Z dnia 2007-11-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.11.2007 r. w sprawie:
 • 4007/07/V/P - dofinansowania wydania książki „Jan Kaszubowski vel Johann Kassner”
 • 4008/07/V/O - dofinansowania autorskiego programu „Jedynka dzieciom” realizowanego przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 4009/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców VII Konkursu Humanistycznego pn. „W kręgu kultury pozytywizmu” organizowanego przez Zespół Szkół nr 10
 • 4010/07/V/O - zakupu nagród i materiałów na VI edycję Konkursu „Rodzinna szopka Bożonarodzeniowa” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 29
 • 4011/07/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego
 • 4012/07/V/R - zawarcia aneksu nr 2 do umowy na opracowanie analizy finansowej i analizy społeczno – ekonomicznej dla projektu pn.: „Modernizacja stadionu piłkarskiego GOSiR”
 • 4013/07/V/P - zmiany w umowie KB/168/PON/21/W/2007
 • 4014/07/V/S - zabezpieczenia środków na wniesienie opłat za udostępnienie map
 • 4015/07/V/M - rozbiórki murowanych garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Żeromskiego
 • 4016/07/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Przemysława
 • 4017/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Świeckiej
 • 4018/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Bp. Dominika
 • 4019/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej
 • 4020/07/V/M - wykonania pomieszczeń biurowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w budynku mieszkalnym położonym przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 – 18D
 • 4021/07/V/M - dofinansowania remontu schodów położonych przy ul. Bp. Dominika
 • 4022/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bat. Chłopskich 18 – 22
 • 4023/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4024/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4025/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4026/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4027/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4028/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4029/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4030/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4031/07/V/M - zmiany zarządzenia 3610/07/V/M dotyczącego skierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4032/07/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Rtęciowej
 • 4033/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4034/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przeznaczonych do wydzierżawienia
 • 4035/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Opata Hackiego
 • 4036/07/V/M - ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Manganowej
 • 4037/07/V/M - skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • 4038/07/V/M - akceptacji treści aneksu do umowy RP/50/RPR/32/D/04 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Rolniczej
 • 4039/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 1811/07/V/M dotyczącego przyjęcia treści umowy z Fundacją Gospodarczą na pełnienie funkcji operatora VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 4040/07/V/S - zakupu pianina cyfrowego dla USC
 • 4041/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na konserwację kserokopiarek w Wydziale Geodezji
 • 4042/07/V/P - zakupu licencji do emisji spotu na temat wymiany dowodów osobistych na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 • 4043/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej
 • 4044/07/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/11/MOPS/2007 na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
 • 4045/07/V/R - zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim dotyczącego realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w dożywianiu”
 • 4046/07/V/R - wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • 4047/07/V/M - wymiany czterech przęseł ogrodzenia gminnego terenu zielonego przy ul. Partyzantów 39 bl IV
 • 4048/07/V/M - ustanowienia dozoru lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej
 • 4049/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w obszarze Gdynia – Pogórze
 • 4050/07/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR wybór wykonawcy roboty budowlanej objętej projektem: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Oksywie – etap I”
 • 4051/07/V/U - zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji umowy KB/537/UI/173/W/2006 na wykonanie zadania: „Przebudowa odcinka ulicy Pelplińskiej, oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pelplińskiej, Działdowskiej i Ściegiennego” realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 4052/07/V/U - uregulowania należności za wyłączenie z rolniczego użytkowania gruntu – działki przeznaczonej pod budowę odcinka ul. Grodnieńskiej
 • 4053/07/V/U - akceptacji aneksu do umowy KB/104/UI/41/W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na budowę ul. Cechowej
 • 4054/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kabla zasilającego sieć trakcyjną z projektowanej stacji prostownikowej w rejonie ul. Kieleckiej
 • 4055/07/V/U - wypłaty odszkodowania za materiały roślinne znajdujące się w pasie części dwóch ogródków działkowych kolidujących z realizacją budowy Drogi Różowej – etap IV
 • 4056/07/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Narodowym Centrum Kultury dotyczącego realizacji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”
 • 4057/07/V/O - upoważnienia dla dyrektorów szkół na zawarcie umów zleceń z nauczycielami w ramach realizacji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”
 • 4058/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej
 • 4059/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 1385/07/V/S dotyczącego wyrażenia zgody na zakup opon do samochodów służbowych
 • 4060/07/V/M - wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni
 • 4061/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
 • 4062/07/V/S - zakupu usługi związanej z dostępem do sieci TASK
 • 4063/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 11513/05/IV/S prezydenta miasta Gdyni z 8 listopada 2005 roku w sprawie Regulaminu pracy pracowników UM Gdyni
 • 4064/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ul. Amora i ul. Ateny w Gdyni-Chwarznie”
 • 4065/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni” realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 4066/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Budowa drogi ul. Staniszewskiego – Sokółka IV wraz z wpustami deszczowymi” realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 4067/07/V/U - wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej od ul. Powstania Styczniowego
 • 4068/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia gminnego w ul. Zielonej
 • 4069/07/V/K - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 211.000 EUR na usługę pn. „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta Gdyni i podległych jednostek organizacyjnych oraz udzielanie kredytu w rachunku bieżącym”
 • 4070/07/V/K - przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego miasta Gdyni na 2008r.
 • 4071/07/V/K - przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych
 • 4072/07/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 3857/07/V/M z w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na dostawę komponentów komputerowych dla Wydziału Geodezji
 • 4073/07/V/M - skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej, prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości – obu położonych w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej i stanowiących własność Skarbu Państwa oraz źródeł finansowania powyżej pierwokupu
 • 4074/07/V/M - zmiany źródeł finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej, położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej i stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 4075/07/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej lokalizacji celu publicznego – budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ulicy Pokrzywowej w Gdyni
 • 4076/07/V/M - wydzierżawienia na okres do trzech miesięcy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Legionów
 • 4077/07/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2007 do umowy nr 49/MOPS/2004. w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 4078/07/V/R - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej „Centrum Aktywności Seniora” w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
 • 4079/07/V/O - powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – sesja zimowa 2007 r.
 • 4080/07/V/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym dla nauczycieli mianowanych w sesji zimowej – 2007
 • 4081/07/V/P - zlecenia przygotowania i organizacji w Gdyni imprezy okolicznościowej „Uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Miasta Gdyni”
 • 4082/07/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na obsługę UM Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze
 • 4083/07/V/P - przyznania i określenia wysokości nagrody prezydenta miasta Gdyni Elżbiecie Cieślak – dyrygentowi Chóru „Symfonia”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 20.11.2007