Z dnia 2007-10-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.10.2007 r. w sprawie:
 • 3659/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 3660/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 3661/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 3662/07/V/K - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na prowadzenie parkingu strzeżonego
 • 3663/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 3664/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę ulicy Zielonej
 • 3665/07/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół nr 15 kosztów pobytu uczniów i opiekunów w Trokach w ramach współpracy międzynarodowej
 • 3666/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców międzyszkolnych konkursów w ramach projektu edukacyjnego: „Szkolne Obchody Roku Stanisława Wyspiańskiego organizowanego przez V i VI Liceum Ogólnokształcące
 • 3667/07/V/O - akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/183/OZ/5/W/2007
 • 3668/07/V/R - odwołania członków i przewodniczących składów orzekających ze składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdyni
 • 3669/07/V/R - zmiany zarządzenia nr 6110/04/IV/R dotyczącego przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Legionów 121
 • 3670/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Rady Dzielnicy Chwarzno Wiczlino
 • 3671/07/V/M - akceptacji zmiany zarządzenia nr 3081/07/V/M dotyczącego wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie roboty budowlanej „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Widnej 8”
 • 3672/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Płk. Dąbka
 • 3673/07/V/M - wykonania prac remontowych w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Dickmana
 • 3674/07/V/M - dofinansowania budowy pergoli śmietnikowej przy ul. Pogodnej
 • 3675/07/V/M - usunięcia awarii sieci wodociągowej na terenie gminnym przy Al. Jana Pawła II
 • 3676/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położnego przy ul. Gen. Maczka 2-6
 • 3677/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 3678/07/V/S - zakupu urządzeń multimedialnych do Sali 112
 • 3679/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 3680/07/V/O - zakupu sprzętu multimedialnego dla zespołu Szkół nr 11 z okazji jubileuszu 20 – lecia placówki
 • 3681/07/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m2 na placu targowym – (boks nr122)
 • 3682/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ikara
 • 3683/07/V/M - wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV
 • 3684/07/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń Zespołu Szkół Budownictwa Okręgowego na prowadzenie przez Stocznię Gdynia S.A. praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników – uczniów ZSBO
 • 3685/07/V/P - realizacji koncertu Orkiestry Sinfonietta Cracovia
 • 3686/07/V/U - zawarcia aneksu do umowy P/3036/RD-2/19/05/2006 dotyczącej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Spokojnej
 • 3687/07/V/P - organizacji noclegów i wyżywienia dla gdyńskich uczestników konferencji „Rola rodziny w procesie terapii osób chorych na stwardnienie rozsiane”
 • 3688/07/V/P - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na promocję działań miasta Gdyni na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców
 • 3689/07/V/P - zmiany umowy KB/162/PON/15/W/2007
 • 3690/07/V/P - przeznaczenia środków finansowych na zamieszczenie wkładki wyborczej w tygodniku „Ratusz”
 • 3691/07/V/P - przekazania środków pieniężnych w celu wykonania prawomocnego wyroku sądowego
 • 3692/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 3693/07/V/M - skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej
 • 3694/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów informujących o organizacji „Marszu Życia i Nadziei”
 • 3695/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji budynku szkoły na siedzibę I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni
 • 3696/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odprowadzenia wód oraz wykonanie projektu rozbiórki budynku w ul. Adwokackiej
 • 3697/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy ciągów pieszych i oświetlenia Zespołu Parkowego w Gdyni-Chwarznie
 • 3698/07/V/U - wypłaty odszkodowań za materiały roślinne znajdujące się w pasie części ogródków działkowych przy ul. Sieradzkiej w związku z realizacją robót budowlanych koryta rzeki Kaczej inwestycji pn. „Droga Różowa – etap IV”
 • 3699/07/V/U - unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 211.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 3700/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklamy miasta w dodatku specjalnym do miesięcznika PRESS – „Wypromować Miasto”
 • 3701/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wypożyczenia 42 calowego monitora plazmowego na gdyńskie stoisko podczas VI Pomorskich Targów Mieszkaniowych
 • 3702/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na dostarczenie ekranu diodowego na stadion GOSiR w dniu 09.10.2007 r. oraz jego demontaż w dniu 10.10.2007 roku
 • 3703/07/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego o wartości do 5.278.000 EUR na przebudowę pomieszczeń i instalacji wewnętrznych baru mlecznego w pawilonie usługowym przy ul. Morskiej 97 w Gdyni w trybie zamówień z wolnej ręki
 • 3704/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów oraz usług niezbędnych do wyposażenia lokali wyborczych z okazji wyborów do parlamentu w dniu 21 października 2007 roku
 • 3705/07/V/S - wyrażenia zgody na naprawę ekspresu do parzenia kawy – o wartości do 14.000 EUR
 • 3706/07/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie wykonania oprawy grafik okolicznościowych dla USC oraz akceptacji wyboru oferenta do 14.000 EUR
 • 3707/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
 • 3708/07/V/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 3709/07/V/O - organizacji wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdyni
 • 3710/07/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii
 • 3711/07/V/R - zawarcia umowy na przyjęcie do realizacji zadania „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni”
 • 3712/07/V/U - upoważnienia do podpisania oświadczenia w związku z inwestycją pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Karwiny w rejonie ul. Nałkowskiej wraz z urządzeniami podczyszczającymi”
 • 3713/07/V/P - współorganizacji Międzynarodowej Konferencji pod hasłem „Kolor, jako komunikat” w ramach projektu „Dni Koloru”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 19.10.2007