Z dnia 2007-10-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.10.2007 r. w sprawie:
 • 3881/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 3876/07/V/U dotyczącego zmiany umowy KB/485/UI/150/W/2006 na wykonanie robót budowlanych objętych projektem „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”
 • 3882/07/V/P - przygotowania kampanii informacyjnej imprezy „Gdyńskie Urodziny Niepodległej” oraz kokardek okolicznościowych na potrzeby uroczystości miejskich
 • 3883/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest promocja Gdyni poprzez działalność Sportowego Stowarzyszenia Inwalidów START
 • 3884/07/V/P - zmiany umowy dotyczącej druku kalendarza na rok 2008r
 • 3885/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Witomino – Radiostacja imprezy kulturalnej: „Zaduszki Bluesowe’
 • 3886/07/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży na terenie miasta Gdyni w 2008 r.”
 • 3887/07/V/S - zamówienia na wykonanie certyfikatu ozdobnego ISO 9001:200 dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 3888/07/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 3219/07/V/U dotyczącego płatności za wykonanie robót naprawczych na zadaniu: „Zajezdnia Autobusowa przy ul. Chwaszczyńskiej”
 • 3889/07/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
 • 3890/07/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wójta Radtkego 32
 • 3891/07/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Legionów 17AB
 • 3892/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Tucholskiej 1
 • 3893/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiczlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3894/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy przystanku SKM Wzgórze Św. Maksymiliana, w tunelu dla pieszych pod ul. Śląską – Kielecką
 • 3895/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Głogowej
 • 3896/07/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy MG/127/D/03 przedmiotem której jest nieruchomość położona przy ul. Wielkopolskiej
 • 3897/07/V/M - upoważnienia do podpisania umowy dzierżawy TG/129/93przedmiotem której jest grunt na hali łukowej – pawilon nr 41
 • 3898/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na koszty sądowe
 • 3899/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na projekt i przygotowanie do druku kalendarza gdyńskiego na 2008 rok – „Gdynia tradycyjnie nowoczesna”
 • 3900/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem danych wojskowych
 • 3901/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem danych wojskowych
 • 3902/07/V/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR długopisów
 • 3903/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 3904/07/V/P - dofinansowania wydania książki pt. „Niezwykłe życie Wandy Woźniak”
 • 3905/07/V/U - zapłacenia za informacje i dokumenty niezbędne do wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy skrzyżowania ul. Płk. Dąbka, Czernickiego Wiejskiej i Szkolnej
 • 3906/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 3907/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 3908/07/V/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego
 • 3909/07/V/S - unieważnienia zarządzenia nr 1915/07/V/S dotyczącego wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania grafik okolicznościowych dla potrzeb USC
 • 3910/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup tonerów do drukarek i papieru komputerowego
 • 3911/07/V/S - zakupu wykładziny podłogowej dla rad dzielnic w Gdyni
 • 3912/07/V/S - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 3913/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ul. Suchej i Wiczlińskiej
 • 3914/07/V/U - akceptacji treści umowy o usunięciu kolizji – KB/452/150/W/2007- dotyczącej projektu: „Droga Różowa IV etap- rozbudowa ul. Lotników”
 • 3915/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na dostawę i montaż wyciągarek dla zadania: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – etap II”
 • 3916/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu: „Muzeum Miasta Gdyni – etap II”
 • 3917/07/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 211.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem”
 • 3918/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wydzieleń geodezyjnych w ramach zadania: „Regulacja rzeki Chylonki w rejonie ul. Św. Mikołaja i Hutniczej”
 • 3919/07/V/U - akceptacji treści umowy KB/554/UI/182/W/2005 na wykonanie robót na zadaniu : „Budowa układu drogowego z uzbrojeniem w Gdyni – Pustkach Cisowskich”
 • 3920/07/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków
 • 3921/07/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków
 • 3922/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 3923/07/V/P - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3847/07/V/P z 23 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gdyni
 • 3924/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatu i ulotek informacyjnych dotyczących akcji „Wymień dowód osobisty”
 • 3925/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu nasadzeń zieleni na terenie Przedszkola Samorządowego nr 7 przy ul. Władysława IV 56
 • 3926/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Orłowskiej – I etap
 • 3927/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu przy ul. Orłowskiej
 • 3928/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym boksów rybackich oraz wykonanie projektu technologicznego dla przystani rybackiej w Gdyni Orłowie
 • 3929/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji „Elektronicznego systemu do zarządzania zasobami archiwum Urzędu Miasta Gdyni”
 • 3930/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 3678/07/V/S w sprawie zakupu urządzeń multimedialnych do sali 112 w UM Gdyni o wartości do 14.000 EUR
 • 3931/07/V/P - przygotowania kampanii informacyjnej na temat wymiany dowodów osobistych
 • 3932/07/V/S - zakupu materiałów i wyposażenia przeznaczonego do przełączenia sieci telefonicznej w Wydziale Geodezji z szafy krosowej na III piętrze do szafy krosowej na II piętrze
 • 3933/07/V/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w UM Gdyni
 • 3934/07/V/S - zmiany paragrafu 2 w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 3716/07/V/S z 10 października 2007 r.
 • 3935/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 3936/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 3937/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 3938/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania 40 sztuk ozdób świątecznych w kształcie choinek
 • 3939/07/V/M - zlecenia do kwoty 6.000 EUR wykonania na długopisach nadruku o treści promującej Gdynię
 • 3940/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na druk 1.000 egzemplarzy teczek do listu okolicznościowego
 • 3941/07/V/M - skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego gminie miasta Gdyni w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni, przy ulicy Hutniczej 36 B, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 3942/07/V/M - źródła finansowania pierwokupu przysługującego gminie miasta Gdyni w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni, przy ulicy Hutniczej 36 B, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 3943/07/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3485/07/V/M z 18 września 2007 roku w sprawie określenia warunków zamiany gruntu położonego w Gdyni przy ul. Borchardta, Skwerze Kościuszki, ul. Zygmuntowskiej oraz ul. Armii Krajowej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa – wieczysty użytkownik ORBIS S.A
 • 3944/07/V/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 3945/07/V/O - zmian w zarządzeniu nr 1838/07/V/0 oraz zawarcie aneksu do umowy
 • 3946/07/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali komputerowej w celu prowadzenia zajęć z informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 3947/07/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Nr 10 oraz Zespołu Szkół Nr 14 w Gdyni do Karlskrony /Szwecja/ w ramach wymiany międzynarodowej
 • 3948/07/V/O - dofinansowania wyjazdu ucznia Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni na XXIX Mistrzostwa w Armwrestlingu w Bułgarii

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 05.11.2007