Z dnia 2007-09-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.09.2007 r. w sprawie:

 • 3494/07/V/P - ustalenia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
 • 3495/07/V/P - organizacji koncertu konkursowego chóru „Cantamus Reginae"
 • 3496/07/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia z Sopotem miastem na prawach powiatu dotyczącego pokrywania przez Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztatach terapii zajęciowej
 • 3497/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 3498/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie analizy określającej potrzeby lotniska Gdynia - Kosakowo w zakresie zmian w funkcjonowaniu zbiorczej komunikacji miejskiej i regionalnej
 • 3499/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Abrahama 72/Kilińskiego 16
 • 3500/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Reja 2-6
 • 3501/07/V/M - wykonania izolacji ściany w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Płk. Dąbka
 • 3502/07/V/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu użytkowym w budynku położonym przy ul. Armii Krajowej 24
 • 3503/07/V/M - rozbiórki budynku mieszkalnego położonego przy ul. Witolda
 • 3504/07/V/M - wykonania badań zanieczyszczenia stężenia zarodników grzybów w powietrzu w pomieszczeniach biurowych w budynku położonym przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18-18D
 • 3505/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3506/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3507/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3508/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3509/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3510/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3511/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3512/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3513/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 13407/06/IV/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego
 • 3514/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Głogowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3515/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Manganowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3516/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3517/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3518/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3519/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy przystanku SKM Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3520/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sochaczewskiej
 • 3521/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód
 • 3522/07/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na hali płaskiej (pawilon handlowy nr 210)
 • 3523/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 3524/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 3525/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 3526/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 3527/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 1811/07/V/M dotyczącego przyjęcia treści umowy z Fundacją Gospodarczą na pełnienie funkcji operatora VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 3528/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2501/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Siemiradzkiego
 • 3529/07/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup papy termozgrzewalnej na pokrycie dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 3530/07/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
 • 3531/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 16405/06/IV/ dotyczącego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Syrokomli
 • 3532/07/V/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie systemu bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu
 • 3533/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Grenadierów, Nowodworskiego, Frezerów, Chopina, Matejki, Wieniawskiego
 • 3534/07/V/U - uregulowania opłaty z tytułu uzgodnienia dokumentacji przyłączy wodociągowych w ul. Złotej
 • 3535/07/V/S - wyrażenia zgody na złomowanie samochodu służbowego Straży Miejskiej
 • 3536/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko Doliny Sp. z o.o. w Łężycach
 • 3537/07/V/U - zawarcia umowy ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie zespołu budynków wielorodzinnych u zbiegu ulic Legionów i Powstania Styczniowego
 • 3538/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na zakup biletów na podróż samolotem do Turku w Finlandii
 • 3539/07/V/U - współfinansowania drukowania plakatu na „Europejski Dzień bez samochodu"
 • 3540/07/V/M - zmiany treści umowy SK/1069/MG/313-W/2006 dotyczącej promocji Miasta Gdyni przez Sportową Spółkę Akcyjną Arka Gdynia
 • 3541/07/V/P - naprawy monitoringu wizyjnego w dzielnicy Gdynia Orłowo
 • 3542/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 562/07/V/P dotyczącego wydzierżawienia łączy od TP S.A. dla potrzeb MCPR
 • 3543/07/V/P - dostawy centrali alarmowej
 • 3544/07/V/P - opłat za prawo do dysponowania częstotliwością
 • 3545/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 3546/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.07 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 3547/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.07 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 3548/07/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 40.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
 • 3549/07/V/K - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 211.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta Gdyni oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym
 • 3550/07/V/P - przygotowania kampanii informacyjnej imprezy „Gdyńskie Głosy dla Hospicjum"
 • 3551/07/V/P - zakupu miedziorytu i grafiki na potrzeby promocji miasta
 • 3552/07/V/P - współorganizacji konferencji historyczno-edukacyjnej pod nazwą „Grudzień'70 - Pamiętamy"
 • 3553/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2007 rok
 • 3554/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2007 rok
 • 3555/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na certyfikację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 w UM Gdyni
 • 3556/07/V/P - wykonania monitoringu wizyjnego w rejonie dworca PKP Gdynia Główna Osobowa
 • 3557/07/V/P - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielenia dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2007
 • 3558/07/V/R - zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Gdyni przy ul. Rybaków 2 na prowadzenie w nim rodzinnego domu dziecka
 • 3559/07/V/O - częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych w Sopocie
 • 3560/07/V/O - częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
 • 3561/07/V/O - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii
 • 3562/07/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 211.000 EUR na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni"
 • 3563/07/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 211.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni
 • 3564/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/10/UI/2006 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Kaczewskiej w Gdyni" realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych"
 • 3565/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/11/UI/2006 z 05.07.2006 roku na wykonanie zadania pn. „Przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul. Lutyckiej w Gdyni" realizowanego w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 3566/07/V/U - wynajęcia sali konferencyjnej na konferencję naukową „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona"
 • 3567/07/V/U - zamówienia przygotowania obiadów i obsługi cateringowej dla gości konferencji naukowej „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona"
 • 3568/07/V/U - zamówienia tłumaczenia symultanicznego oraz wynajmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego na konferencję naukową „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona"
 • 3569/07/V/U - zamówienia wynajęcia autokaru na wycieczkę objazdową w trakcie konferencji naukowej „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona"
 • 3570/07/V/U - zamówienia przygotowania kolacji z oprawą muzyczną dla gości konferencji naukowej „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona"
 • 3571/07/V/U - zamówienia przygotowania bankietu dla gości konferencji naukowej „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona"
 • 3572/07/V/U - zamówienia noclegów dla gości konferencji naukowej „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona"
 • 3573/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń zieleni w zakresie wynikającym z decyzji Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Gdyni
 • 3574/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/360/UI/116-W/2007 z 14.05.2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ul. Arciszewskich i Muchowskiego w Gdyni
 • 3575/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Starodworcowej w Gdyni"
 • 3576/07/V/U - akceptacji treści aneksu nr 3 do umowy nr 9605/KB/61/UI/28/W/2007 z 30.01.2007 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu drogowego w rejonie stadionu piłkarskiego GOSiR
 • 3577/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Wileńskiej
 • 3578/07/V/U - akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/363/UI/119/W/2007 z 10.04.2007 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy pętli autobusowej w rejonie ul. Jana z Kolna i ul. Wendy w Gdyni
 • 3579/07/V/U - akceptacji treści aneksu nr 3do umowy nr KB/826/UI/292/W/2007 z 03.11.2006 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy Szturmanów i odcinka ul. Armatorów w Gdyni
 • 3580/07/V/U - zawarcia aneksu nr 2 do umowy na opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu
 • 3581/07/V/U - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr KB/104/UI/41/W/2007 z 20.02.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na budowę ul. Cechowej w Gdyni na odcinku od ul. Białowieskiej
 • 3582/07/V/U - uchylenia zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni nr 16867/06/IV/U z 7.11.2006 r. i nr 1430/07/V/U z 20.03.2007 r.
 • 3583/07/V/U - uchylenia zarządzenia nr 2659/07/V/U Prezydenta Miasta z 26.06.2007 r. dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń parteru pawilonu „C" Zespołu Szkół przy ul. Staffa dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
 • 3584/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń parteru pawilonu „C" Zespołu Szkół przy ul. Staffa dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
 • 3585/07/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego zmiany treści umowy nr KB/476/MB/11/W/2007 z 02.07.2007 r. na wykonanie przebudowy pomieszczeń przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • 3586/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wydanie dwóch dodatków o Gdyni do dziennika „FAKT"
 • 3587/07/V/R - udzielenia zamówienia publicznego na zakup biletu lotniczego
 • 3587/07/V/S - zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego dla UM Gdyni
 • 3588/07/V/S - odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla UM Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 02.10.2007