Z dnia 2007-11-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.11.2007 r. w sprawie:
 • 3950/07/V/R - zamówienia opracowania dokumentacji konserwatorskiej na temat historycznego pawilonu komunikacyjnego oraz karty ewidencyjnej dworca kolejowego w Gdyni
 • 3951/07/V/R - zamówienia opracowania konserwatorskiej karty ewidencyjnej dla zespołu dawnego Dowództwa Floty na Oksywiu w Gdyni
 • 3952/07/V/K - zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie usługi prowadzenia parkingu strzeżonego oraz usuwanie, holowanie, parkowanie i złomowanie pojazdów
 • 3953/07/V/M - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki na uzupełnienie systemu oprogramowania do obsługi katastru nieruchomości miasta Gdyni
 • 3954/07/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie bez zachowania terminu wypowiedzenia umowy dzierżawy TG/644/92 przedmiotem której jest grunt położony na hali płaskiej – pawilon handlowy (boks nr 209)
 • 3955/07/V/M - zmiany umów użyczenia MG/22/2003 oraz MG/31/2003 dotyczących nieruchomości położonej przy ul. Łowickiej
 • 3956/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2514/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Górnej 19-21 kl.21 nr 1 (piwnica) przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 3957/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 953/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Śląskiej 51 m 4 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 3958/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2883/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Warszawskiej 42 lok. A przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 3959/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2421/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Morskiej 9-9A róg ul. Wolności 1 A lok. nr U-1 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 3960/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2422/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Morskiej 9-9A róg ul. Wolności 1 A lok. nr U-1A przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 3961/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 1123/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Abrahama 80-86 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 3962/07/V/P - wypłaty Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla doktoranta
 • 3963/07/V/U - zawarcia umowy dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dembińskiego/Sambora
 • 3964/07/V/U - zmiany warunków umowy MG/109/D/06 dotyczącej gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Druskiennickiej
 • 3965/07/V/O - dofinansowania kosztów wymiany międzynarodowej młodzieży z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych z młodzieżą Szkoły Sportowej Obwodu Kaliningradu
 • 3966/07/V/O - zakupu sprzętu ruchomego dla Szkoły Podstawowej nr 16 z okazji jubileuszu 70 lecia placówki
 • 3967/07/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Gimnazjum im. M. Kopernika w Neubeckum (Niemcy) w ramach współpracy międzynarodowej
 • 3968/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia działek położonych w pasie terenu przeznaczonym pod przebudowę układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana
 • 3969/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 211.000 EUR na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania: „Przebudowa ulicy Starowiejskiej”
 • 3970/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wyceny materiałów roślinnych znajdujących się w pasie części dwóch ogródków działkowych przeznaczonych pod budowę drogi Różowej – etap IV
 • 3971/07/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia: „Budowa ścieżek rowerowych”
 • 3972/07/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę inwestycji: „Budowa ciągu pieszo – jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego
 • 3973/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup i wymianę opon zimowych do samochodów służbowych
 • 3974/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Żeliwnej
 • 3975/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Tetmajera
 • 3976/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Bernadowskiej
 • 3977/07/V/U - uiszczenia opłaty za dostarczenie dokumentów do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w Warszawie
 • 3978/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie plansz promujących Gdyńskie Muzeum Motoryzacji
 • 3979/07/V/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR pasków skórzanych przeznaczonych dla uczestników konferencji Sail Training International
 • 3980/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania fotografii gdyńskich budynków reprezentujących architekturę modernistyczną
 • 3981/07/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali w celu prowadzenia spotkań grupy „Odyseja Umysłu” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
 • 3982/07/V/O - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
 • 3983/07/V/O - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
 • 3984/07/V/M - akceptacji zmiany treści zarządzenia nr 3612/07/V/M prezydenta miasta dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Okrzei 22 w Gdyni”
 • 3985/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Okrzei 22 w Gdyni”
 • 3986/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie usługi: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania inwestycyjnego: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Okrzei 22 w Gdyni”
 • 3987/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Gdańsku
 • 3988/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej
 • 3989/07/V/M - skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej, położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 3990/07/V/M - źródła sfinansowania pierwokupu w stosunku do udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej, położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 3991/07/V/P - wszczęcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy wieńców i wiązanek oraz innych kompozycji kwiatowych na potrzeby UM Gdynia w 2008r
 • 3992/07/V/P - przeznaczenia środków finansowych na insert dotyczący wymiany dowodów osobistych w tygodniku „Ratusz”
 • 3993/07/V/P - zakupu artykułów zabawkowych i upominków do paczek dla dzieci z domów dziecka z okazji Mikołajek
 • 3994/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie uroczystego otwarcia nowej siedziby Muzeum Miasta Gdyni
 • 3995/07/V/R - zmiany zarządzenia nr 3587/07/V/R prezydenta miasta dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na zakup biletu lotniczego
 • 3996/07/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UM Gdyni
 • 3997/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót polegających na remoncie schodów terenowych przy ul. Korzeniowskiego w Gdyni
 • 3998/07/V/U - uchylenia zarządzenia nr 10377/05/IV/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie instrukcji obsługi przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim
 • 3999/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/178/UI-50/2007 o wykonanie robót objętych projektem pn. „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ul. Lotników w Gdyni”
 • 4000/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót polegających na zlikwidowaniu usterek po przeglądzie gwarancyjnym dla zadania „Ul. Nawigatorów w Gdyni”
 • 4001/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę zamieszczenia w prasie lokalnej ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 4002/07/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr EDP/000045/11/D o dofinansowanie projektów w ramach realizacji programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”
 • 4003/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „Anonimowe testowanie krwi w kierunku HIV”
 • 4004/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/37/UI/17/W/2007 na wykonanie „Projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 12.11.2007