Z dnia 2007-12-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.12.2007 r. w sprawie:
 • 4430/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 4431/07/V/R - akceptacji aneksu nr 4/2007 do umowy KB/26/MOPS/2006 dotyczącej zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie
 • 4432/07/V/M - określenia stawek czynszu w lokalach socjalnych
 • 4433/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Widnej 4
 • 4434/07/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej
 • 4435/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4436/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4437/07/V/M - wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych na terenie miasta Gdyni
 • 4438/07/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa
 • 4439/07/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa
 • 4440/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wójta Radtkego
 • 4441/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 4442/07/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu nr 6 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Żeromskiego
 • 4443/07/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu nr 8 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Żeromskiego
 • 4444/07/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu nr 11 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Żeromskiego
 • 4445/07/V/M - sporządzenia aneksu nr 1 do umowy dzierżawy MG/98/2002 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Dickmana
 • 4446/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 4043/07/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod rozbudowę ul. Chwarznieńskiej
 • 4447/07/V/S - wyrażenia zgody na konserwację neonu herbu miasta Gdyni
 • 4448/07/V/S - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na opłatę notarialną
 • 4449/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa ul. Amora i Ateny”
 • 4450/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie skanowania materiału fotograficznego do kalendarza na 2008 rok
 • 4451/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wkładkowanie odblaskowych naklejek do Dziennika Bałtyckiego
 • 4452/07/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 3638/07/V/M
 • 4453/07/V/R - przyjęcia jednolitej wersji „Podręcznika wewnętrznych procedur zarządzania i kontroli projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport”
 • 4454/07/V/K - spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowych
 • 4455/07/V/K - spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
 • 4456/07/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2007 do umowy dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
 • 4457/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni
 • 4458/07/V/S - dostawy energii elektrycznej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 4459/07/V/U - ustalenia sposobu udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie wspólnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla systemu zarządzania ruchem w Trójmieście
 • 4460/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie projektu technicznej modernizacji mocowania transparentów i flag do słupa oświetleniowego przy ul. Świętojańskiej
 • 4461/07/V/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez przedmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizacje zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • 4462/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie nadruku na flagach i transparentach
 • 4463/07/V/M - akceptacji treści umowy dotyczącej współpracy przy organizacji konkursu „Gdyński Biznesplan 2008”
 • 4464/07/V/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na prowadzenie kampanii promocyjnej miasta Gdyni w TVP Gdańsk w roku 2008
 • 4465/07/V/P - udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki na organizację tradycyjnej zabawy sylwestrowej
 • 4466/07/V/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
 • 4467/07/V/S - konserwacji dźwigów osobowych w Urzędzie Miasta Gdyni w 2008 r.
 • 4468/07/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy dotyczącej rozliczenia kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń Archiwum Miasta Gdyni.
 • 4469/07/V/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę wywozu odpadów z budynku Urzędu Miasta Gdyni i lokali podległych w 2008 roku
 • 4470/07/V/S - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków
 • 4471/07/V/S - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków
 • 4472/07/V/S - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków
 • 4473/07/V/S - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej
 • 4474/07/V/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Profilaktyka onkologiczna – prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej
 • 4475/07/V/O - aneksu do umowy KB/462/OZ/19/W/2007
 • 4476/07/V/O - aneksu do umowy KB/459/OZ/16/W/2007
 • 4477/07/V/O - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej: „Pomoc osobom zwalnianym z więzienia”
 • 4478/07/V/O - aneksu do umowy KB/932/OZ/33/W/2006
 • 4479/07/V/O - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom”
 • 4480/07/V/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację programów badań profilaktycznych w 2008 r.
 • 4481/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 3537.07.V/U dotyczącego zawarcia umowy ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie zespołu budynków wielorodzinnych u zbiegu ulic Legionów i Powstania Styczniowego
 • 4482/07/V/U - uchylenia zarządzenia nr 3539/2007/V/U dotyczącego współfinansowania drukowania plakatu „Europejski Dzień bez Samochodu”
 • 4483/07/V/O - zmiany struktury wydatków Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w 2007 r.
 • 4484/07/V/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2008 roku”
 • 4485/07/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni
 • 4486/07/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 50.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
 • 4487/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z opłatą za wniesienie zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. S.A/Wa 1848/07/ul. Kasprowicza 4 p. Z. Putek
 • 4488/07/V/U - akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/749/UI/297/W/2007 z 15.10.2007 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji budynku szkoły na siedzibę I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
 • 4489/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu na wybór koncepcji architektoniczno-urbanistycznej poprzedzającej wybór wykonawcy na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Starowiejskiej w Gdyni
 • 4490/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Budowa oświetlenia ulicy Ikara i Dedala w Gdyni”
 • 4491/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego studni wodomierzowych w ul. Leszczynki
 • 4492/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/593/UI/215/W/2007 z 29.08.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy istniejącej infrastruktury kolidującej z nowoprojektowaną siecią w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni, na odcinku od ul. Żółkiewskiego do skrzyżowania z ul. Zbrojną
 • 4493/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Utwardzenie nawierzchni ul. Chopina, ul. Wieniawskiego, ul. Matejki w Gdyni”
 • 4494/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.278.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Budowa ul. Amora i ul. Ateny w Gdyni Chwarznie”
 • 4495/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/745/UI/284/2004 z 30.12.2004 r. na wykonanie robót na zadaniu pn. „Budowa układu drogowego z oświetleniem Cadena Park II, w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych”
 • 4496/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 4497/07/V/U - unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 211.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 – 2013”
 • 4498/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/441/UI/148-W/2007 z 19.06.2007 r. o wykonanie robót budowlanych objętych projektem „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
 • 4499/07/V/P - organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Strefy Schengen, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2007 r. o godz. 1700 na parkingu przy Al. Jana Pawła w Gdyni
 • 4500/07/V/P - produkcji spotu telewizyjnego pt. „Sylwester 2007”, który będzie emitowany w Telewizji Gdańskiej w dniach 27 – 31 grudnia 2007 r.
 • 4501/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 4411/07/V/P z 11 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji wigilii środowisk twórczych, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2007 r. o godzinie 1900 w Klubie Muzycznym Ucho przy ul. św. Piotra 2 w Gdyni
 • 4502/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na monitoring prasy i dostarczenie wycinków prasowych na tematy gdyńskiego dotyczące spraw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, turystycznych i samorządowych
 • 4503/07/V/P - akceptacji wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2008 w „Polska Dziennik Bałtycki”
 • 4504/07/V/P - akceptacji wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2008 w „Rzeczpospolitej”
 • 4505/07/V/P - akceptacji wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2008 w „Gazecie Wyborczej”
 • 4506/07/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie druku 110 plakatów reklamowych typu billboard oraz 60 plakatów typu citylight promujących konkurs „Gdyński Biznesplan 2008”
 • 4507/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, druku 700 sztuk plakatów z programem imprezy sylwestrowej
 • 4508/07/V/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Prowadzenie poradni opieki paliatywnej”
 • 4509/07/V/O - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: „Profilaktyka przez sport”
 • 4510/07/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.278.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji przy ul. Traugutta 2
 • 4511/07/V/S - zakupu samochodu dla Straży Miejskiej w Gdyni o wartości do 14.000 EUR
 • 4512/07/V/S - konserwacji instalacji centralnego ogrzewania w UMG w 2008 r.
 • 4513/07/V/S - publikacji informacji o UM Gdyni w książce telefonicznej oraz wyboru oferenta
 • 4514/07/V/S - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 4515/07/V/S - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 4516/07/V/S - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 4517/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 4377 dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na opracowanie szaty graficznej i druk informatora dla przedsiębiorcy „Jak rozpocząć działalność gospodarczą”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 20.12.2007