Z dnia 2007-10-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.10.2007 r. w sprawie: -
 • 3593/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 3594/07/V/O - przekazania dotacji dla SP ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 2007 roku
 • 3595/07/V/O - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3596/07/V/M - przeniesienia własności i ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej 57
 • 3597/07/V/M - przeniesienia własności i ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Trockiej 5
 • 3598/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Opata Hackiego, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3599/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Łąkowej
 • 3600/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Komandorskiej
 • 3601/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta tytułem zwrotu opłaty notarialnej oraz sądowej
 • 3602/07/V/M - wystąpienia na drogę postępowania sądowego o potwierdzenie nieważności aktu notarialnego umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Chrzanowskiego
 • 3603/07/V/M - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielenia dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2007 r.
 • 3604/07/V/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie zadań na rzecz osób bezrobotnych
 • 3605/07/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na produkcję filmu reklamowego dotyczącego projektu www.innowacje.gdynia.pl.
 • 3606/07/V/S - prowadzenia szatni w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • 3607/07/V/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 3608/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup kontenerów płacowych
 • 3609/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3610/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3611/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Centrum Aktywności Seniora
 • 3612/07/V/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei"
 • 3613/07/V/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 211.000 EUR na wykonanie usługi: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja i w okresie gwarancji na zadaniu: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei"
 • 3614/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 3269/07/V/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 12.000 EUR na tłumaczenie tekstów promocyjnych o Gdyni na stronę internetową
 • 3615/07/V/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 3616/07/V/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej, nieruchomości położonej przy Placu Kaszubskim
 • 3617/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń w pawilonie usługowym położonym przy ul/. Morskiej 97
 • 3618/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na przebudowę pomieszczeń w pawilonie usługowym położonym przy ul. Morskiej 97
 • 3619/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wyceny materiałów roślinnych znajdujących się w pasie ogródków działkowych przeznaczonych pod realizację budowy Drogi Różowej
 • 3620/07/V/O - upoważnienia do przekazania wyposażenia pracowni fotograficznej Liceum Plastycznemu w Gdyni
 • 3621/07/V/S - wymiany filtrów systemu wentylacyjnego Sali Obsługi Mieszkańców
 • 3622/07/V/S - zakupu kalendarzy prawniczych na 2008 rok
 • 3623/07/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych
 • 3624/07/V/M - rozbiórki komórek murowanych położonych przy ul. Puckiej 100
 • 3625/07/V/M - wykonania prac remontowych w lokalu użytkowym położonym przy ul. Abrahama 59
 • 3626/07/V/M - wykonania inwentaryzacji architektoniczno - konstrukcyjnej garaży położonych przy ul. 3 Maja 27-31
 • 3627/07/V/M - usunięcia awarii przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krasickiego 28
 • 3628/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup tonerów do drukarek
 • 3629/07/V/M - źródeł finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej, położonej przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 3630/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokali dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na 21 października 2007 roku
 • 3631/07/V/S - wynajęcia auli na szklenia członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 21 października 2007 roku
 • 3632/07/V/S - transportu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 21 października 2007 roku
 • 3633/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
 • 3634/07/V/S - udostępnienia numerycznej mapy zasadniczej gminie Gdynia
 • 3635/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Widnej 8 w Gdyni"
 • 3636/07/V/M - stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy
 • 3637/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania 4.000 sztuk flag promocyjnych
 • 3638/07/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na zamieszczenie reklamy regat the Tall Ship's Races Baltic 2009 na łamach magazynu „Tall Ships and Sail Training International Magazine"
 • 3639/07/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na organizację obiadów i kolacji w trakcie seminarium organizowanego w ramach projektu „Bustrip" oraz upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 3640/07/V/U - unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Morska-Kartuska w Gdyni wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej w ramach III edycji programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach
 • 3641/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie tłumaczenia na język rosyjski i język litewski międzygminnego programu dotyczącego funkcjonowania systemów gospodarki wodnej w ramach realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej"
 • 3642/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do wartości 14.000 EUR na wykonanie wycinki i nasadzeń drzew w rejonie ul. Lutyckiej i ul. Legionów w Gdyni w ramach zadania pn. „przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Lutyckiej"
 • 3643/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację kosztorysów inwestorskich przebudowy przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu przy ul. Osady Rybackiej
 • 3644/07/V/U - uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym ul. Rdestowej urządzeń wodociągowych związanych z budową sieci wodociągowej
 • 3645/07/V/U - zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania „rozbudowa Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni
 • 3646/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Przebudowa ul. Mylnej" w Gdyni
 • 3647/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Budowa drogi ul. Staniszewskiego - Sokółka IV wraz z wpustami deszczowymi" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 3648/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 3649/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/912/UI/323/W/2006 na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Widnej, Rolniczej oraz Strażackiej w Gdyni"
 • 3650/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonej pod budowę ulicy Tetmajera
 • 3651/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza dla zasilania szafki oświetlenia ulic Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej w Gdyni
 • 3652/07/V/U - organizacji Międzynarodowej Wystawy Sztuki Współczesnej „Artists in Wonderland
 • 3653/07/V/P - wykonania książeczki „Dziecięce zasady - jak żyć w przyjaźni"
 • 3654/07/V/P - zawarcia umowy o współpracy z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku w celu wspólnej organizacji konferencji „Rola rodziny w procesie terapii osób chorych na stwardnienie rozsiane"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 03.10.2007