Z dnia 2007-08-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.08.2007 r. w sprawie:
 • 3186/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Obłuże festynu kulturalno - rekreacyjnego pn. „Pożegnanie Lata"
 • 3187/07/V/K - ustalenia zasad i terminów sporządzania projektów, planów finansowych na 2008 rok
 • 3188/07/V/K - spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
 • 3189/07/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie .przetargu nieograniczonego powyżej 211.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni"
 • 3190/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń i instalacji wewnętrznych w pawilonie usługowym przy ul. Morskiej 97
 • 3191/07/V/M - wykonania wymiany pokrycia dachowego nad lokalem użytkowym przy ul. Opata Hackiego 17
 • 3192/07/V/M - wykonania wymiany pokrycia dachowego budynku położonego przy ul. Morskiej 89-91
 • 3193/07/V/M - wykonania orzeczenia mykologicznego, ekspertyzy technicznej oraz badań w zakresie określenia stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach biurowych w budynku mieszkalnym położonym przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18-18D
 • 3194/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej
 • 3195/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej
 • 3196/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dickmana
 • 3197/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Chylońskiej
 • 3198/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Działowskiego
 • 3199/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Warszawskiej 40
 • 3200/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Warszawskiej 35
 • 3201/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 834/07/V/M dotyczącego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • 3202/07/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych oraz opiekuńczo - wychowawczo- dydaktycznych wczesnego rozwoju dzieci
 • 3203/07/V/O - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielenia dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2007
 • 3204/07/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii
 • 3205/07/V/O - przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie prasowe o otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, w dzienniku o zasięgu lokalnym
 • 3206/07/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych kosztów związanych z transportem pracowni elektrycznej
 • 3207/07/V/O - Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Gdyni na rok 2007 dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia
 • 3208/07/V/O - zmiany zapisów zarządzenia 2192/07/IV/0 Prezydenta Miasta Gdyni
 • 3209/07/V/P - powołania Komisji Oceniającej
 • 3210/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 2760/07/V/P dotyczącego wykonania monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Działki Leśne
 • 3211/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Janowskiej
 • 3212/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Janowskiej
 • 3213/07/V/S - podpisania umowy najmu pomieszczeń przy ul. Tadeusza Wendy 7/9
 • 3214/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie przesunięcia przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej
 • 3215/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie projektu odwodnienia parkingu zaprojektowanego przy ul. Kościelnej
 • 3216/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie „Opracowania obejmującego pomiary, analizy warunków ruchu i stanu bezpieczeństwa oraz opinii mieszkańców przed planowaną przebudową skrzyżowania ulic: Morskiej i Kartuskiej w Gdyni"
 • 3217/07/V/U - 2882/07/V/P dotyczącego wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę na zasilanie i likwidację kolizji elektroenergetycznych związanych z budową Hali Sportowo - Widowiskowej
 • 3218/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi eksploatacyjnej wzdłuż rzeki Kaczej
 • 3219/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie robót naprawczych na zadaniu „Zajezdnia Autobusowa przy ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni"
 • 3220/07/V/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 3221/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wynajęcia pokoi w Hotelu Gdynia
 • 3222/07/V/M - .współfinansowania do kwoty 14.000 EUR produkcji przez Telewizję TVN audycji „Projekt plaża"
 • 3223/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie: „Dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Morska - Karuska
 • 3224/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie: „Dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Morska - Karuska
 • 3225/07/V/U - zmiany umowy dzierżawy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni
 • 3226/07/V/S - uruchomienia środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 3227/07/V/P - sfinansowania wyjazdu przedstawiciela organizacji pozarządowej na konferencję młodzieżową w Parnau /Estonia
 • 3228/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na zakup 150 płyt DVD z filmem dokumentalnym poświęconym prezydent Gdyni Franciszce Cegielskiej
 • 3229/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
 • 3230/07/V/P - zakupu 6 sztuk telefonów przemysłowych /modemów GSM/GPRS/ o symbolu Motorola g 24 oraz 6 sztuk kart SIM z uruchomioną usługą transmisji danych
 • 3231/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 2847/07/V/P z 9.07.2007 r. w sprawie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu syren alarmowych miasta
 • 3232/07/V/P - dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu syren alarmowych miasta
 • 3233/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 € a poniżej 5.278.000 EUR na wybór wykonawcy zadnia „ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOMB w krawężniku w ul. Starodworcowej w Gdyni"
 • 3234/07/V/P - dostawy, montażu i uruchomienia w systemie trzech syren alarmowych
 • 3235/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 211.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ul. Ejsmonda
 • 3236/07/V/U - wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Partyzantów w Gdyni
 • 3237/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/613/UI/208/W/2006 z 25.09.2006 r. na wykonanie zadania „ul. Świętojańska - pętla uliczna"
 • 3238/07/V/U - akceptacji treści porozumienia między Gminą Miasta Gdyni a Firmą Wielobranżową „Polcourt" Marek Piotrowicz dotyczącego zadania pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej w Gdyni", realizowanego na podstawie umowy nr KB/925/UI/329/W/2006 z 29.12.2006 r.
 • 3239/07/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/441/UI/148-W/2007 z dnia 19.06.2007 r. na wykonanie robót budowlanych objętych projektem „rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II, polegających na rozbiórce wiaduktu i budowie nowego obiektu mostowego WD-3
 • 3240/07/V/U - akceptacji aneksu do umowy nr P/37/2007 zawartej w dniu 20 lutego 2007 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Zbigniew _Wielgosz
Data udostępnienia informacji: 29.08.2007