Z dnia 2007-12-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.12.2007 r. w sprawie:
 • 4221/07/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4222/07/V/S - zakupu literatury fachowej i prasy specjalistycznej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4223/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym kolektorem deszczowym na terenie Portu Wojennego w Gdyni
 • 4224/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie badań z zakresu studium hałasu dla stadionu rugby przy ul. Sportowej w Gdyni
 • 4225/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie studium uwarunkowań architektoniczno – krajobrazowych dla stadionu rugby przy ul. Sportowej w Gdyni
 • 4226/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka ul. Płk. Dąbka
 • 4227/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Św. Mikołaja
 • 4228/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 211.000 EUR w trybie konkursu na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 18”
 • 4229/07/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa oświetlenia ulicy Ikara i Dedala”
 • 4230/07/V/U - zawarcia umowy w sprawie określenia szczegółowych warunków przebudowy drogi publicznej, spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynków biurowych przy ul. Wiczlińskiej
 • 4231/07/V/U - zawarcia umowy w sprawie określenia szczegółowych warunków przebudowy drogi publicznej, spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie pawilonu handlowego w rejonie skrzyżowania ulic Puckiej i Chylońskiej
 • 4232/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4233/07/V/O - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań: „Profilaktyka przez sport” i „Pomoc osobom zwalnianym z więzień i ich rodzin”
 • 4234/07/V/O - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań: „Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzin”, „Profilaktyka onkologiczna-prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej”
 • 4235/07/V/O - przeprowadzenia X edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
 • 4236/07/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4237/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi położonymi przy ul. Okrzei 22”
 • 4238/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Kilińskiego
 • 4239/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Bp. Dominika
 • 4240/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 3194/07/V/M dotyczącego remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej
 • 4241/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 3626/07/V/M dotyczącego wykonania inwentaryzacji architektoniczno – konstrukcyjnej garaży przy ul. 3 Maja 27-31
 • 4242/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 3674/07/V/M dotyczącego dofinansowania budowy pergoli śmietnikowej przy ul. Pogodnej 4
 • 4243/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4244/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4245/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4246/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4247/07/V/M - skierowania spraw na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
 • 4248/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód
 • 4249/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 4250/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej położonej przy ul. Akacjowej
 • 4251/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4252/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Limbowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4253/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4254/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4255/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4256/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej
 • 4257/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kartuskiej
 • 4258/07/V/M - użyczenia nieruchomości gminnej położonej przy ul. Szyprów
 • 4259/07/V/M - źródeł finansowania kosztów zawarcia aktu notarialnego zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a ORBIS S.A
 • 4260/07/V/M - ustalenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przewidzianych do wynajęcia w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
 • 4261/07/V/M - udziału Gminy Miasta Gdyni w II edycji Konkursu „Teraz Polska”
 • 4262/07/V/M - przyznania dotacji Fundacji Gospodarczej na realizację zadania „Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni” w latach 2008 – 2010
 • 4263/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego parkingu przy ul. Wileńskiej
 • 4264/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 4216/07/V/O dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego dla publicznej niesamorządowej i niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadania związanego z prowadzeniem nauczania języka angielskiego w klasach I i II w roku szkolnym 2007/2008
 • 4265/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej
 • 4266/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działek położonych przy ul. Pawiej
 • 4267/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Syrokomli
 • 4268/07/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie aktualizacji napisów informacyjnych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4269/07/V/S - przyjęcia aneksu nr 2 do umowy użyczenia z dnia 31.12.2002r
 • 4270/07/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup elementów wykończeniowych do ocieplenia ściany budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 4271/07/V/U - zamówienia opracowania aneksu do dokumentacji historyczno – konserwatorskiej nagrobków na cmentarzu komunalnym w Gdyni Witominie
 • 4272/07/V/U - zamówienia opracowania technicznego i graficznego oraz przygotowanie do druku wydawnictwa naukowego „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”
 • 4273/07/V/U - zamówienia wykonania remontu dachu budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Ks. Zawackiego 5
 • 4274/07/V/U - zamówienia tłumaczenia pierwszej części tekstów referatów z konferencji „Modernizm w Europie– modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”
 • 4275/07/V/U - zamówienia opracowania specjalistycznej redakcji publikacji z konferencji „Modernizm w Europie– modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”
 • 4276/07/V/U - zamówienia dokumentacji konserwatorskich trzech budynków zabytkowych położonych na terenie śródmieścia oraz portu w Gdyni
 • 4277/07/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2008 na dostawę i odprowadzanie ścieków dla budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego
 • 4278/07/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2008 na dostawę energii cieplnej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego
 • 4279/07/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2008 na dostawę energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego
 • 4280/07/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na dostawę wody naturalnej
 • 4281/07/V/S - wykonania i montażu drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego
 • 4282/07/V/U - udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej”
 • 4283/07/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie opasek samozaciskowych z logo Gdyni
 • 4284/07/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk kart świątecznych
 • 4285/07/V/P - zmiany zarządzenia 17159/06/IV/S dotyczącego wyrażenia zgody na zakup telefonów przemysłowych
 • 4286/07/V/P - dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicy Działki Leśne
 • 4287/07/V/P - zmiany zarządzenia 3230/07/V/P dotyczącego zakupu telefonów przemysłowych
 • 4288/07/V/P - dostawy, montażu i uruchomienia w systemie syreny alarmowej
 • 4289/07/V/P - montażu zegara na budynku Urzędu Miasta Gdyni
 • 4290/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odsetek ustawowych od wypłaconego odszkodowania – ul. Cechowa
 • 4291/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4292/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4293/07/V/R - zatrudnienia Dyrektora – wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka nr 5
 • 4294/07/V/S - dostawy elektronicznych zegarów dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4295/07/V/S - wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację rządowego programu pilotażowego wspierającego rozwój wybitnie zdolnych uczniów
 • 4296/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup paliwa samochodowego do 14.000 EUR oraz zatwierdzenie oferenta
 • 4297/07/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na naprawy oraz konserwacje kserokopiarek i faxów dla UMG w 2008 roku
 • 4298/07/V/S - zakupu pompy obiegowej do instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMG w 2007 r.
 • 4299/07/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 211.000 EUR na dostawę papieru do kserokopiarek i drukarek dla UMG
 • 4300/07/V/S - zamiany zarządzenia nr 1255/07/V/S z 6 marca na zakup paliwa do samochodów służbowych na potrzeby UM Gdyni
 • 4301/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 2774/07/V/S w sprawie uruchomienia środków finansowych na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych
 • 4302/07/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie badań profilaktycznych oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UM Gdyni
 • 4303/07/V/S - zmiany źródła finansowania zakupu systemu informatycznego do obsługi ewidencji ludności
 • 4304/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 4305/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta nr 1017/07/V/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 4306/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta nr 1018/07/V/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 4307/07/V/U - wystąpienia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na adaptacji budynku szkoły na siedzibę I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni wraz z zagospodarowaniem terenu
 • 4308/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń zieleni w zakresie wynikającym z decyzji Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Gdyni
 • 4309/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 123/06/V/U w sprawie zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia powyżej 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego „Przebudowy układu drogowego ul. Olimpijskiej, Stryjskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego oraz budową kładki dla pieszych nad torami PKP
 • 4310/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/621/UI/231/W/2007 na wykonanie uzupełnienia do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego „SKATE PLAZA” w Gdyni przy ul. Jana z Kolna
 • 4311/07/V/U - rozpoczęcia na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Utwardzenie nawierzchni ul. Grenadierów w Gdyni płytami YOMB w krawężniku”
 • 4312/07/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 4313/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PORT LOTNICZY GDYNIA- KOSAKOWO Sp. z o.o.
 • 4314/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO sp. z o.o. w Gdyni
 • 4315/07/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Warszawskiej 56 w Gdyni oraz wykonanie inwentaryzacji pomieszczenia gminnego lokalu użytkowego w obrębie budynku przy ul. Partyzantów 39 blok III w Gdyni
 • 4316/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wentylacji pomieszczeń w budynku WTC – EXPO przy ul. Wendy 7/9 w Gdyni, adaptowanych na potrzeby Wydziału Budynków
 • 4317/07/V/P - powołania komisji oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2008 roku”
 • 4318/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 287/06/V/P w sprawie akceptacji wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2007 w „Gazecie Wyborczej”
 • 4319/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 286/06/V/P w sprawie akceptacji wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2007 w „Dzienniku Bałtyckim”
 • 4320/07/V/P - współorganizacji spektaklu teatralnego pt. „Conrada czyta Kondrat...Marek” w ramach obchodów „Roku Conrada w Gdyni”
 • 4321/07/V/P - dofinansowania wydania publikacji poświęconej współczesnej urbanistyce pt. „Komercjalizacja przestrzeni – charakterystyka zjawiska”
 • 4322/07/V/P - organizacji imprezy „Świetlista Choinka – Mikołaj w Gdyni” oraz przygotowania materiałów informacyjnych
 • 4323/07/V/P - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę UM Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze
 • 4324/07/V/P - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy wieńców i wiązanek oraz innych kompozycji kwiatowych na potrzeby UM Gdyni w 2008 r.
 • 4325/07/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/627/OK/36/W/2007 z 23 lipca 2007 r. pomiędzy gminą a fundacją „W górach jest wszystko, co kocham”
 • 4326/07/V/M - źródeł finansowania pierwokupu przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej – obu położonych w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej i stanowiących własność Skarbu Państwa
 • 4327/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętojańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do trzech lat
 • 4328/07/V/M - odstąpienia od umowy
 • 4329/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości
 • 4330/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości
 • 4331/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości
 • 4332/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości
 • 4333/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zajętej pod drogę publiczną – ul. Biała
 • 4334/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej przy ul. Malarskiej
 • 4335/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 4049/07/ w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na km 6, jako działka nr 214/3 przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w obszarze Gdynia-Pogórze
 • 4336/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznej w budynku WTC – EXPO przy ul. Wendy 7/9 w Gdyni, adaptowanych na potrzeby Wydziału Budynków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 10.12.2007