawienia
 • 4854/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego – garażu możliwością zmiany sposobu użytkowania na lokal usługowo – handlowy przy ul. Świętojańskiej 89 (róg I Armii Wojska Polskiego 2) nr 1 w Gdyni w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 4855/08/V/M - utworzenia bazy danych transakcji sprzedaży nieruchomości gminnych w latach 1990- 2007
 • 4856/08/V/S - podpisania umowy najmu pomieszczeń z „Wschodnioeuropejskim Centrum Handlu WTC Gdynia – Expo” Sp. z o.o.
 • 4857/08/V/S - podpisania umowy na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej dla lokalu podległego Urzędowi Miasta Gdyni
 • 4858/08/V/M - podpisania aneksu do umowy najmu dotyczącej lokalu przy ul. Waszyngtona
 • 4859/08/V/S - częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników obsługujących monitory ekranowe
 • 4860/08/V/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, pranie oraz czyszczenie umundurowania
 • 4861/08/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup papierowych artykułów sanitarnych
 • 4862/08/V/S - zmiany umowy KB/453/PON/31/W/2007 zawartej z Gdyńskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA”
 • 4863/08/V/S - akceptacji aneksu nr 4/2008 do umowy KB/28/MOPS/2006 na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni
 • 4864/08/V/U - podpisania umowy z PKP w związku z realizacją inwestycji p.n. „Regulacja Potoku Źródło Marii”.
 • 4865/08/V/U - uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z budową sieci i przyłączy w ulicach gminnych
 • 4866/08/V/U - zakwalifikowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie na wykonanie koncepcji, poprzedzającej wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 18
 • 4867/08/V/O - sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 4509/07/V/O
 • 4868/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia ulicy Rybaków
 • 4869/08/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z narodowym Centrum Kultury w ramach realizacji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych: „Śpiewająca Polska”
 • 4870/08/V/O - upoważnienia dla dyrektorów szkół na zawarcie umów zleceń z nauczycielami w ramach realizacji przez Gminę Miasta Gdyni ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych: „Śpiewająca Polska”
 • 4871/08/V/K - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wycenę samochodów przejmowanych na rzecz Gminy Miasta Gdyni na podstawie art.50 a ustawy prawo o ruchu drogowym
 • 4872/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 10 m2 zlokalizowanego na hali łukowej (boks nr 3)./
 • 4873/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4874/08/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chylońskiej 239
 • 4875/08/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/77/96, przedmiotem której jest nieruchomość zabudowana położona przy ul. Chwaszczyńskiej 50
 • 4876/08/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz SM „Bałtyk” w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. 3 Maja 12 A
 • 4877/08/V/M - akceptacji treści „Deklaracji współpracy” pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskapresse sp. z o.o. dotyczącej konkursu „Gdyński Biznesplan 2008”
 • 4878/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na utrzymanie domeny www.forum.gdynia.pl
 • 4879/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 4422/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 11 grudnia 2007 roku w części dotyczącej wysokości opłaty sądowej
 • 4880/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Płocka 118 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 4881/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 4882/08/V/M - ustanowienia dozoru obiektu użytkowego przy ul. św. Wojciecha 5 w Gdyni
 • 4883/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania wraz z projektem w pomieszczeniach baru mlecznego „SZKOLNY” przy ul. Morskiej
 • 4884/08/V/M - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni dla potrzeb posterunku Straży Miejskiej
 • 4885/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zamenhofa w Gdyni
 • 4886/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Rybaków w Gdyni
 • 4887/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kartuskiej w Gdyni
 • 4888/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Bp. Dominika w Gdyni
 • 4889/08/V/U - zmiany treści zarządzenia zatwierdzającego wynik postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.278.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Utwardzenie nawierzchni ul. Chopina, ul. Wieniawskiego, ul. Matejki w Gdyni”
 • 4890/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 4891/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4626/08/V/K z 8.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 4892/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4627/08/V/K z 8.01.2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 4893/08/V/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2008 roku
 • 4894/08/V/P - organizacji koncertu Przemka Dyakowskiego oraz wersji koncertowej spektaklu „Bal w operze” Leszka Możdżera
 • 4895/08/V/R - zawarcia aneksu do umowy na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni”
 • 4896/08/V/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”
 • 4897/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup akcesoriów komputerowych dla potrzeb UM Gdyni
 • 4898/08/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 14/2008 do umowy najmu nr 320 z Zakładem Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 • 4899/08/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie napisów informacyjnych i świadczenie usług transportowych dla UM Gdyni w 2008 roku o wartości do 14.000 EUR
 • 4900/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na prowadzenie projektu edukacyjnego dla uczniów gdyńskich szkół samorządowych przez Gdyńskie Muzeum Motoryzacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 01.02.2008