Z dnia 2007-08-14

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.08.2007 r. w sprawie:
 • 3127/07/V/P - organizacji konferencji naukowej oraz warsztatów w związku z 15 rocznicą śmierci Jana Drzeżdżona
 • 3128/07/V/K - przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za I-sze półrocze 2007 r."
 • 3129/07/V/O - akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/428/OZ/23/W/2006 z dnia 30.06.2006 r.
 • 3130/07/V/M - zmiany zrządzenia nr 3991/03/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie utworzenia Zespołu ds. negocjacji warunków nabycia nieruchomości
 • 3131/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Rumiankowej
 • 3132/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Głogowej 33
 • 3133/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Głogowej 37
 • 3134/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Głogowej 39
 • 3135/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Głogowej 41
 • 3136/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Mokwy
 • 3137/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Mokwy
 • 3138/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Hallera
 • 3139/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Anyżowej 32
 • 3140/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni Kolonii
 • 3141/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Druskiennickiej 50
 • 3142/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia
 • 3143/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 8137/05/IV/M w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni
 • 3144/07/V/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego
 • 3145/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3146/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 837/07/V/M z 6.02.2007 r.
 • 3147/07/V/P - organizacji Gdyńskiego Pikniku Rodzinnego „Dary Morza 2007"
 • 3148/07/V/S - dostawy wody mineralnej oraz wyboru oferenta
 • 3149/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup toreb do przewożenia korespondencji wychodzącej z Urzędu Miasta Gdyni
 • 3150/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu i budowę ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej na ul. Wójta Radkego
 • 3151/07/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2007 r.
 • 3152/07/V/M - wyboru wykonawcy inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi w trakcie realizacji przebudowy pomieszczeń w pawilonie usługowym przy ul. Morskiej 97
 • 3153/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Uczniowskiej
 • 3154/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Powstania Styczniowego - Spacerowej
 • 3155/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Podolskiej
 • 3156/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jana z Kolna
 • 3157/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 3158/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 3016/07/V/M dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie - aktualizacje tablic ze szlakami turystyki pieszej na terenie Gdyni
 • 3159/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Redłowskiej"
 • 3160/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski treści ulotki: „Gdynia - Żeglarska Stolica Polski"
 • 3161/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i montaż banera na siatce
 • 3162/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie fotografii barwnej żaglowca ORP Iskra
 • 3163/07/V/P - zakupu biletów dla grupy młodzieży polonijnej z Ukrainy
 • 3164/07/V/M - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni będącej w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni
 • 3165/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stryjskiej- Przemyskiej
 • 3166/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku NZOZ Śródmieście
 • 3167/07/V/M - skierowania sprawy o rozwiązanie Stowarzyszenia Grupa Poszukiwawcza ORP „ORZEŁ" na drogę postępowania sądowego
 • 3168/07/V/O - przekazania dotacji na realizację zadania związanego z prowadzeniem nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007
 • 3169/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na roboty związane z wykonaniem termomodernizacji budynku przy ul. Wójta Radtkego 23
 • 3170/07/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie docelowej organizacji ruchu na ulicy Morskiej na odcinku od ul. Zakręt do Oksywia do ul. Kalksztajnów związanej z inwestycją pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej w Gdyni"
 • 3171/07/V/O - dofinansowania dla III LO kosztów wyjazdu do Włoch uczennicy laureatki Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych"
 • 3172/07/V/S - podpisania aneksu do umowy podnajmu pomieszczeń z Multimedia Polska S.A. przy ul. T. Wendy 7/9 w 2007 roku
 • 3173/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup systemu informatycznego do obsługi ewidencji ludności
 • 3174/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie remontu lokalu użytkowego-świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Portowej 3
 • 3175/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/912/UI/323/W/2006 z 15.12.2006 r. na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widnej, Rolniczej, Strażackiej w Gdyni" w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji robót
 • 3176/07/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/104/UI/W/2007 z 20.02.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na budowę ul. Cechowej w Gdyni na odcinku od ul. Białowieskiej łącznie ze skrzyżowaniem ulic Cechowa/Białowieska i schodami terenowymi na zakończeniu ul. Cechowej wraz z infrastrukturą techniczną"
 • 3177/07/V/U - wyrażenia zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej"
 • 3178/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni
 • 3179/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę oświetlenia odcinka ul. Żelaznej w Gdyni
 • 3180/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia odcinka ul. Rtęciowej w Gdyni
 • 3181/07/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
 • 3182/07/V/U - uregulowania należności za wyłączenie z rolniczego użytkowania gruntu rolnego wchodzącego w skład działki numer 57/1 km 93 przeznaczonego pod budowę odcinka ul. Spokojnej w Gdyni
 • 3183/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 3184/07/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 3185/07/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Zbigniew _Wielgosz
Data udostępnienia informacji: 29.08.2007