Z dnia 2008-01-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.01.2008 r. w sprawie:
 • 4748/08/V/U - zawarcia aneksu do umowy dotyczącej dotacji przyznanej przez Radę Miasta Gdyni na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich przy zabytkowym budynku przy ul. Świętojańskiej 122 w Gdyni
 • 4749/08/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne do 14.000 EUR na realizację programu terapeutycznego „Podwójny Problem”
 • 4750/08/V/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2008 r.
 • 4751/08/V/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2008 r.
 • 4752/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie zajęć z poborowymi w czasie trwania poboru w 2008 r.
 • 4753/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej
 • 4754/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej
 • 4755/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej
 • 4756/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej
 • 4757/08/V/S - przeprowadzenia na terenie m. Gdyni poboru w 2008 r. oraz określenia siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej i przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni oraz wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni, a także terytorialnego zasięgu ich działania
 • 4758/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 16889/06/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gdyni
 • 4759/08/V/M - usunięcia awarii na sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku Żeglarzy 5
 • 4760/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4761/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4762/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4763/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Rymarskiej 17-19
 • 4764/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Platynowej 1 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4765/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Górniczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 4766/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie 2,55/15 pawilonu handlowego o powierzchni 90 m2 zlokalizowanego na hali łukowej – boks nr 74
 • 4767/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świętojańskiej 83 A
 • 4768/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świętojańskiej 83 A
 • 4769/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Norwida, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 4770/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni Orłowie przy ul. Limbowej
 • 4771/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Spokojnej
 • 4772/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni Kolonii
 • 4773/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Kartuskiej
 • 4774/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, druku 750 sztuk zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta
 • 4775/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wynajem 1 powierzchni reklamowej w okresie: 05.01 – 29.12.2008, na tablicy 600x300 cm, dla kampanii promocyjnej miasta Gdyni
 • 4776/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Chylońskiej
 • 4777/08/V/U - zamówienia opinii konserwatorskiej dotyczącej zabezpieczenia i wyeksponowania fragmentów zabytkowych fundamentów w parku Kolibki w Gdyni
 • 4778/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wójta Radtkego 9A w Gdyni
 • 4779/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adama Asnyka w Gdyni
 • 4780/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej 170B w Gdyni
 • 4781/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marynarskiej 22 w Gdyni
 • 4782/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marynarskiej 24 w Gdyni
 • 4783/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Unruga 67 w Gdyni
 • 4784/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Murarskiej w Gdyni
 • 4785/08/V/M - przyjęcia treści umów z Nordea Bank Polska S.A., Prokom Software S.A., Polkomtel S.A. – strategicznymi partnerami konkursu „Gdyński Biznesplan 2008”
 • 4786/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bp. Dominika 41 – 47 w Gdyni
 • 4787/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi opieki autorskiej nad systemem informatycznym: „Płace – umowy zlecenia”
 • 4788/08/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu OTAGO
 • 4789/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi opieki autorskiej nad programami: Środki trwałe, Kasa, Alkohole, Rejestry VAT i fakturowanie, Kadry, Pisma i sprawy
 • 4790/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup części zamiennych do kserokopiarek Canon
 • 4791/08/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości (chemia) do 206 000 EUR oraz wyboru oferenta
 • 4792/08/V/S - zlecenia usługi wykonania i montażu żaluzji okiennych i zakupu kwiatów doniczkowych w 2008 r. oraz akceptacji wyboru oferentów do 14 000 EUR
 • 4793/08/V/S - wyrażenia zgody na naprawy samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej marki Renault, marki Škoda – w 2008 r. do 14 000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 4794/08/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 211 000 EUR na dostawę materiałów biurowych w 2008 r.
 • 4795/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4796/08/V/O - częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych w Rumi
 • 4797/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/681/UI/263/W/2007 na wykonanie „Projektu budowlanego i wykonawczego odprowadzenia wód wysiąkających w górnym odcinku ul. Adwokackiej oraz rozbiórki budynku przy ul. Adwokackiej 18 w Gdyni”
 • 4798/08/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji: „Budowa oraz przebudowa kanałów deszczowych w rejonie ul. Hryniewickiego, Pułaskiego, Waszyngtona i Skweru Kościuszki w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających na wylotach do Basenu Prezydenta”
 • 4799/08/V/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta nr 4556/07/V/S dot. Akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 211 000 EUR na utrzymanie czystości w lokalach podległych Urzędowi Miasta Gdyni w 2008 r.
 • 4800/08/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu wystawienniczego pod nazwą „Gdyńskie Muzeum Motoryzacji” w ramach programu edukacyjnego dla młodzieży gdyńskich szkół samorządowych w 2008 r.
 • 4801/08/V/M - organizacji X Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Kolosy 2007” w dniach 06-08.03.2008 r. w kinie Silver Screen w Centrum Gemini
 • 4802/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na umieszczenie ogłoszenia w wydawnictwie „Sejleren’s” (przewodniku po przystaniach), dotyczącego promocji Gdyni oraz „Mariny Gdynia”
 • 4803/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na demontaż zniszczonej tablicy z planem Gdyni
 • 4804/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO Sp. z o.o. w Gdyni
 • 4805/08/V/P - utrzymania na serwerze serwisu www.gdynia.pl Biuletynu Informacji Publicznej prezentacji rad dzielnic oraz ich administrowanie
 • 4806/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na zakup obrazów – nagród w finale IX edycji konkursu „Gdynia bez barier”
 • 4807/08/V/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gdyni
 • 4808/08/V/U - utworzenia komisji do dokonania odbioru systemu elektronicznej mapy akustycznej miasta Gdyni
 • 4809/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej trzech przepompowni ścieków sanitarnych w Gdyni Wiczlinie
 • 4810/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 4491/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 18 grudnia 2007 roku
 • 4811/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
 • 4812/08/V/U - uregulowania należności za wykonanie kserokopii koncepcji programowo-przestrzennej obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej na odcinku od obwodnicy Trójmiasta do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego w Rumi
 • 4813/08/V/U - uregulowania należności za wykonanie kserokopii koncepcji programowo-przestrzennej obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej na odcinku od obwodnicy Trójmiasta do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego w Rumi
 • 4814/08/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Liceum Leonarda da Vinci z Calais w ramach współpracy międzynarodowej
 • 4815/08/V/S - zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na zakup paliwa do samochodów służbowych na potrzeby UM Gdyni oraz akceptację wyboru oferenta
 • 4816/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.278.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „utwardzenie nawierzchni ul. Chopina, ul. Wieniawskiego oraz ul. Matejki”
 • 4817/08/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę i montaż wyciągarek dla zadania „modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – etap II
 • 4818/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – etap II
 • 4819/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/554/UI/182/W/2005 z dnia 4.10.2005 r. na wykonanie robót na zadaniu pn. „Budowa układu drogowego z uzbrojeniem w Gdyni-Pustkach Cisowskich” realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 4820/08/V/U - akceptacji zmiany treści zarządzenia nr 3997/07/V/U dotyczącego zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót polegających na remoncie schodów terenowych przy ul. Korzeniowskiego
 • 4821/08/V/U - akceptacji zmiany treści zarządzenia nr 1905/07/V/U dotyczącego zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Budowa ulicy Krawieckiej w Gdyni” – wykonanie dodatkowego wjazdu na teren przedszkola
 • 4822/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie geodezyjnego wydzielenia pasa drogowego ulicy Dembińskiego w Gdyni
 • 4823/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2008 roku
 • 4824/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 4554/07/IV/S w sprawie wyrażenia zgody na zakup tonerów do kserokopiarek i faxów do 14.000 EUR
 • 4825/08/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 170E
 • 4826/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.278.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „utwardzenie nawierzchni ul. Grenadierów w Gdyni płytami YOMB w krawężniku
 • 4827/08/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – budową budynku Inspektoratu PZU S.A. z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym działki nr 516/49 i 517/49 km 63 położoną w Gdyni przy ul. Kopernika 36 w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 4828/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zamieszczenie życzeń dla gdyńskich Babć i Dziadków w „Echu Miasta Trójmiasto”
 • 4829/08/V/U - akceptacji wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5278 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Władysława IV z ul. Traugutta w Gdyni”, zatwierdzenia wyboru wykonawcy i upoważnienia do zawarcia umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.01.2015
Data udostępnienia informacji: 29.01.2008
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.05.2015 13:08 Korekta Sybilla Stolarczyk