Z dnia 2008-01-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.01.2008 r. w sprawie:
 • 4603/08/V/S - sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta Gdyni
 • 4604/08/V/O - wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych
 • 4605/08/V/R - akceptacji aneksu do porozumienia z miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni na terenie  miasta Sopot
 • 4606/08/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu najmu lokalu na potrzeby Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej na Dworcu PKP
 • 4607/08/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu świadczenia usług telefonicznych w Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej na Dworcu PKP
 • 4608/08/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu dostarczenia energii elektrycznej do Miejskiej Informacji Turystycznej na Dworcu PKP
 • 4609/08/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu świadczenia usług internetowych w Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej na Dworcu PKP
 • 4610/08/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu dostępu do Internetu DSL na potrzeby Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II
 • 4611/08/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu dostarczenia energii elektrycznej do Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II
 • 4612/08/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu świadczenia usług telefonicznych w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II
 • 4613/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4614/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Komandorskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4615/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej
 • 4616/08/V/R - zawarcia umowy na pomoc przy zapewnieniu opieki dzieciom z Rodzinnego Domu Dziecka nr 5
 • 4617/08/V/M - akceptacji treści umowy MG/36/MGG/27/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 4618/08/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup papierowych artykułów sanitarnych
 • 4619/08/V/P - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych
 • 4620/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4621/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie druku plakatu na bilbord
 • 4622/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 3924/07/V/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatu i ulotek informacyjnych dotyczących akcji „Wymień dowód osobisty”
 • 4623/08/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
 • 4624/08/V/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na obsługę Sali Bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 4625/08/V/P - ustalenia składu osobowego Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 • 4626/08/V/K - ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2008
 • 4627/08/V/K - ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2008 roku
 • 4628/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zamieszczenie reklamy „Kampanii Parkingowej” na pojazdach Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni
 • 4629/08/V/S - zakupu biletów PKP, SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4630/08/V/S - przekazania środków finansowych na zakup biletów autobusowych (trolejbusowych) do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4631/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.278.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „Utwardzenie nawierzchni ul. Nowodworskiego w Gdyni płytami YOMB w krawężniku”
 • 4632/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/739/UI/292/W/2007 z 5.11.2007 r. na wykonanie wydzieleń geodezyjnych w ramach zadania: „Regulacja rzeki Chylonki w rejonie ulic św. Mikołaja i Hutniczej w Gdyni”
 • 4633/08/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.278.000 EUR na wybór wykonawcy roboty budowlanej objętej projektem „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu – I etap
 • 4634/08/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.278.000 EUR na wybór wykonawcy roboty budowlanej objętej projektem „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu – I etap
 • 4635/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 3917/07/V/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 211.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 4636/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 211.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 4637/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania konkursowego na wybór koncepcji architektoniczno-urbanistycznej poprzedzającej wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania „Budowa Parku Rady Europy – Centrum Kultury w Gdyni”
 • 4638/08/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
 • 4639/08/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno-letnim roku akademickiego 2007/2008 oraz w semestrze jesienno-zimowym roku akademickiego 2008/2009
 • 4640/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów informacyjnych o XVI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdyni
 • 4641/08/V/P - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2008 roku ogłoszonym na mocy zarządzenia nr 4087/2007/V/P
 • 4642/08/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na zakup paliwa samochodowego
 • 4643/08/V/S - wyrażenia zgody na opłatę abonamentową za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w 2008 roku
 • 4644/08/V/S - zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów czynszu oraz dostarczanych mediów do lokali eksploatowanych przez UM Gdyni
 • 4645/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na rozplakatowanie obwieszczeń wojewody pomorskiego dot. przeprowadzenia na terenie m. Gdyni poboru mężczyzn urodzonych w 1989 roku
 • 4646/08/V/S - zmiany nr 4414/07/V/S Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 211.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych i papieru komputerowego
 • 4647/08/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 211.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych i papieru komputerowego oraz wyboru oferenta
 • 4648/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków
 • 4649/08/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej
 • 4650/08/V/S - dostawy szafy wielofunkcyjnej
 • 4651/08/V/S - przekazania składki członkowskiej miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej
 • 4652/08/V/M - akceptacji treści umowy dotyczącej współpracy przy organizacji konkursu „Gdyński Biznesplan 2008”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 10.01.2008