Z dnia 2007-12-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.12.2007 r. w sprawie:
 • 4519/07/V/P - wprowadzenia zmian do umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gdyni”
 • 4520/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 211.000 EUR na dostawę i montaż wyciągarek dla zadania: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie etap- II
 • 4521/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wizualizacji przebudowywanego stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej
 • 4522/07/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne do 14.000 EUR na wybór psychologa biegłego
 • 4523/07/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne do 14.000 EUR na wybór lekarza biegłego
 • 4524/07/V/O - ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego funkcjonującego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni
 • 4525/07/V/O - wyrażenia zgody na zmianę umowy KB/527/UO/30/W/2007 dotyczącej współdziałania Prezydenta Miasta Gdyni i Nadleśnictwa Gdańsk w zakresie ochrony zwierzyny łownej
 • 4526/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 1843/07/V/S dotyczącego „Instrukcji postępowania z oświadczeniami: majątkowymi, o prowadzeniu działalności gospodarczej, o zawartych umowach cywilnoprawnych oraz lustracyjnymi”
 • 4527/07/V/S - podpisania umowy najmu pomieszczeń „Wschodnioeuropejskie Centrum Handlu WTC – Expo” Sp. z o.o. przy ul. T. Wendy 7/9
 • 4528/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów hydraulicznych
 • 4529/07/V/S - wyrażenia zgody na uregulowanie opłat związanych z rejestracją samochodu służbowego Straży Miejskiej, oraz ubezpieczenie samochodu
 • 4530/07/V/S - wyrażenia zgody na mycie samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej
 • 4531/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych
 • 4532/07/V/P - wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia systemu monitoringu wizyjnego Dworca PKP w Gdyni
 • 4533/07/V/M - zatwierdzenia planu ogólnego zamówień publicznych Urzędu Miasta Gdyni na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2008 roku
 • 4534/07/V/M - usunięcia awarii na sieci c.o. przy budynku położonym przy ul. Chylońskiej 133
 • 4535/07/V/M - akceptacji aneksu nr 2 do umowy SK/1290/MB/23-W/2007 dotyczącej wykonania przebudowy pomieszczeń baru mlecznego w pawilonie usługowym przy ul. Morskiej 97
 • 4536/07/V/M - cofnięcia powództwa o wydanie lokalu w budynku położonym przy ul. Zielonej
 • 4537/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4538/07/V/M - ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej
 • 4539/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Górnośląskim przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4540/07/V/M - wyrażenia zgody na wystąpienie na drogę postępowania sądowego i wszczęcia postępowania egzekucyjnego
 • 4541/07/V/M - wyrażenia zgody na wystąpienie na drogę postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi terenu gminnego położonego przy ul. Widnej
 • 4542/07/V/M - uchylenia zarządzeń dotyczących bezprzetargowego oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych garażami
 • 4543/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Andaluzyjskiej
 • 4544/07/V/O - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej
 • 4545/07/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 11 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
 • 4546/07/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę naturalnej wody źródlanej, mineralnej w 2008 r.
 • 4547/07/V/M - akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen na potrzeby waloryzacji wypłacanych byłym właścicielom odszkodowań
 • 4548/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na promocję Miasta Gdyni w magazynie „Wiadomości Turystyczne”
 • 4549/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót na zadaniu „Muzeum Miasta Gdyni – etap II”
 • 4550/07/V/U - uregulowania należności za wykonanie wypisów i map do celów informacyjnych dla potrzeb przygotowania inwestycji gminnych
 • 4551/07/V/U - podpisania umowy z PKP w związku z realizacją inwestycji „Remont kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nasypowej-Unruga”
 • 4552/07/V/S - konserwacji i serwisowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w UMG w 2008 r.
 • 4553/07/V/S - konserwacji i serwisowania systemów alarmowych w UMG w 2008 r.
 • 4554/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup tonerów do kserokopiarek i faksów
 • 4555/07/V/M - zlecenia montażu i demontażu elementów wizualnej identyfikacji Gdyni podczas imprez i kalendarza imprez miejskich w 2008 r. oraz flagowania ulicy Świętojańskiej
 • 4556/07/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na utrzymanie czystości w lokalach podległych Urzędowi Miasta Gdyni w 2008 r.
 • 4557/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 4298/07/V/S w sprawie zakupu pompy obiegowej do instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMG
 • 4558/07/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie druków własnych w 2008 r.
 • 4559/07/V/R - akceptacji aneksu nr 1 do wzoru umowy zlecenia na zapewnienie opieki dzieciom z rodzinnych domów dziecka na terenie Gdyni z osobami wskazanymi przez dyrektora domu
 • 4560/07/V/R - akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/7/MOPS/2007 w sprawie prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z terapią uzależnienia tych osób
 • 4561/07/V/R - powierzenia obsługi spraw finansowo-księgowych oraz kadrowych rodzinnych domów dziecka z terenu Gdyni Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni
 • 4562/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 2537/07/V/S w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników w Urzędzie Miasta Gdyni oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
 • 4563/07/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów biurowych dla UMG w 2008 r.
 • 4564/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 4565/07/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 4566/07/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 4567/07/V/O - zmiany umowy nr KB/790/UO/55/W/2005 o powierzenie prowadzenia Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni
 • 4568/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania „odławianie zwierząt domowych wałęsających się, zabłąkanych ....” w roku 2008
 • 4569/07/V/K - zmiany zarządzenia nr 6858/04/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.09.2004 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 4570/07/V/K - przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji (środków trwałych w budowie)
 • 4571/07/V/K - zmiany zarządzenia nr 1880/03/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie „Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu i w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni”
 • 4572/07/V/P - dokonania zmian w załączniku nr 1 do Umowy Nr KB/402/PON/29/W/2005 zawartej dnia 25.07.2005 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni
 • 4573/07/V/P - dokonania zmian w Umowie Nr KB/261/PON/28/W/2005 zawartej dnia 19.05.2005 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Kołem Powiatowym Polskiego Związku Niewidomych z siedzibą w Gdyni
 • 4574/07/V/P - zmiany zarządzenia Nr 9586/05/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.05.2005 r. w sprawie przyznania dotacji na prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących w Gdyni
 • 4575/07/V/U - wyrażenia zgody na uregulowanie należności za odprowadzenie ścieków z sezonowego punktu sprzedaży biletów na tramwaj wodny przy Al. Jana Pawła II w Gdyni
 • 4576/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/484/UI/159/W/2007 z dnia 29.06.2007 r. na wykonanie: „ Projektu budowlanego i wykonawczego regulacji rzeki Chylonki w rejonie ulic Św. Mikołaja i Hutniczej w Gdyni”
 • 4577/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na przeliczenie kosztorysów inwestorskich inwestycji p.n. „Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, dróg tymczasowych w rejonie ulic Stryjska Przemyska w Gdyni”
 • 4578/07/V/U - zmiany zarządzenia Nr 3643/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.10.2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację kosztorysów inwestorskich przebudowy przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu przy ul. Osada Rybacka
 • 4579/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na eksploatację przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 4580/07/V/U - zawarcia porozumienia o realizacji zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej realizowanych w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach w latach 2007-2008
 • 4581/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Utwardzenie ul. Górniczej w Gdyni płytami YOMB w krawężniku
 • 4582/07/V/R - zawarcia aneksu nr 1 do umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego dotyczącej wspólnego przygotowania przedsięwzięcia w zakresie e-usług

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 28.12.2007