Z dnia 2007-08-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.08.2007 r. w sprawie:
 • 3242/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na uzupełnienie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicy Nowowiczlińskiej i Miętowej
 • 3243/07/V/U - uregulowania opłaty z tytułu uzgodnienia dokumentacji przyłączy wodociągowych do działek w ul. Złotej w Gdyni
 • 3244/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/456/UI/151/W/2007 na wykonanie robót związanych z inwestycją: „Oświetlenie ulic Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej w Gdyni"
 • 3245/07/V/R - ustalenia sposobu przekazania środków finansowych za zleconą przez miasto Gdynia „Koncepcję zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańsk, Gdynia, Sopot"
 • 3246/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na przebudowę pomieszczeń i instalacji wewnętrznych w pawilonie usługowym przy ul. Morskiej 97
 • 3247/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w lokalu użytkowym położonym przy ul. Necla 11- 13
 • 3248/07/V/M - wykonania orzeczenia technicznego, kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia  adaptacji pomieszczeń na lokale mieszkalne przy ul. Chrzanowskiego
 • 3249/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zamenhofa
 • 3250/07/V/M - wykonania  remontu budynku mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Pomorskiej
 • 3251/07/V/M - wykonania  remontu budynku mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Bednarskiej
 • 3252/07/V/M - remontu lokalu użytkowego położonego przy ul. Warszawskiej
 • 3253/07/V/M - udrożnienia kanalizacji i usuwania awarii na terenie gminnym położonym przy Al. Jana Pawła II
 • 3254/07/V/M - usunięcia awarii i naprawy sieci kanalizacyjnej na terenie Parku Kolibki - Al. Zwycięstwa
 • 3255/07/V/M - wykonania badań instalacji elektrycznej w budynku użytkowym położonym przy ul. Polskiej
 • 3256/07/V/M - wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach gminnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni
 • 3257/07/V/M - wykonania rozbiórki garażu murowanego położonego przy ul. Komandorskiej
 • 3258/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A
 • 3259/07/V/M - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na inwentaryzacje sieci wysokościowej oraz uzupełnienie znaków sieci na obszarze miasta Gdyni
 • 3260/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej
 • 3261/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łąkowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3262/07/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowej
 • 3263/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego
 • 3264/07/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
 • 3265/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup drukarki i oprogramowania do drukowania nalepek kontrolnych
 • 3266/07/V/S - podpisania umowy użyczenia pomieszczeń Centrum Sterowania Ruchem przy ul. Morskiej 82-84
 • 3267/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 632/07/V/S dotyczącego zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów energii elektrycznej
 • 3268/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 3269/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 12.000 EUR na tłumaczenie tekstów promocyjnych o Gdyni na stronę internetową
 • 3270/07/V/S - wyrażenia zgody na cyklinowanie parkietu w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 3271/07/V/S - przeprowadzenia przeglądu technicznego sprzętu ratownictwa drogowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 3272/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 154.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej  zagospodarowania terenu rekreacyjno - sportowego „SKATE PLAZA" w Gdyni
 • 3273/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na renowację planu miasta przed Dworcem Głównym PKP
 • 3274/07/V/P - ogłoszenia konkursu pod nazwą „Jak żyć w przyjaźni"
 • 3275/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania  o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją  i w okresie gwarancji na zadaniu „Budowa budynku mieszkalnego  przy ul. Widnej"
 • 3276/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Demptowskiej
 • 3277/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Demptowskiej
 • 3278/07/V/P - przyjęcia zasad korzystania z lokalu Urzędu Miasta Gdyni - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 • 3279/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3280/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 3281/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na roboty budowlane związane z wykonaniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 przy ul. Władysława IV 56 w Gdyni
 • 3282/07/V/P - zakupu foteli biurowych dla potrzeb CPR
 • 3283/07/V/S - zakupu sprzętu dla Straży Miejskiej
 • 3284/07/V/R - powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni", nr PL0146 oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu
 • 3285/07/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania
 • 3286/07/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr SK/945/OK/45-W/2007 na wykonanie i prowadzenie projektu wystawienniczego pod nazwą „Gdyńskie Muzeum Motoryzacji" w ramach programu edukacyjnego dla młodzieży gdyńskich szkół samorządowych
 • 3287/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla oświetlenia ulic: Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej w Gdyni
 • 3288/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Odprowadzenie wód opadowych z osiedla Pogórze II w Gdyni"
 • 3289/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opisu taksacyjnego użytków leśnych wydzielonych działek pod modernizację ul. Chwarznieńskiej w Gdyni
 • 3290/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 3106/07/V/U z 7 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 € na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sygnalizacji świetlnej ul. Władysława IV, Świętojańskiej - Partyzantów w Gdyni
 • 3291/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających oraz regulacją gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej"
 • 3292/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy zatoki postojowej przy ul. Makuszyńskiego
 • 3293/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na przedstawienie prezentacji multimedialnych na seminarium nt. systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w ramach realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej"
 • 3294/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy ciągów pieszych i oświetlenia Zespołu Parkowego w Gdyni Chwarznie
 • 3295/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 3103/07/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 € na przyłączenie do sieci stacji prostownikowej trolejbusowej przy ul. Kieleckiej w Gdyni dla inwestycji pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni"
 • 3296/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Odprowadzenie wód opadowych z oś. Pogórze II w Gdyni"
 • 3297/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej dla części obszaru Gdynia Zachód
 • 3298/07/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/316/UI/101/W/2007 z na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Gdynia"
 • 3299/07/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 2998/07/V/U z 31.07.2007 r. w sprawie akceptacji zmiany treści umowy nr KB/763/UI/271/W/2006 z 10.11.2006 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie - II etap /dalba/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Zbigniew _Wielgosz
Data udostępnienia informacji: 31.08.2007