Z dnia 2007-09-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.09.2007 r. w sprawie:
 • 3377/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia - Pogórze festynu integracyjnego
 • 3378/07/V/P - zlecenia tłumaczenia tekstu reklamowego o Gdyni na język francuski
 • 3379/07/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka
 • 3380/07/V/O - akceptacji aneksu do umowy KB/196/OZ/8/W/2007
 • 3381/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na rehabilitację dla mieszkańców dzielnicy
 • 3382/07/V/R - przyjęcia harmonogramu przygotowania I etapu gdyńskiej części projektu „Rozwój komunikacji rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej"
 • 3383/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę zbiornika retencyjnego „Karwiny" wraz z urządzeniami podczyszczającymi
 • 3384/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jarzębinowej18, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3385/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mikołaja Kopernika, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3386/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Głogowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3387/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Anyżowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3388/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śliskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3389/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3390/07/V/M - ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w najem poprzez przetarg ustny
 • 3391/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Buraczanej
 • 3392/07/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na ustawienie ławy na nieruchomości położonej przy ul. Wójta Radtkego zabudowanej obiektem Miejskiej Hali Targowej
 • 3393/07/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego (nr 243)-hala płaska
 • 3394/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/29/MGG/22/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 3395/07/V/P - określenia wysokości nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na XXXII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
 • 3396/07/V/U - wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie skrzyżowania ulic Adm. J. Unruga, Puckiej, Złotej, Platynowej i Kmdr.X.Czernickiego
 • 3397/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na rozplakatowanie obwieszczeń dotyczących przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni rejestracji przedpoborowych, mężczyzn urodzonych w 1989 r.
 • 3398/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac związanych z rozbudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej  z ul.  Lotników i ul. Inżynierska w ramach projektu „Droga Różowa IV etap - rozbudowa ul. Lotników"
 • 3399/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wypożyczenie zdjęć z wystawy „Ostatnia Pielgrzymka" oraz druk plakatów dotyczących obchodów Dni Papieskich
 • 3400/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk kalendarza na rok 2008
 • 3401/07/V/P - obniżenia opłaty konsularnej należnej Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii
 • 3402/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi gastronomicznej dla potrzeb seminarium nt. „Systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w ramach realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap""
 • 3403/07/V/U - wydatkowania środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomość drogową, położoną przy ul. Nowodworcowej
 • 3404/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 3405/07/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Wystawki jesień 2007 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych"
 • 3406/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 3407/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Śląskiej
 • 3408/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych
 • 3409/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/493/UI/165/- W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej"
 • 3410/07/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę inwestycji pn. „Oświetlenie ulicy Dedala"
 • 3411/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przygotowanie i druk folderu informacyjno - promocyjnego „Spacer po gdyńskim modernizmie"
 • 3412/07/V/P - organizacji pobytu delegacji z Seattle uczestniczącej w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 3413/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Osiedle Dąbrowa w Gdyni - uzupełnienie chodników i nawierzchni, kanalizacji deszczowej"
 • 3414/07/V/S - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 211.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni  tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych
 • 3415/07/V/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej „Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji"
 • 3416/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na 2007 rok
 • 3417/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 3418/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 3419/07/V/O - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy KB/571/OE/22/W/2006
 • 3420/07/V/P - współorganizacji cyklu koncertów Ja Zz Gdyni
 • 3421/07/V/P - współorganizacji koncertu Podróż Polska w ramach Pomorskiego Festiwalu Muzyki Bez granic 2007
 • 3422/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup foteli i krzeseł
 • 3423/07/V/S - otwarcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni
 • 3424/07/V/P - zmiany umowy KB/168/PON/21/W/2007 zawartej z Gdyńskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń"
 • 3425/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania montażu i demontażu czerech transparentów z nadrukiem okolicznościowym z okazji XXXII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 3426/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr3
 • 3427/07/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę „Oświetlenia ulicznego wraz z przebudową układu drogowego ul. Ikara"
 • 3428/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/895/UI/320/W/2006 na wykonanie robót na zadaniu: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej"
 • 3429/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/491/UI/163-W/2007 na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji potoku „Źródło Marii"
 • 3430/07/V/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • 3431/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na roboty związane z wymianą stolarki okiennej w budynku użytkowanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną nr 2 przy ul. Opata Hackiego
 • 3432/07/V/S - zakupu płyt i listew drewnianych
 • 3433/07/V/O - wyrażenia zgody na użycie znaku graficznego „Ekologiczna Gdynia z żaglami" na potrzeby wyprodukowania bawełnianych toreb ekologicznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 01.10.2007