Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Gdyni za 2008 rok

   

Spis treści
  
I. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA GDYNI w 2008 roku 

II.  ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU w 2008 roku  


Dochody

I. Dochody własne

II. Subwencja ogólna

III. Dotacje celowe z budżetu państwa 

PRZYCHODY 

Wykonanie dochodów budżetu miasta Gdyni w 2008 roku wg źródeł - tabela

 

Część tabelaryczna – dochody 

  

Wydatki 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Dział 020 – Leśnictwo 

Dział 600 – Transport i łączność 

Dział 630 – Turystyka  

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Dział 710 – Działalność usługowa 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

Wydatki majątkowe 

Inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji 

Wykonanie inwestycji w 2008 roku jednostek i zakładów budżetowych

Wykonanie inwestycji rad dzielnic w 2008 roku

Wykonanie inwestycji kapitałowych w 2008 roku

ROZCHODY

Część tabelaryczna – wydatki 

Wykaz zmian w budżecie miasta Gdyni w 2008 roku 

 III.   ZAŁĄCZNIKINr

1.      Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2008 roku

2.      Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych szkół podstawowych za 2008 rok

3.      Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych gimnazjów za 2008 rok

4.      Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych oddziałów „0” w szkołach podstawowych za 2008 rok

5.      Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych stołówek szkolnych za 2008 rok

6.      Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych świetlic szkolnych za 2008 rok

7.      Zestawienie wykonania zadań rzeczowych w szkołach podstawowych i gimnazjach za 2008 rok 

8.      Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych szkół ponadpodstawowych i placówek edukacyjno – wychowawczych za 2008 rok

9.      Zestawienie wykonania zadań rzeczowych szkół ponadpodstawowych i placówek edukacyjno - wychowawczych za 2008 rok  

10.  Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego przedszkoli za 2008 rok

11.  Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2008r. zakładów budżetowych Gminy Miasta Gdyni

12.  Informacja z wykonania planów przychodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2008 rok 

13.  Rozliczenie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2008 rok

14.  Sprawozdanie z działalności rad dzielnic za 2008 rok

15.  Dotacje udzielone w 2008 roku na realizację zadań gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2008r.   
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku, w układzie klasyfikacji budżetowej 

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku, w układzie klasyfikacji budżetowej

Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku, w układzie rzeczowym

Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku, w układzie rzeczowym 

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok

Informacja, o której mowa w art.197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za 2008 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Data udostępnienia informacji: 15.04.2009