Wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2008 roku

  Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2008 roku, w szczególności na organizację:
1) wydarzeń artystycznych odwołujących się do morskiej tradycji Miasta,
2) form kultywowania lokalnej tradycji - gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz ochronę niematerialnych dóbr kultury,
3) przeglądów muzycznych, filmowych i tańca współczesnego,
4) warsztatów teatralnych, filmowych i literackich,
5) warsztatów dla gdyńskich zespołów chóralnych,
6) wystaw plastycznych,
7) wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji, poświęconych tradycji, kulturze lub historii Gdyni, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, realizowanych na zasadach działalności pożytku publicznego nie będącej działalnością gospodarczą.
Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 20 lutego 2008 i zakończy nie później niż 31 grudnia 2008 roku.


Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań objętych konkursem:
Przewidywana kwota na realizację zadań objętych ogłoszonym konkursem w 2007 roku wynosi 500.000zł brutto, przy czym zakłada się, że kwota wnioskowanej dotacji na realizację jednego zadania nie może być większa niż 70% całości budżetu zadania przedstawionego w ofercie w tabeli „Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów".
Zakłada się możliwość przyznania dotacji na więcej niż jedno zadanie zgłoszone do konkursu przez jedną organizację.
Zastrzega się możliwość przyznania niższej niż wnioskowana kwota.


Termin i miejsce składania ofert:
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 28 grudnia 2007 roku, w kancelarii Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data dotarcia przesyłki do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.


Wymogi formalne, jakie powinny spełniać oferty:
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty przygotowane na obowiązującym formularzu - zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 r.), prawidłowo wypełnione, zawierające komplet niezbędnych załączników, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym http://www.gdynia.pl/.
Do oferty należy dołączyć:

  1. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2006 (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres od utworzenia organizacji do daty ogłoszenia konkursu),
  2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  3. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
  4. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w pkt V.1 oferty),
  5. wstępne zgody właścicieli obiektów i przestrzeni, w których projekt będzie realizowany.
  6. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.
Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. Wszystkie wyżej wymienione załączniki powinny być przedstawione w oryginale i podpisane przez upoważnione osoby lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione od reprezentowania oferenta.


Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:
1) Merytoryczna wartość i jakość oferty w tym: określenie celu projektu, harmonogram działań, opis działań promocyjnych, korzyści dla lokalnego środowiska wynikające z realizacji projektu, możliwości kontynuacji zadania, współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu
2) Budżet zadania, w tym: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, spójność budżetu z harmonogramem działań,
3) Możliwość wykonania, tzn.: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie realizacji zadań z zakresu kultury osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
4) Określenie sposobu rekrutacji uczestników, definicja grupy odbiorców i ich liczba.


Tryb przyznania dotacji:
Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej złożonej z równej liczby dobranych przez Prezydenta przedstawicieli gminy Gdynia oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków Komisji Konsultacyjnej, o której mowa w Gdyńskiej Karcie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Termin rozstrzygnięcia konkursu - do 31 stycznia 2008.


Na realizację zadań tego samego rodzaju Miasto Gdynia przeznaczyło kwoty brutto w 2006 roku:
Wystawy artystyczne i historyczne w Domku Żeromskiego - 5.000, Gdyńscy artyści - cykl wystaw - 5.000, Wystawy i warsztaty plastyczne oraz wykłady z historii sztuki - 5.000, Prelekcje i wykłady o starej Gdyni w ramach Ocalić od zapomnienia - 1.600, Działalność Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni - 5.000, Wydawanie czasopisma Gdińsko Kleka - 4.200, Kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność Chóru Męskiego „Dzwon Kaszubski" oraz Zespołu Pieśni i Tańca Gdynia - 5.000, Gdyński Międzyszkolny Klub Nauczyciela - 5.000, Sesja popularno-naukowa cz.IV pt Wysiedlenia ludności cywilnej z miasta Gdynia w latach 1939./45 przez III Rzeszę oraz po 1945 przez rządy PRL - 5.000, Dodruk materiałów naukowych z sesji popularno-naukowych w latach 2002 i 2003 na temat: wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 19349/1945 przez okupanta niemieckiego - 5.000, Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic - 5.000, Płyta -wizytówka Orkiestry i Miasta -4.130, 60 lat orkiestry w 80-letniej historii Gdyni -5.000, Wspieranie zadań z zakresu kultury poprzez działalność Gdyńskich Hufców ZHR - 3.270, Gdyńskie Impresje Muzyczne - 5.000, Gdyński Konwent Fantastyki TrójKONt - 2.000, Osiemdziesiąte urodziny Gdyni na Darze Pomorza - 3.000, Nie od razu Gdynię zbudowano - konkurs teatralno-filmowy dla gimnazjalistów - 5.000, Wystawa drzeworytów Andre Putznana Berlin- Gdynia 2006 - 4.850 zł, Koncerty Muzyki Organowej i kameralnej (kontynuacja cyklu)-5.000,Koncert W górach jest wszystko, co kocham-4.993, Spektakl słowno-muzyczny pt.: 25 lat temu z wykorzystaniem piosenek Jacka Kaczmarskiego zorganizowany z okazji 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce-5.000, Nagranie dwóch płyt z muzyką chóralną - w wykonaniu Chóru Mieszanego „Symfonia"-7.000, Teatr Gościnny 2006; Małe formy z wielkimi aktorami-30.000,IV Festiwal Muzyki Dawnej Anima Musica 7.000, Z Gdyni na morze - Dworzec Morski na styku lądu i wody - Wystawa, Happening -18.168,Organizacja finału VI edycji konkursu wiedzy o mieście pt. „Gdynia - nasza mała ojczyzna-5.993,4, Scena 138 - Edukacyjny projekt teatralny-32.840, Wydanie 1 tomu 18 numeru Rocznika Gdyńskiego -16.750, „Przedstawienie „Legendy i przekazy gdyńskie" forma zaangażowania młodzieży w kreowanie lokalnej kultury-10.000,80 lat „Gdynia w kinie, kino w Gdyni"11.538,„Cena Solidarności (Solidarity Pains) - międzynarodowy interdyscyplinarny projekt artystyczno-społeczny" 32.500, „X Festiwal Szekspirowski w Gdyni"-20.000, „Gdyńscy artyści na 80 lat Gdyni III Ogólnopolska Wystawa Malarstwa, Rysunku, Grafiki, Tkaniny i Rzeźby - Gdynia 2006"- 30.000, Festiwal „Mozart 2006 - Oblicza Geniuszu"-23.240, „Dwa razy żyć chciałbym na twórczej planecie - promocja twórczości plastycznej artystów po przebytych kryzysach psychicznych-6.350, „Kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność Chóru Męskiego Dzwon Kaszubski i Zespołu Pieśni i Tańca Gdynia-8.400, Młode oblicze kaszubskiej muzyki-8.000, Gdyńskie Impresje Muzyczne- 25.000.

W 2007 roku:

Zaduszki Poetyckie - Ci Wszyscy Ludzie - 8000, Festiwal Filmów z Diaskopu 2007-13.500, Teatr Gościnny 2007; Małe Formy z Wielkimi Aktorami-30.000, TEATR GOŚĆINNY; WOLNA SCENA GDYNIA 2007 60-lecie B.Shaeffera -25.000, Koncert w górach jest wszystko co kocham-7.000, współczesne formy tańca/warsztaty tańca-5.210, Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic-9.000, Magiczne 99 lat żaglowca zwanego obecnie darem pomorza-2.100, V Festiwal muzyki dawnej „Anima Musica"- 8.800, Planet Doc Review. IV edycja festiwalu światowego kina dokumentalnego-30.000, Planeta Twórczość-18.000, Transvizualia: festiwal form audio-vizualnych-50.000, gdyńskie impresje muzyczne 2007-49.809, Sesja popularno-naukowa cz.v PT. Wysiedlenia Ludności Cywilnej Miasta Gdynia w latach 1939-45 przez III Rzeszę oraz po 1945 przez rządy PRL-5.000, festiwal sztuki aktorskiej Zbigniewa Zapasiewicza pt. Sztuka Kreacji-25.000, Gdynia Conradowi - w 150 rocznicę urodzin wielkiego pisarza Conrad w kinie-29.188, lord Jim na Darze - premiera teatralna na pokładzie fregaty Dar Pomorza -24.000, Baśniowy Klub Borowej Ciotki -1.600, Organizacja Finału VII edycji konkursu wiedzy o mieście pn.Gdynia-nasza mała ojczyzna-7.756, prelekcje i wykłady o starej Gdyni w ramach akcji ocalić od zapomnienia-1.850, scena 138 - edukacyjny projekt teatralny-40.000, wystawy i warsztaty plastyczne oraz prelekcje z historii sztuki-5.000, wydanie rocznika gdyńskiego nr 19-10.937, spektakl słowno-muzyczny pt. „Francja w Gdyni" -5.000, przegląd twórczości i działalności kulturalnej gdyńskich klubów fantastyki „Trójfikcje VII" -3.200, Działalność ośrodka kultury kaszubsko-pomorskiej w Gdyni-7.000, Kultywowanie kultury kaszubskiej poprzez działalność chóru męskiego dzwon kaszubski-5.500, kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność zespołu Pieśni i Tańca Gdynia-7.150, Wydawanie czasopisma Gdinsko Kleka3.200 wzbogacenie księgozbioru Ośrodka Kultury kaszubsko-pomorskiej 4.200 konferencja pn.: KASZUBI W PRL-8.000.


Konsultacje:
Oferty można konsultować w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: Al. Marszałka Piłsudskiego 18 (tel. 058 668-81-69) Gdynia, w godzinach 9-15.OTWARTY KONKURS OFERT /ZPM 4087/2007/V/P Z 20.11.2007/ ZGŁOSZONE OFERTY
      
LPORGANIZACJALPTYTUŁ PROJEKTUWNIOSKOWANA    KWOTA 
1Fundacja EDM1Gdyńskie spacery po pięciolinii35000 
2Fundacja Kultury Liberty2Galeria sztuki dziecka30000 
3Fundacja W górach jest wszystko, co kocham3Koncert W górach jest wszystko, co kocham9000 
4Fundacja Wspierania Oświaty i Rozwoju Gospodarczego Pomorza Gwiazda Północy4Warsztaty tańca - Gdynia 200815000 
5Śpiewaj i tańcz razem z nami" - konkurs wokalny i taneczny dla uczniów szkół gimnazajalnych, ponadgimnazjalnych oraz wyższych szkół35420 
5Gdyńska Orkiestra Symfoniczna 6Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni17500 
67Nagranie płyty Orkiestry9500 
7821:37 - koncert upamiętniający trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II15800 
8In Gremio9III Przegląd twórczości dziecięcej RAZEM 20084766 
9Katolickie Stowarzyszenie Civitas Cristiana10Człowiek i morze w kulturze              mojego regionu - konkurs plastyczny9500 
11Trójmiejskie warsztaty Gospel8215 
10Lokalna Organizacja Turystyczna 12Sto lat, sto lat … Dar Pomorza - niech żyje nam!2800 
11Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 13Warszataty Muzyczno-Szkoleniowe Chóru6700 
12Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej,14VI Festiwal muzyki Dawnej Anima Musica14145 
13Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra15Gdyński Sezon Chóralny - Cantemus Omnes 200864 300 
16Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej - kontynuacja cyklu21 340 
17Spotkania w muzeum 2008 - Na Morskich Szlakach Europy36 900 
14Stowarzyszenie Akuku Sztuka18Transwizualia110 000 
15Stowarzyszenie Artystyczne Kultywator19Kosmiczny Koszt Na Śmieci21 166 
16Stowarzyszenie Concertino20Gdyńskie Impresje Muzyczne 200829 300 
17Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury21Chór mieszany - muzyczna wizytówka gdyni22 960 
22Projekt teatralny - spektakl pt. "Morawagin żywot idioty"14 160 
23Przegląd muzyczny9 320 
18Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych24Festiwal Sztuki Aktorskiej - Dwaj Panowie J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99 400 
19Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni25Elementy słowo, obraz, muzyka, Gdynia 41 200 
20Stowarzyszenie K3-Kulturalne Trójmiasto26Watch-Docs - objazdowy festiwal  Filmowy "Prawa Człowieka w Filmie"14 870 
21Stowarzyszenie Ludzie Teatru27Europejskie Spotkania z teatrem - sztuki czytane z oprawą plastyczną55 740 
28Warsztaty wokalno-chóralne dla aktorów gdyńskich oraz utalentowanych mieszkańców Gdyni20 650 
22Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego29Wystwa Mesa Kapitana Morgana Róża Wiatrów 11 000 
30Wystawa dyplomów ceremoniału morskiego7 000 
31Przygotowanie nowej ekspozycji Muzeum Wspólczesnego Pomorskiego Rękodzieła Marynistycznego11 000 
32Galeria Malarze Gdyni95 000 
33Fotoplastikon Gdyński - elektroniczna biblioteka ilustracji7 500 
23Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA_ART34I Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 200822 000 
24Stowarzyszenie Ruch dla Gdyni35Organizacja VIII edycji konkursu wiedzy o Gdyni pt. "Gdynia nasza mała ojczyzna"7 280 
25Towarzystwo Miłośników Gdyni36Scena 138 - edukacyjny projekt artystyczny53812 
37Wystawy i warsztaty plastyczne  oraz prelekcje z historii sztuki5000 
 
38
 Prelekcje i wykłady o starej Gdyni w ramach akcji "Ocalic od zapomnienia" 1500 
39Wydanie jubileuszowego Rocznika Gdyńskiego nr 20 11020 
26Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie - Zarząd Głowny40Wydawanie miesięcznika Pomerania 30000 
27Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział w gdyni 41Wzbogacanie ksiegozbioru regionalnego ośrodka kultury kaszubsko-pomorskiej700 
42Wydanie czasopisma Gdinsko Kleka3600 
43Działalność Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni6320 
44Kaszubskie warsztaty literackie 3500 
45Kultywowanie kultury kaszubskiej poprzez działalność chóru męskiego Dzwon Kaszubski5500 
46Festyn Dzień Dziecka i Dzień Matki - blok kaszubski3200 
47Kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność Zespołu Pieśni i Tańca Gdynia  9050 
28Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Komenda Hufca Gdynia 48Harcerski film paradokumentalny "Gdyńscy Harcerze  podczas II wojny światowej"10200 
    1077334 


OTWARTY KONKURS OFERT /ZPM 4087/2007/V/P Z 20.11.2007/
ZGŁOSZONE OFERTY
    
LPORGANIZACJALPTYTUŁ PROJEKTUWNIOSKOWANA    KWOTA
1Fundacja EDM1Gdyńskie spacery po pięciolinii35000
2Fundacja Kultury Liberty2Galeria sztuki dziecka30000
3Fundacja W górach jest wszystko, co kocham3Koncert W górach jest wszystko, co kocham9000
4Fundacja Wspierania Oświaty i Rozwoju Gospodarczego Pomorza Gwiazda Północy4Warsztaty tańca - Gdynia 200815000
5Śpiewaj i tańcz razem z nami" - konkurs wokalny i taneczny dla uczniów szkół gimnazajalnych, ponadgimnazjalnych oraz wyższych szkół35420
5Gdyńska Orkiestra Symfoniczna 6Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni17500
67Nagranie płyty Orkiestry9500
7821:37 - koncert upamiętniający trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II15800
8In Gremio9III Przegląd twórczości dziecięcej RAZEM 20084766
9Katolickie Stowarzyszenie Civitas Cristiana10Człowiek i morze w kulturze mojego regionu - konkurs plastyczny9500
11Trójmiejskie warsztaty Gospel8215
10Lokalna Organizacja Turystyczna 12Sto lat, sto lat … Dar Pomorza - niech żyje nam!2800
11Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 13Warszataty Muzyczno-Szkoleniowe Chóru6700
12Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej,14VI Festiwal muzyki Dawnej Anima Musica14145
13Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra15Gdyński Sezon Chóralny - Cantemus Omnes 200864 300
16Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej - kontynuacja cyklu21 340
17Spotkania w muzeum 2008 - Na Morskich Szlakach Europy36 900
14Stowarzyszenie Akuku Sztuka18Transwizualia110 000
15Stowarzyszenie Artystyczne Kultywator19Kosmiczny Koszt Na Śmieci21 166
16Stowarzyszenie Concertino20Gdyńskie Impresje Muzyczne 200829 300
17Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury21Chór mieszany - muzyczna wizytówka gdyni22 960
22Projekt teatralny - spektakl pt. "Morawagin żywot idioty"14 160
23Przegląd muzyczny9 320
18Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych24Festiwal Sztuki Aktorskiej - Dwaj Panowie J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99 400
19Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni25Elementy słowo, obraz, muzyka, Gdynia 41 200
20Stowarzyszenie K3-Kulturalne Trójmiasto26Watch-Docs - objazdowy festiwal  Filmowy "Prawa Człowieka w Filmie"14 870
21Stowarzyszenie Ludzie Teatru27Europejskie Spotkania z teatrem - sztuki czytane z oprawą plastyczną55 740
28Warsztaty wokalno-chóralne dla aktorów gdyńskich oraz utalentowanych mieszkańców Gdyni20 650
22Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego29Wystwa Mesa Kapitana Morgana Róża Wiatrów 11 000
30Wystawa dyplomów ceremoniału morskiego7 000
31Przygotowanie nowej ekspozycji Muzeum Wspólczesnego Pomorskiego Rękodzieła Marynistycznego11 000
32Galeria Malarze Gdyni95 000
33Fotoplastikon Gdyński - elektroniczna biblioteka ilustracji7 500
23Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA_ART34I Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 200822 000
24Stowarzyszenie Ruch dla Gdyni35Organizacja VIII edycji konkursu wiedzy o Gdyni pt. "Gdynia nasza mała ojczyzna"7 280
25Towarzystwo Miłośników Gdyni36Scena 138 - edukacyjny projekt artystyczny53812
37Wystawy i warsztaty plastyczne  oraz prelekcje z historii sztuki5000
38Wydanie jubileuszowego Rocznika Gdyńskiego nr 20 11020
26Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie - Zarząd Głowny39Wydawanie miesięcznika Pomerania 30000
27Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział w gdyni 40Wzbogacanie ksiegozbioru regionalnego ośrodka kultury kaszubsko-pomorskiej700
41Wydanie czasopisma Gdinsko Kleka3600
42Działalność Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni6320
43Kaszubskie warsztaty literackie 3500
44Kultywowanie kultury kaszubskiej poprzez działalność chóru męskiego Dzwon Kaszubski5500
45Festyn Dzień Dziecka i Dzień Matki - blok kaszubski3200
46Kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność Zespołu Pieśni i Tańca Gdynia  9050
28Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Komenda Hufca Gdynia 47Harcerski film paradokumentalny "Gdyńscy Harcerze  podczas II wojny światowej"10200
    1077333,5
W otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury w 2008 roku przyznano  dotacje na zadania: 
1.  Fundacja W górach jest wszystko, co kocham  na zadanie Koncert W górach jest wszystko, co kocham      -                    9 000zł,
2.  Gdyńska Orkiestra Symfoniczna na zadanie Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni   -   17 500zł,
3.  Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej na zadanie VI Festiwal Muzyki Dawnej Anima Musica     -                      14 145zł,
4. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra na zadanie Gdyński Sezon Chóralny – Cantemus Omnes 2008       -                       64 300zł,
5. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra na zadanie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej – kontynuacja cyklu   -         6 000zł,
6. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra na zadanie Spotkania w muzeum 2008 – Na Morskich Szlakach Europy      -       36 900zł,
7. Stowarzyszenie Akuku Sztuka na zadanie Transwizualia   -                   55 000zł,
8. Stowarzyszenie Concertino na zadanie Gdyńskie Impresje Muzyczne 2008       -                                         29 300zł,
9. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury na zadanie Chór mieszany – muzyczna wizytówka Gdyni        -     20 000zł,
10. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury na zadanie Projekt teatralny – spektakl pt. "Morawagin żywot idioty" 14 160zł,
11. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych na zadanie       Festiwal Sztuki Aktorskiej - Dwaj Panowie J    -                    50 000zł,
12. Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego na zadanie - Galeria Malarze Gdyni                  -                                           7 000zł,
13. Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego na zadanie - Fotoplastikon Gdyński - elektroniczna biblioteka ilustracji      -   7 500zł,
14. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA_ART na zadanie I Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2008                       22 000zł,
15. Stowarzyszenie Ruch dla Gdyni na zadanie Organizacja VIII edycji konkursu wiedzy o Gdyni pt. "Gdynia nasza mała ojczyzna" -      7 280zł,
16. Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie Scena 138 - edukacyjny projekt artystyczny             -           53 812zł,
17. Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie Wystawy i warsztaty plastyczne  oraz prelekcje z historii sztuki                 -        5 000zł,
18 Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie Wydanie jubileuszowego Rocznika Gdyńskiego nr 20                  -                         11 020zł,
19. Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie Prelekcje i wykłady o starej Gdyni w ramach akcji "Ocalić od zapomnienia" -       1 500zł,
20. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział w Gdyni na zadanie Wzbogacanie księgozbioru regionalnego ośrodka kultury kaszubsko-pomorskiej -      700zł,     
21. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział w Gdyni na zadanie Wydanie czasopisma Gdinsko Kleka                                   -   3 600zł,
22. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział w Gdyni na zadanie  Działalność Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni    -           6 320zł,
23. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział w Gdyni na zadanie Kaszubskie warsztaty literackie           -                      3 500zł,
24. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział w Gdyni na zadanie Kultywowanie kultury kaszubskiej poprzez działalność chóru męskiego Dzwon Kaszubski     - 5 500zł,
25. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział w Gdyni na zadanie Kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność Zespołu Pieśni i Tańca Gdynia    -      9 050zł, 
26. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Komenda Hufca Gdyniana zadanie Harcerski film paradokumentalny "Gdyńscy Harcerze  podczas II wojny światowej" -     10  200zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data udostępnienia informacji: 21.11.2007