Z dnia 2007-10-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2007 r. w sprawie:
 • 3783/07/V/S - zakupu 100 egzemplarzy albumu pt. „Tadeusz Link. Sztuka Widzenia teatru”
 • 3784/07/V/O - organizacji uroczystości wręczenia przez władze miasta najlepszym uczniom i studentom stypendiów na rok 2007/2008
 • 3785/07/V/P - wykonania tablic informacyjnych sygnałów alarmowych
 • 3786/07/V/P - dostawy, montażu i uruchomienia w systemie wykrywania , monitorowania i alarmowania miasta, stacji meteoSPG-2
 • 3787/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 2461/07/V/P dotyczącego zatwierdzenia wyników konkursu „Bezpieczna Dzielnica’
 • 3788/07/V/M - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na prace pomiarowe odtworzenia osnowy katastralnej
 • 3789/07/V/M - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na inwentaryzację sieci wysokościowej oraz uzupełnienia znaków sieci na obszarze miasta Gdyni
 • 3790/07/V/M - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na modernizację operatu ewidencji gruntów w zakresie budynków na wydzielonym obszarze Gdyni
 • 3791/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na naprawę plotera w Wydziale Geodezji
 • 3792/07/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wójta Radtkego 24
 • 3793/07/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wolności 19
 • 3794/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dąbrowskiego
 • 3795/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Chylońskiej
 • 3796/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Świętojańskiej
 • 3797/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Cylkowskiego
 • 3798/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Gniewskiej
 • 3799/07/V/M - wykonania stolarki budowlanej w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 4
 • 3800/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Unruga 67
 • 3801/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego, położonej przy ul. Wójta Radtkego 9 A
 • 3802/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Chylońskiej 170 B
 • 3803/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Murarskiej
 • 3804/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętojańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3805/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3806/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kartuskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3807/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej
 • 3808/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowogrodzkiej
 • 3809/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowogrodzkiej
 • 3810/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowogrodzkiej
 • 3811/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowogrodzkiej
 • 3812/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kalksztajnów
 • 3813/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Witomińskiej
 • 3814/07/V/M - przeniesienia własności udziału Gminy Gdynia w budynku kotłowni oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej
 • 3815/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 132 lok.nrU-2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 3816/07/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wykonanie zastępcze
 • 3817/07/V/M - akceptacji treści umowy dotyczącej promocji miasta Gdyni przez Centrum Wychowania Morskiego ZHP – Zespół Armatorski „Zawisza Czarny”
 • 3818/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na organizację podróży studyjnej przedstawicieli zagranicznych biur podróży
 • 3819/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na przygotowanie do druku planu Gdyni i mapy ścieżek rowerowych w Gdyni
 • 3820/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania znaczków metalowych z herbem miasta Gdyni
 • 3821/07/V/O - akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/427/OZ/22/W/2006
 • 3822/07/V/O - zgody na zawarcie porozumienia na podstawie umowy KB/930/OZ/31/W/2006
 • 3823/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia działek zajętych pod ul. Dickmana
 • 3824/07/V/U - wystąpienia o decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa kanałów deszczowych w ul. Ejsmonda
 • 3825/07/V/U - wystąpienia o decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ul. Bernadowskiej
 • 3826/07/V/U - wystąpienia o decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ul. Szafranowej
 • 3827/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu: „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ul. Lotników”
 • 3828/07/V/M - wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętojańskiej
 • 3829/07/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy TG/81/93 przedmiotem której jest grunt położony na hali płaskiej – pawilon nr 202
 • 3830/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Odprowadzanie wód opadowych z oś. Pogórze II w Gdyni”
 • 3831/07/V/M - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Odprowadzanie wód opadowych z oś. Pogórze II w Gdyni
 • 3832/07/V/M - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 3833/07/V/M - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 3834/07/V/R - zawarcia umowy na wykonanie prac związanych z przywróceniem do pierwotnego stanu użytkowania dotychczasowej siedziby Rodzinnego Domu Dziecka
 • 3835/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 1813/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Legionów 65 lok. nr U-2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 3836/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 1818/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Legionów 65 lok. nr U-1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 3837/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową
 • 3838/07/V/M - zlecenia autorskiego wykładu na konferencji „Innowacje dla rozwoju” Panu Maciejowi Stachowiakowi
 • 3839/07/V/M - zlecenia autorskiego wykładu na konferencji „Innowacje dla rozwoju” Pani Julicie Pawłowskiej
 • 3840/07/V/M - zlecenia autorskiego wykładu na konferencji „Innowacje dla rozwoju” Panu Tomaszowi Sypuła
 • 3841/07/V/M - zlecenia autorskiego wykładu na konferencji „Innowacje dla rozwoju” Pani Karolinie Lipińskiej
 • 3842/07/V/M - zlecenia autorskiego wykładu na konferencji „Innowacje dla rozwoju” Panu Piotrowi Tamowiczowi
 • 3843/07/V/P - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2008 roku
 • 3844/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 3845/07/V/P - zamieszczenia informacji w materiałach promocyjnych miasta Gdyni o dostępności imprez miejskich dla osób niepełnosprawnych
 • 3846/07/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2007 r.
 • 3847/07/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gdyni
 • 3848/07/V/S - wyrażenia zgody na naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej
 • 3849/07/V/M - dzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie gdyńskich kalendarzy książkowych na 2008 r.
 • 3850/07/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej „Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom”
 • 3851/07/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień „Profilaktyka przez sport”
 • 3852/07/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom”
 • 3853/07/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Profilaktyka onkologiczna – prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej”
 • 3854/07/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Prowadzenie poradni opieki paliatywnej”
 • 3855/07/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Manganowej
 • 3856/07/V/S - częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego oraz zatwierdzenia oferenta
 • 3857/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na dostawę komponentów komputerowych dla Wydziału Geodezji
 • 3858/07/V/M - udzielenia zamówienia na dostawę licencji programów dla Wydziału Geodezji
 • 3859/07/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 141-145 w Gdyni
 • 3860/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni
 • 3861/07/V/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowym instytucjom kultury na częściową modernizację „Daru Pomorza” w Gdyni
 • 3862/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na obsługę UM Gdyni w zakresie sprzedaży biletów lotniczych, autokarowych i promowych
 • 3863/07/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr SK/1084/OK/50-W/2007 zawartej 14 sierpnia 2007 r. pomiędzy gminą Gdynia a Mistrzowską Szkołą Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy sp. z o.o.
 • 3864/07/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-2 lat mieszkańców Gdyni
 • 3865/07/V/P - przyjęcia regulaminu Gdyńskiej Nagrody Literackiej w Kategorii Dramatu
 • 3866/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu „Muzeum Miasta Gdyni – etap II”
 • 3867/07/V/U - udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”
 • 3868/07/V/U - zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2007 rok realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 3869/07/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Działdowskiej i Modlińskiej
 • 3870/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości pod drogę ul. Krzemowej
 • 3871/07/V/P - Aneksu do umowy SK/1288/PB/55-W/2007 na współorganizację konferencji historyczno – edukacyjnej pod nazwą „Grudzień’70-Pamiętamy”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 05.11.2007