Z dnia 2007-11-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.11.2007 r. w sprawie:
 • 4154/07/V/U - zamówienia wykonania druku opracowania na temat zabytków dzielnicy Chylonia pt. „Informator o zabytkach Chyloni”
 • 4155/07/V/U - zamówienia skróconej wersji filmu edukacyjnego „Zabytkowa Gdynia” przygotowanego na międzynarodową konferencję naukową
 • 4156/07/V/U - zawarcia aneksu do umowy dotyczącej dotacji przyznanej przez Radę Miasta Gdyni na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich przy zabytkowym budynku „Opolanka” przy ul. Piotra Skargi
 • 4157/07/V/O - zakupu nagród na VIII Gdyński Przegląd Jasełek organizowany przez Szkołę Podstawową nr 33, Gimnazjum nr 11 i IX Liceum Ogólnokształcące
 • 4158/07/V/O - dofinansowania wyjazdu uczennicy z uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 28 na finał Ogólnopolskiego Turnieju UKS–ów o Puchar Polskiego Związku Tenisa Stołowego
 • 4159/07/V/R - przekazania środków finansowych za zleconą przez miasto Gdynia „Koncepcję zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańsk Gdynia Sopot”
 • 4160/07/V/M - usunięcia awarii na sieci c.o. przy budynku położonym przy ul. Chylońskiej 133
 • 4161/07/V/M - wykonania remontu instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Wiśniewskiego
 • 4162/07/V/M - ustanowienia dozoru budynku mieszkalnego położonego przy Al. Zwycięstwa
 • 4163/07/V/M - ustanowienia dozoru budynku użytkowego położonego przy ul. Chylońskiej
 • 4164/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód
 • 4165/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4166/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową
 • 4167/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 4168/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 4169/07/V/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Maciejewicza 11 na rzecz Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego „Promyk”
 • 4170/07/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie skanowania materiału fotograficznego do kalendarza na rok 2008
 • 4171/07/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk teczek do listu okolicznościowego
 • 4172/07/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie flag Gdyni
 • 4173/07/V/S - wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania Archiwum Urzędu Miasta Gdyni”
 • 4174/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę oświetlenia ul. Sucharskiego
 • 4175/07/V/S - ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • 4176/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4177/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Odprowadzenie wód opadowych z os. Pogórze II”
 • 4178/07/V/U - zlecenia w trybie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk oraz zamieszczenie dodatku specjalnego pt.: „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”
 • 4179/07/V/P - wykonania ulotki informacyjnej
 • 4180/07/V/P - zakupu, montażu i uruchomienia terminali statusów dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 4181/07/V/P - organizacji benefisu Jacka Federowicza
 • 4182/07/V/P - dofinansowania wydania tomiku poezji P. Baranowskiego pt.: „Ziemia obiecana”
 • 4183/07/V/O - przyznania i określenia wysokości nagrody Prezydenta Miasta Gdyni Irenie Erecińskiej – Siwy – dyrektorowi Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni
 • 4184/07/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej
 • 4185/07/V/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 4186/07/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu- na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Batorego
 • 4187/07/V/P - akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy GB/556/PK/5/W/07 i zmiany zarządzenia nr 2203/07/V/P dotyczącego opracowania dokumentacji dotyczącej budowy monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 4188/07/V/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rtęciowej
 • 4189/07/V/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Platynowej
 • 4190/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 17/2000III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 4191/07/V/U - akceptacji treści aneksu do umowy KB/100/UI/39/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy skrzyżowania ulic: Unruga, Puckiej, Złotej, Platynowej i Kmdr. X. Czernickiego
 • 4192/07/V/U - akceptacji treści aneksu do umowy KB/363/UI/119/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy pętli autobusowej w rejonie ul. Jana z Kolna i Wendy
 • 4193/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Utwardzenie nawierzchni ul. Nowodworskiego”
 • 4194/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A.
 • 4195/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście prezentacji widowiska
 • 4196/07/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4197/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/256/UI/78/W/2007 z 23.03.2007 r. na wykonanie zadania pn: „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ul. Chwarznieńskiej i budowę ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego”
 • 4198/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia w ul. Krętej w Gdyni
 • 4199/07/V/U - zamówienia ekspertyzy finansowo-prawnej dotyczącej oceny poprawności realizacji części koordynowanego przez gminę projektu „Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej” na Helu
 • 4200/07/V/U - zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr C/236/03/156 o dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej w Gdyni ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej
 • 4201/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/423/UI/137/W/2007 z dnia 23.05.2007 r. o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni”
 • 4202/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na dostawę i montaż wyciągarek dla zadania „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – etap II”, wszczęte zarządzeniem nr 3915/07/V/U prezydenta miasta Gdyni z 31.10.2007 r.
 • 4203/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na dostawę i montaż wyciągarek dla zadania „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – etap II”
 • 4204/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/421/UI/136/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni”
 • 4205/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na modernizację operatu ewidencji gruntów w zakresie budynków na wydzielonym obszarze m. Gdyni
 • 4206/07/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2007 do umowy KB/28/MOPS/2006 z 27.12.2006 r. na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni
 • 4207/07/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2007 do umowy KB/11/MOPS/2007 z 09.08.2007 roku w sprawie prowadzenia Ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
 • 4208/07/V/S - opłaty abonamentowej za usługę dostawy programów telewizji cyfrowej w UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 4209/07/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
 • 4210/07/V/P - zlecenia Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku częściowej modernizacji „Daru Pomorza” w Gdyni”
 • 4211/07/V/P - współorganizacji dwóch koncertów w ramach festiwalu „Młodość dla Wyspiańskiego”
 • 4212/07/V/P - realizacji telewizyjnej i organizacji artystycznej koncertu pod roboczym tytułem „Kolędy w Gdyni”
 • 4213/07/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/411/OK/27/W/2007 zawartej dnia 23 maja 2007 roku pomiędzy gminą Gdynia a Stowarzyszeniem A KUKU SZTUKA
 • 4214/07/V/M - zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Śląskiej 44 w Gdyni na prawo użytkowania wieczystego poprzez jego ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 4215/07/V/P - dokonania zmian w umowie nr KB/453/PON/31/W/2007 zawartej dnia 30.05.2007 r. pomiędzy gminą Gdynia a Gdyńskim Stowarzyszeniem Osób Niesłyszących i ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA”
 • 4216/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego dla publicznej niesamorządowej i niepublicznych szkół podstawowych na realizacje zadania związanego z prowadzeniem nauczania języka angielskiego w klasach I i II w roku szkolnym 2007/2008

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 10.12.2007