Z dnia 2007-08-07


Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.08.2007 r. w sprawie:

 • 3052/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zaproszeń na uroczystość wręczenia „Medali Promemoria
 • 3053/07/V/P - zlecenia obsługi transportowej Centralnego Zlotu Krajoznawców „Czak 2007"
 • 3054/07/V/K - ustalenia procedur kontroli finansowej
 • 3055/07/V/M - wykonania stolarki budowlanej w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 3056/07/V/M - przyłączenia budynku mieszkalnego do miejskiej sieci kanalizacyjnej przy ul. Chwaszczyńskiej 91
 • 3057/07/V/O - dofinansowania dla VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów z gimnazjum w Oberasbach koło Norymbergii w ramach wymiany polsko-niemieckiej
 • 3058/07/V/O - dofinansowania dla I ALO w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów z gimnazjum Stormarnschule w Ahrensburgu w ramach wymiany polsko-niemieckiej
 • 3059/07/V/O - upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji programu PFRON „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"
 • 3060/07/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1962/07/V/M w sprawie określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Korzennej
 • 3061/07/V/M - zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1394/07/V/M w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Podolskiej 10
 • 3062/07/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2424/07/V/M w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności drogi koniecznej dla działki zabudowanej zespołem garaży przy ul. Morskiej 49-55
 • 3063/07/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2271/07/V/M w sprawie skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • 3064/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej
 • 3065/07/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2420/07/V/M w sprawie rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Stoczniowiec" umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Dembińskiego
 • 3066/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24
 • 3067/07/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12267/05/IV/M w sprawie określenia warunków  zamiany wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Druskiennickiej w Gdyni
 • 3068/07/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1396/07/V/M w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Podolskiej 14-16
 • 3069/07/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1395/07/V/M w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Podolskiej 12
 • 3070/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Sieradzkiej
 • 3071/07/V/M - przejęcia przez ZDiZ w Gdyni zadań z umowy nr KB/50/UG/16/W/2007
 • 3072/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szarych Szeregów 25 B
 • 3073/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul Pionierów 24
 • 3074/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul Pionierów 26
 • 3075/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul Pionierów 28
 • 3076/07/V/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Karwiny
 • 3077/07/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Śródmieście
 • 3078/07/V/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Leszczynki
 • 3079/07/V/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
 • 3080/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Diany 6
 • 3081/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie roboty budowlanej „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Widnej 8"
 • 3082/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie roboty budowlanej „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Widnej 8"
 • 3083/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej „Przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej"
 • 3084/07/V/U - akceptacji treści umowy KB/37/UI/W/07 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej
 • 3085/07/V/U - akceptacji treści aneksu do umowy KB/61/UI/28/W/07 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu drogowego w rejonie stadionu piłkarskiego GOSiR
 • 3086/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/895/UI/320/W/2006 na budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Stawnej
 • 3087/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej"
 • 3088/07/V/U - akceptacji treści umowy nr KB/918/UI/327/W/2006 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Budowa krytej pływalni przy ul. Stawnej"
 • 3089/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/885/UI/315/W/2006 na wykonanie robót związanych z inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Złotej"
 • 3090/07/V/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych
 • 3091/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej
 • 3092/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na roczny abonament na aktualizację i asystę techniczną oprogramowania Trawers
 • 3093/07/V/S - wyrażenia zgody na naprawę rolet antywłamaniowych w budynku UM.
 • 3094/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup części do sprężarki.
 • 3095/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 25.
 • 3096/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 29
 • 3097/07/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 56.
 • 3098/07/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
 • 3099/07/V/S - ustanowienia Polityki Jakości Urzędu Miasta Gdyni w związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
 • 3100/07/V/K - zmian w budżecie na rok 2007
 • 3101/07/V/K - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2007
 • 3102/07/V/K - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na rok 2007
 • 3103/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci stacji prostownikowej trolejbusowej przy ul. Kieleckiej
 • 3104/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przy ul. Kieleckiej
 • 3105/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do siei elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Szturmanów i odcinka ul. Nawigatorów
 • 3106/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sygnalizacji świetlnej ul. Władysława IV Świętojańska Partyzantów
 • 3107/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia odcinka ulicy Partyzantów
 • 3108/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączem w ul. RdestoweJ
 • 3109/07/V/U - uregulowania należności za uzgodnienie warunków realizacji „Budowy kanałów deszczowych w rejonie ulic Nasypowej, Zielonej i Adm. Unruga wraz z budową urządzenia podczyszczającego
 • 3110/07/V/U - zakwalifikowania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i zaproszenia do składania prac konkursowych na wykonanie koncepcji poprzedzającej wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania „Budowa Parku Rady Europy - Centrum Kultury w Gdyni
 • 3111/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na realizację krótkometrażowych filmów dokumentalnych o Gdyni.
 • 3112/07/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na realizację oraz projekcję krótkometrażowych filmów o Gdyni
 • 3113/07/V/M - zamówienia publicznego na projekt i przygotowanie do druku oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wielokrotnego wykorzystania ulotki „Gdynia - Żeglarska Stolica Polski"
 • 3114/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Narcyzowej 6.
 • 3115/07/V/O - przyznani premii dyrektorowi SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
 • 3116/07/V/O - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie aktualizacji numerycznego modelu terenu i ortofotomapy Gdyni obejmującej pozyskanie rzędnej wysokościowej i powierzchni wybranych obiektów oraz danych o terenach zamkniętych
 • 3117/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 3118/07/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie stacji paliw płynnych, sklepu oraz myjni samochodowej na terenie działek nr 441/55, 139/32, 141/37 i 442/55; km 23 położonych przy ul. Hutniczej 15 A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w oparciu o projekt koncepcyjny powiązania działek nr 509/55, 510,55, 441/55, 141/55, 141/37 i 139/312 z ul. Hutniczą oraz analizą ruchu dla projektowanej stacji paliw oraz upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 3119/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na oprawienie okolicznościowych grafik - upominków, mających na celu promocję miasta
 • 3120/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie okolicznościowych grafik-upominków mających na celu promocję miasta
 • 3121/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 3122/07/V/S - wyrażenia zgody na montaż rolet okiennych oraz zamontowanie poliwęglanu
 • 3123/07/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie aktu notarialnego dotyczącego ustalenia nieodpłatnej służebności gruntowej na działce stanowiącej własność osoby prywatnej
 • 3124/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej stanowiącej własność Invest Komfort S.A. z siedzibą w Gdyni
 • 3125/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego będącej własnością Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego S.A. z siedzibą w Szanghaju Odział w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 14.08.2007