Z dnia 2008-01-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.01.2008 r. w sprawie:
 • 4653/08/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
 • 4654/08/V/P - dofinansowania wydania ksiązki pt. „T/T Marcos” oraz książki „Admirał Świrski”
 • 4655/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w 2008 roku w zakresie wysyłki dokumentów
 • 4656/08/V/U - powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
 • 4657/08/V/U - ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w latach 2008 - 2009
 • 4658/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę zamieszczenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej na budowę Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej na 18
 • 4659/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/10/UI/2006 na wykonanie zadania: „Przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Kaczewskiej w Gdyni” realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 4660/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/11/UI/2006 na wykonanie zadania: „Przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Lutyckiej w Gdyni” realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 4661/08/V/K - przekazania opłat związanych z egzekucją należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
 • 4662/08/V/K - przekazania opłat związanych z egzekucja podatków i opłat mandatów karnych
 • 4663/08/V/K - przekazania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
 • 4664/08/V/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli na rok 2008
 • 4665/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zawodników biorących udział w XVII Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Sportach Siłowych organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1.
 • 4666/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego klas IV, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 21
 • 4667/08/V/O - zakupu nagród dla laureatów zawodów okręgowych XXXIV Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej organizowanej przez III Liceum Ogólnokształcące
 • 4668/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Intredyscyplinarnego „Ludzie nauki w drodze do prawdy” organizowanego przez Zespół Szkół nr 12
 • 4669/08/V/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją VII Konkursu Piosenki Morskiej „Śpiewajmy Morzu” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 20
 • 4670/08/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Usługowych kosztów przygotowania strojów na pokaz z okazji 5–lecia szkoły
 • 4671/08/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 kosztów pobytu uczniów i opiekunów z liceum Bussum w ramach wymiany międzynarodowej
 • 4672/08/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 kosztów przyjęcia gości z Gimnazjum im. M. Kopernika w Neubeckum
 • 4673/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie Fundacji „ARMAAG” części nieruchomości szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 34
 • 4674/08/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem”
 • 4675/08/V/R - zawarcia aneksu do umowy na opracowanie analizy finansowej i analizy społeczno – ekonomicznej dla projektu: Modernizacja stadionu piłkarskiego GOSiR w Gdyni wraz z poprawą dojazdu i dojścia oraz budową miejsc parkingowych”
 • 4676/08/V/S - wyrażenia zgody na konserwację nowych kserokopiarek oraz faxów
 • 4677/08/V/S - wyrażenia zgody na konserwację nowych kserokopiarek
 • 4678/08/V/S - wyrażenia zgody na naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej, OSP Wiczlino
 • 4679/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 15
 • 4680/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Opata Hackiego 15
 • 4681/08/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 4682/08/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 4683/08/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 4684/08/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 4685/08/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 4686/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4687/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4688/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4689/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4690/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na opłatę kosztów usługi zarządzania i obsługi technicznej domeny ze stroną internetową o adresie www.gcwp.gdynia.pl oraz www.przedsiebiorczosc.gdynia.pl
 • 4691/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wójta Radtkego
 • 4692/08/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dzierżawę łączy światłowodowych pomiędzy budynkiem głównym Urzędu Miasta Gdyni a pozostałymi lokalizacjami
 • 4693/08/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 4694/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Buraczanej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 4695/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żółkiewskiego
 • 4696/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rycerskiej oraz Jana z Tarnowa
 • 4697/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kazimierza Górskiego
 • 4698/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kazimierza Górskiego.
 • 4699/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Platynowej
 • 4700/08/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie remontu pomieszczeń budynku WTC- EXPO przy ul. Tadeusza Wendy 7/9
 • 4701/08/S - wyrażenia zgody na zakup druków ścisłego zarachowania do wydawania licencji transportowych w 2008 r.
 • 4702/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000EUR na wykonanie stojaków z uchwytem do notatek z motywem morskim i nadrukiem logo Gdyni
 • 4703/08/V/M - powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych znajdujących się w ewidencji Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości.
 • 4704/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni.
 • 4705/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód (dz. 322/4 km 22Wi).
 • 4706/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód (dz. 198/5 km 23Wi)
 • 4707/08/V/O - upoważnienia do zawarcia umowy dotyczącej przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych
 • 4708/08/V/O - wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych.
 • 4709/08/V/M - zatrudnienia na umowę zlecenie do kwoty 14.000 EUR Koordynatora Projektu www.innowacje.gdynia.pl
 • 4710/08/V/M - organizacji pobytu przedstawicieli władz The Tall Ships’ Races
 • 4711/08/V/P - zmian zarządzeń dotyczących realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 • 4712/08/V/P - wykonania monitoringu w rejonie placu zabaw na plaży miejskiej w Gdyni
 • 4713/08/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie robót stolarskich
 • 4714/08/V/S - opłaty abonamentowej za usługę dostawy programów telewizji cyfrowej w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 4715/08/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek w 2008 roku
 • 4716/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Widnej 8
 • 4717/08/V/S - zakupu artykułów elektrycznych
 • 4718/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 4513/07/IV/S dotyczącego publikacji informacji w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 4719/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 4386/07/IV/S dotyczącego publikacji informacji w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 4720/08/V/R - akceptacji aneksu nr 5/2008/ do umowy KB/27/MOPS/2006 dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  dla mieszkańców Gdyni
 • 4721/08/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2008/ do umowy KB/28/MOPS/2006 dotyczącej prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie miasta Gdyni
 • 4722/08/V/R - akceptacji aneksu nr 5/2008/ do umowy KB/26/MOPS/2006 dotyczącej zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie miasta Gdyni
 • 4723/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na prowadzenie nadzoru nad gminną odłownią dzików, położoną na terenie Kolibek
 • 4724/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na prowadzenie kompleksowej obsługi spraw związanych z obecnością dzikiej zwierzyny na terenie Gminy Miasta Gdyni
 • 4725/08/V/O - upoważnienia do zawarcia umowy z dyrektorem SPZOZ Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 4726/08/V/O - upoważnienia do zawarcia umowy z dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 4727/08/V/P - zakupu usług grawerskich i poligraficznych na potrzeby imprez okolicznościowych w 2008 r.
 • 4728/08/V/P - zakupu okolicznościowych łyżeczek pamiątkowych
 • 4729/08/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2008
 • 4730/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4626/08/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z 08 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Gdyni na 2008 rok
 • 4731/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4627/08/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z 08 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdyni na 2008 rok
 • 4732/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro, na wykonanie usługi wprowadzania danych do systemu informatycznego
 • 4733/08/V/M - zabezpieczenia w budżecie na 2008 r. środków na realizację umowy SK 134/MG/40-W/2005 – najem pomieszczeń dla placówek służby zdrowia przy ul. Podchorążych 10A
 • 4734/08/V/O - zmian w zarządzeniu nr 4474/07/V/M z dnia 18.12.2007 r.
 • 4735/08/V/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 4736/08/V/P - przekazania środków pieniężnych w celu wykonania wyroku sądowego
 • 4737/08/V/M - oddania w użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Węglowej 11 oraz wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie
 • 4738/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Gdyni
 • 4739/08/V/P - utrzymania na serwerze serwisu www.gdynia.pl Biuletynu Informacji Publicznej prezentacji rad dzielnic oraz ich administrowanie
 • 4740/08/V/U - uregulowania należności za usługę kurierską
 • 4741/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac związanych z oczyszczeniem z drzew i krzewów przyszłego placu budowy cmentarza na ulicy Spokojnej w Gdyni
 • 4742/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Utwardzenie nawierzchni ul. Chopina, ul. Wieniawskiego, ul. Matejki w Gdyni”
 • 4743/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Utwardzenie nawierzchni ul. Grenadierów w Gdyni płytami YOMB w krawężniku”
 • 4744/08/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Budowa oświetlenia ulicy Ikara i Dedala w Gdyni”
 • 4745/08/V/R - powołania komisji oceniającej
 • 4746/08/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej....
 • 4747/08/V/P - zawarcia porozumienia w przedmiocie warunków remontu przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA w Gdyni Nabrzeża Pomorskiego oraz modernizacji jego zagospodarowania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 29.01.2008