Z dnia 2007-12-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.12.2007 r. w sprawie:
 • 4337/07/V/P - zmiany umowy KB/171/PON//24/W/2007 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Związkiem Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału z siedzibą w Gdyni
 • 4338/07/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tczewskim dotyczącego kierowania i ponoszenia opłat za pobyt mieszkańców Gminy Miasta Gdyni w Domach Pomocy Społecznej
 • 4339/07/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2007 do umowy KB/11/MOPS/2007 dotyczącej prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych przy ul. Maciejewicza 11
 • 4340/07/V/R - akceptacji aneksu nr 4/2007 do umowy KB/27/MOPS/2006 dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni
 • 4341/07/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/18/MOPS/2007 dotyczącej prowadzenia schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 4342/07/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2007 do umowy KB/26/MOPS/2007 dotyczącej zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie miasta Gdyni
 • 4343/07/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2007 do umowy KB/3/MOPS/2006 dotyczącej prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Gdyni
 • 4344/07/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/7/MOPS/2007 dotyczącej prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu na terenie Gdyni
 • 4345/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Partyzantów II etap
 • 4346/07/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę inwestycji: „Budowa stacji prostownikowej, abonenckiej dla zasilania stacji trolejbusowej zlokalizowanej przy ul. Kieleckiej”
 • 4347/07/V/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocztą Polską dotyczącą odbioru i doręczania przesyłek pocztowych
 • 4348/07/V/S - zatwierdzenia wyników o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie badań profilaktycznych oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu Miasta Gdyni
 • 4349/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie badań lekarskich i psychologicznych oraz badań profilaktycznych pracowników Straży Miejskiej
 • 4350/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na opłatę związana z wniesieniem zażalenia do Sądu Administracyjnego
 • 4351/07/V/S - wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za używanie częstotliwości radiowej
 • 4352/07/V/S - zlecenia usługi konwojowania gotówki i ochrony kas w budynku Urzędu Miasta Gdyni w 2008 r.
 • 4353/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup akcesoriów samochodowych
 • 4354/07/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie robót szklarskich
 • 4355/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę programu do obsługi katastru nieruchomości w Wydziale Geodezji
 • 4356/07/V/M - wykonania remontu przewodów kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 2/1 i 2/10, ul. Kopernika 7/1, ul. Wojewody Wachowiaka
 • 4357/07/V/M - wykonania wymiany kotła w kotłowni lokalnej przy ul. Górnej 1
 • 4358/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 4015/07/V/M dotyczącego rozbiórki garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Żeromskiego 16-18
 • 4359/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 1935/07/V/M dotyczącego przestawienia kontenerów blaszanych na nieruchomości przy ul. Muchowskiego 4
 • 4360/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • 4361/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej 132
 • 4362/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4363/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kartuskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4364/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spokojnej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4365/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni Kolonii, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4366/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Cumowników
 • 4367/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wiczlińskiej
 • 4368/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Janowskiej
 • 4369/07/V/M - wyrażenia zgody na zmniejszenie dzierżawionej powierzchni gruntu gminnego położonego przy ul. Chylońskiej – umowa dzierżawy MG/125/D/05
 • 4370/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 4371/07/V/M - uchylenia zarządzenia 16431/06/IV/M dotyczącego ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej
 • 4372/07/V/M - powołania jury konkursu „Gdyński Biznesplan 2008”
 • 4373/07/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”
 • 4374/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
 • 4375/07/V/S - dostawy do 14.000 EUR bonów towarowych uprawniających do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych
 • 4376/07/V/M - wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie konkursu „Gdyński Biznesplan 2008”
 • 4377/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na opracowanie szaty graficznej i druk informatora dla przedsiębiorcy „Jak rozpocząć działalność gospodarczą”
 • 4378/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście zabawy choinkowej dla dzieci pt. „Śladami Mikołaja”
 • 4379/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 3670/2007/V/S dotyczącego wykonania i montażu tablic informacyjnych dla Rady Dzielnicy Chwarzno Wiczlino
 • 4380/07/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym
 • 4381/07/V/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4382/07/V/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta Gdyni i lokali podległych wraz z wyposażeniem
 • 4383/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na zakup zdjęć na stronę internetową
 • 4384/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 8743/05/IV/O
 • 4385/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania naklejek odblaskowych o treści promującej Gdynię
 • 4386/07/V/S - wyrażenia zgody na zamieszczenie informacji o Urzędzie Miasta Gdyni w Panoramie Firm
 • 4387/07/V/O - przyznania premii dla Dyrektora S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 • 4388/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 1837/07IV/O
 • 4389/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z planem Dzielnicy Gdynia Dąbrowa
 • 4390/07/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie druku plakatów reklamowych „Gdyński biznesplan 2008”
 • 4391/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie analiz i ocen rozwiązań architektonicznych do złożonych prac koncepcyjnych na potrzeby konkursu dotyczącego zagospodarowania terenu położonego w rejonie Skweru Kościuszki, ulic: Borchardta i Armii Krajowej oraz Nabrzeża Młodych Żeglarzy w Gdyni
 • 4392/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR usługę zamieszczenia w prasie lokalnej ogłoszenia o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na przebudowę ul. Starowiejskiej w Gdyni
 • 4393/07/V/U - wypłaty odszkodowania za wycinkę istniejącej na terenie działek przy ulicy Lotników 62 i 64 zieleni niskiej i wysokiej kolidującej z budową „Drogi Różowej – etap IV”
 • 4394/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy infrastruktury sanitarnej na odcinku przebudowywanej ulicy Płk. Dąbka
 • 4395/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzieleń geodezyjnych w ramach zadania: „Regulacja Źródła Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do torów PKP wraz z budową zbiornika retencyjnego Karwiny”
 • 4396/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/37/UI/17/W/2007 z 31.01.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej w Gdyni
 • 4397/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/84/UI/35-W/2007 z 08.02.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i budowy kanału deszczowego w rejonie ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni
 • 4398/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/634/UI/239-W/2007 z 06.09.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej na przebudowę ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni
 • 4399/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/595/UI/217-W/2007 z 03.09.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda w Gdyni
 • 4400/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/204/UI/57/W/2007 z 14.03.2007 r. na wykonanie zadania pn: „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód, rejon ulic Wiczlińskiej i Suchej”
 • 4401/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/360/UI/116/W/2007 z 14.05.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ul. Arciszewskich i Muchowskiego w Gdyni
 • 4402/07/V/U - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr KB/316/UI/101/W/2007 z 30.04.2007 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Gdynia”
 • 4403/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót na zadaniu „Muzeum Miasta Gdyni – etap II”
 • 4404/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie dokumentu pt. „Sustainable Urban Transport Plan”
 • 4405/07/V/P - powołania zespołu ds. realizacji zadań związanych z organizacją zlotu żaglowców „The Tall Ship’s Races 2009 Gdynia”
 • 4406/07/V/P - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2008 w „Polska Dziennik Bałtycki”
 • 4407/07/V/P - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2008 w „Gazecie Wyborczej”
 • 4408/07/V/P - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2008 w „Rzeczpospolitej”
 • 4409/07/V/P - ustanowienia wysokości wyróżnienia Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie Nagroda Literacka Gdynia dla Magdaleny Tulli
 • 4410/07/V/P - organizacji uroczystości związanych z „37 Rocznicą Grudniowej Masakry w Gdyni”, które odbędą się w dniu 17 grudnia 2007 r. przy pomnikach „Ofiar Grudnia” w Gdyni
 • 4411/07/V/P - organizacji wigilii środowisk twórczych, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2007 r. o godzinie 1900 w Klubie Muzycznym „Ucho” przy ul. Św. Piotra 2 w Gdyni
 • 4412/07/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki jako jedynemu wykonawcy firmie Portico Port sp. z o.o. na organizację tradycyjnej zabawy sylwestrowej
 • 4413/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 176/06/V/S z 13.12.06 r. na mycie samochodów służbowych Urzędu Miasta i Straży Miejskiej do 6.000 EUR
 • 4414/07/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 211.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych i papieru komputerowego dla UMG w 2008 roku
 • 4415/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup kserokopiarek oraz faxów – do 14.000 EUR , na zakup niszczarek, liczarki do banknotów – do 14.000 EUR oraz zakup artykułów i części zamiennych dla ZP Kolibki – do 14.000 EUR
 • 4416/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup higrometrów o wartości do 14.000 EUR
 • 4417/07/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowych i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 211.000 EUR na utrzymanie czystości w lokalach podległych UM Gdyni w 2008 r.
 • 4418/07/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 211.000 EUR na wykonanie druków własnych w 2008 r.
 • 4419/07/V/S - zakupu stacjonarnej elektrycznej piły tarczowej dla warsztatu UM Gdyni o wartości do 14.000 EUR
 • 4420/07/V/O - zakupu nagród i dyplomów na Międzyszkolny Konkurs Nakrywania Stołów Świątecznych organizowany przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
 • 4421/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 4058/07/V/M z 13 listopada 2007 roku w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej
 • 4422/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową za sporządzenie umowy zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Śląskiej 44
 • 4423/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/37/MGG/28/D/07 zawartej z „Kamiński, Krotofil & Co” sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa – działka nr 945/387 km 81
 • 4424/07/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na produkcję 20 sek. filmu reklamowego promującego konkurs „Gdyński Biznesplan 2008”
 • 4425/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kazimierza Górskiego
 • 4426/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kazimierza Górskiego
 • 4427/07/V/M - objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 12.12.2007