Budżet miasta Gdyni na 2008 rok

Karta tytułowa, spis treści 

Uchwała Rady Miasta  nr XY/349/08 z 19-12-2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2008
wraz z załącznikami:

     Nr 1  Dochody budżetu miasta Gdyni na 2008 rok 
     Nr 2  Wydatki budżetu miasta na 2008 rok 
     Nr 3  Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
          administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok 
     Nr 4  Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
              i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok       
     Nr 5  Zestawienie dotacji z budżetu miasta na 2008 rok 
     Nr 6  Plany finansowe dzielnic na 2008 rok 
     Nr 7  Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2008 rok.
     Nr 8  Wieloletni program inwestycyjny    
     Nr 9  Wieloletni plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
               pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych 
     Nr 10  Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań wspólnych
                realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.  
 
Prognoza długu miasta Gdyni do roku 2015    
 
Budżet miasta Gdyni  w 2008 roku - wprowadzenie        
   
          Dochody           
     Dochody własne 
     Subwencja ogólna 
     Dotacje celowe z budżetu państwa 
     Przychody 

     Dochody wg źródeł - część tabelaryczna 

          Wydatki   
     Struktura wydatków w latach 2007 - 2008  w działach (tabela)  
     Struktura wydatków w latach 2007 - 2008  w działach (wykresy)   
 
          Wydatki bieżące  
     Struktura wydatków bieżących w latach 2007 - 2008  w działach (tabela) 
     Struktura wydatków bieżących w latach 2007 - 2008  w działach (wykresy) 

     Rolnictwo
     Leśnictwo
     Transport i łączność
     Turystyka
     Gospodarka mieszkaniowa 
     Działalność usługowa  
     Administracja publiczna 
     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa  
     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  jednostek nie posiadających 
     osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
     Obsługa długu publicznego 
     Różne rozliczenia 
     Oświata i wychowanie 
     Szkolnictwo wyższe  
     Ochrona zdrowia  
     Pomoc społeczna  
     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
     Edukacyjna opieka wychowawcza  
     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
     Kultura fizyczna i sport
             
          Wydatki majątkowe 
          Rozchody        
 
          Informacja o stanie mienia komunalnego            
 
          Plan zadań gminnych i powiatowych funduszy celowych na 2008 rok     
 

 Załączniki

Nr 1       Plan wydatków szkół podstawowych - rozdz. 80101 na 2008 rok
Nr 2       Plan wydatków oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 
              rozdz.80103 na 2008 r.
Nr 3       Plan finansowy przedszkoli - rozdz. 80104 na 2008 rok 
Nr 4       Plan wydatków gimnazjów - rozdz. 80110 na 2008 rok 
Nr 5       Plan wydatków stołówek szkolnych - rozdz. 80148 na 2008 rok 
Nr 6       Plan wydatków świetlic szkolnych - rozdz. 85401 na 2008 rok 
Nr 7       Plan wydatków szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek oświatowych na 2008r.

Nr 8       Plan wydatków rad dzielnic na 2008 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Data udostępnienia informacji: 29.01.2008