Z dnia 2007-11-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.11.2007 r. w sprawie:
 • 4084/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 4085/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 4086/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 4087/07/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2008 roku
 • 4088/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Śródmieście festynu sportowo - rekreacyjnego
 • 4089/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację koncertu kolęd
 • 4090/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4091/07/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej
 • 4092/07/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo, rejon Drogi Czerwonej
 • 4093/07/V/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 4094/07/V/O - akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/41/OZ/3/W/2006
 • 4095/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji inżyniera projektu nad przygotowaniem zadania – rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 4096/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Dantyszka 19 A
 • 4097/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na usługę inwentaryzacji sieci wysokościowej oraz uzupełnienia znaków sieci na obszarze Gdyni
 • 4098/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na usługę wznowienia znaków pomiarowych osnowy katastralnej
 • 4099/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • 4100/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4101/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4102/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych – garaży
 • 4103/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/30/MGG/23/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 4104/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/31/MGG/24/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 4105/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania nadruku promującego Gdynię na paskach skórzanych
 • 4106/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na druk kalendarza na rok 2008 „Gdynia tradycyjnie nowoczesna”
 • 4107/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie wydawnictwa dotyczącego ogólnopolskich Spotkań Podróżników i Alpinistów oraz nagrody „Kolosy”
 • 4108/07/V/M - powołania składu komisji oceniającej, mającej za zadanie ocenę ofert zgłaszanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zadań na rzecz osób bezdomnych, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek
 • 4109/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4110/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości- działki nr 728/2, 729/2 i 732/2
 • 4111/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia działki położonej w pasie terenu przeznaczonym pod budowę schodów terenowych dla inwestycji: „Ciąg pieszo - jezdny łączący ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego”
 • 4112/07/V/P - wykonania monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Leszczynki
 • 4113/07/V/P - naprawy monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Chwarzno
 • 4114/07/V/P - wykonania monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Orłowo
 • 4115/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 561/07/V/P dotyczącego dostępu do Internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
 • 4116/07/V/P - zakupu kosiarki spalinowej HONDA UM 616 EE
 • 4117/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania lampek świątecznych do dekoracji ulicy Świętojańskiej i Placu Kaszubskiego
 • 4118/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4119/07/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4120/07/V/M - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na przyjęcie do realizacji zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni”
 • 4121/07/V/S - zasad postępowania w przypadku odmowy odebrania rzeczy znalezionej, która nie przedstawia żadnej wartości
 • 4122/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup do 14.000 EUR sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej
 • 4123/07/V/U - zawarcia umowy dotyczącej określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 57-59
 • 4124/07/V/U - zawarcia umowy dotyczącej określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie hali produkcyjno – magazynowej na terenie obejmującym działki 316/3 i 319/3 w Gdyni
 • 4125/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jaskółczą
 • 4126/07/V/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej, nieruchomości położonej przy ul. Północnej
 • 4127/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup worków do wózków przeznaczonych na zbiórkę odpadów w ramach realizacji programu: „Urząd przyjazny środowisku – system gospodarki odpadami”
 • 4128/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.2778.000 EUR na wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
 • 4129/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Przebudowa ul. Mylnej”
 • 4130/07/V/U - akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/28/MOPS/2006 z 27.12.2006 r. na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni
 • 4131/07/V/U - akceptacji aneksu nr 2/2007 do umowy KB/26/MOPS/2006 z 18.12.2006 r. w sprawie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie miasta
 • 4132/07/V/U - akceptacji aneksu nr 3/2007 do umowy KB/27/MOPS/2006 z 18.12.2006 r. w sprawie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni
 • 4133/07/V/U - upoważnienia do podpisania aneksu nr 6/07 do umowy z 2.11.1999 r. zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie udostępnienia miejsc dla mieszkańców Gdyni w prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej domach pomocy społecznej
 • 4134/07/V/P - emisji spotów informacyjnych na temat wymiany dowodów osobistych
 • 4135/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup czajników bezprzewodowych, kalkulatorów oraz lampek biurowych o wartości do 14.000 EUR
 • 4136/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup mebli metalowych BHP o wartości do 14.000 EUR
 • 4137/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 3791/07/V/M z 23.10.2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na naprawę plotera w Wydziale Geodezji
 • 4138/07/V/S - objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „EKO DOLINA” w Łężycach
 • 4139/07/V/M  - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.278.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przy ul. Traugutta 2
 • 4140/07/V/M  - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 4141/07/V/P  - organizacji konferencji naukowej wraz z programem towarzyszącym w ramach ogólnopolskich obchodów 150 rocznicy Josepha Conrada Korzeniowskiego
 • 4142/07/V/P  - zatwierdzenia preliminarza wydatków związanych z udziałem gminy Gdynia w Rynku Międzynarodowym podczas „Kieler Woche 2008”
 • 4143/07/V/U  - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Władysława IV/Traugutta
 • 4144/07/V/U  - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji na wykonanie daszka na ściance wspinaczkowej na placu zabaw przy ul. Radosnej
 • 4145/07/V/U  - akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/518/UI/177/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia odcinków ulicy Szafranowej
 • 4146/07/V/U  - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej – przebudowy skrzyżowania ulic Morska – Kartuska w Gdyni wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej w ramach III edycji programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach”
 • 4147/07/V/U  - akceptacji zmiany treści umowy KB/634/UI/239-W/2007 z 6.09.2007 r. na wykonanie opracowania: „Projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej na przebudowę ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni”
 • 4148/07/V/U  - akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/519/UI/178/W/2007 z 19.07.2007 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicy Bernadowskiej
 • 4149/07/V/U  - upoważnienia do podpisania oświadczenia w związku z inwestycją pn. „Regulacja rzeki Chylonki w rejonie ulic Świętego Mikołaja i Hutniczej w Gdyni”
 • 4150/07/V/U  - zmiany zarządzenia nr 3833/07/V/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 211.000 EUR na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni
 • 4151/07/V/U  - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 211.000 EUR na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni
 • 4152/07/V/U  - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zbiornika retencyjnego usytuowanego przy ul. Bosmańskiej oraz przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Jarowej i Benisławskiego
 • 4153/07/V/P  - akceptacji umowy dotyczącej analizy funkcjonalnej obiektu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 22.11.2007