Z dnia 2007-07-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.07.2007 r. w sprawie:

 • 2925/07/V/U - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót konserwatorsko - restauratorskich przy zabytkowym ogrodzeniu parku Kolibki w Gdyni
 • 2926/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno - rekreacyjnego na terenie Gdyni Wielki Kack Źródło Marii w dniu 15 sierpnia 2007 r.
 • 2927/07/V/R - przyjęcia projektu do realizacji w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym firmy Nova Res s.c. - laureata V edycji konkursu „Gdyński Biznesplan
 • 2928/07/V/R - zawarcia aneksu do umowy na opracowanie analizy finansowej i analizy społeczno - ekonomicznej dla projektu pn: „Modernizacja stadionu piłkarskiego GOSiR w Gdyni wraz z poprawą dojazdu i dojścia oraz budową miejsc parkingowych
 • 2929/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/27/MGG/20/D/07 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 2929/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/28/MGG/21/D/07 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a „City Media" o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 2930/07/V/M - ustalenia warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 20 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 2931/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych
 • 2932/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 31 przy ul. Widnej 9 w Gdyni
 • 2933/07/V/M - wykonania remontu chodnika oraz montażu balustrady przy schodach osiedlowych przy ul. Bp. Dominika 32-38
 • 2934/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul. Chwarznieńskiej 6
 • 2935/07/V/M - remontu pomieszczenia kryzysowego przy ul. Żeglarzy 5
 • 2936/07/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego przy ul. Przemyskiej 4
 • 2937/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 108B-112C w Gdyni
 • 2938/07/V/M - ustanowienia dozoru lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Zapotocznej 8
 • 2939/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Ramułta 32 w Gdyni
 • 2940/07/V/M - budowy pergoli śmietnikowej dla budynków mieszkalnych nr 44 i 46 przy ul. Słowackiego
 • 2941/07/V/M - wykonania remontu pokrycia dachu, remontu kominów, obróbek blacharskich budynku mieszkalnego przy ul. Berlinga 10 w Gdyni
 • 2942/07/V/M - wykonania prac remontowych zewnętrznych obiektu - muszli koncertowej przy Placu Grunwaldzkim
 • 2943/07/V/M - zmiany zarządzenia w sprawie zagospodarowania terenu w zakresie wykonania nasypu wzmacniającego skarpę przy budynku mieszkalnym przy ul. Kapitańskiej 39
 • 2944/07/V/M - ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Potasowej 6A
 • 2945/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zawiszy Czarnego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2946/07/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Kalksztajnów
 • 2947/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kalksztajnów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2948/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 15 599/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie powołania koordynatora i zespołu zadaniowego do realizacji projektu „Bustrip - Wdrożenie i planowanie zrównoważonego transportu miast bałtyckich"
 • 2949/07/V/M - akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 14 000 EURO na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego c.o. i c.w.u. w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 zlokalizowanej przy ul. Cechowej 22
 • 2950/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14000 EURO, na wykonanie 8 transparentów
 • 2951/07/V/M - akceptacji zmiany treści umowy nr SK/235/MG/46-W/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. na opracowanie „Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Programem Rozwoju Produktów Turystycznych"
 • 2952/07/V/P - druku kalendarzy szkolnych „Jak żyć w przyjaźni?"
 • 2953/07/V/P - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EURO na promocję działań Miasta Gdynia na rzecz osób niepełnosprawnych
 • 2954/07/V/P - organizacji wizyty przedstawicieli Kundy - siostrzanego Miasta Gdyni
 • 2955/07/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2007
 • 2956/07/V/K - zmiany zarządzenia nr 1017/07/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Gdyni na 2007 rok
 • 2957/07/V/K - zmiany zarządzenia nr 1018/07/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdyni na 2007 rok
 • 2958/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika UM
 • 2959/07/V/M - wyrażenia zgody na zapłatę kwoty zasądzonej wyrokiem sądowym, w sprawie wniesionej z powództwa Tadeusza Łopacińskiego przeciwko gminie Miasta Gdyni
 • 2960/07/V/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej w Gdyni
 • 2961/07/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.280.000 Euro na roboty budowlane: „Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się na terenie placówek specjalnych, rozbudowa o klatkę schodową budynku internatu Obszar C Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 277
 • 2962/07/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.280.000 euro na roboty budowlane: adaptacja pomieszczeń apteki na potrzeby Centrum Aktywności Seniora ul. Orłowska 66
 • 2963/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/346/UI/113/W/2007 z dnia 07.05.2007 r. na wykonanie: „Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy istniejącej infrastruktury kolidującej z nowo projektowaną siecia w ul. Architektów w Gdyni, na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Adwokackiej"
 • 2964/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/251/UI/76-W/2007 z dnia 04.04.2007 r. na wykonanie: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotami do rzeki Kaczej
 • 2965/07/V/U - uchylenia zarządzenia nr 2684/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2007 r
 • 2966/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania - budowa zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kormorana w Gdyni Wiczlinie
 • 2967/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania - budowa zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kmicica w Gdyni Wiczlinie
 • 2968/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania - budowa ulicy Skrzetuskiego wraz z połączeniem z ul. Kmicica oraz zewnętrzną siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w Gdyni Wiczlinie
 • 2969/07/V/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego
 • 2970/07/V/O - uchylenia zarządzenia nr 2431/07/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 czerwca 2007 r
 • 2971/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EURO na realizację zadania: „przeprowadzenie prezentacji psów ratowniczych pokazy tresury oraz prelekcja na temat bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożeń"
 • 2972/07/V/P - współorganizacji uroczystości z okazji 70. rocznicy urodzin Edwarda Stachury
 • 2973/07/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14000 Euro na wykonanie opracowań analizy ruchu oraz projektu organizacji ruchu i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 2974/07/V/U - zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach oświetlenia ulic w 2007 r.
 • 2975/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 Euro na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Wzgórze Bernadowo
 • 2976/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 Euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOMB na odcinku ul. Starodworcowej w Gdyni"
 • 2977/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do14.000 EURO na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy oświetlenia w ul. Rutowej
 • 2978/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do14.000 EURO na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy oświetlenia w ul. Lukrecjowej
 • 2979/07/V/U - zmiany zarządzenia dot. udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURO na wykonanie robót dodatkowych polegających na podłączeniu studni chłonnej do kanalizacji deszczowej, w trakcie realizacji zadania „ulica Świętojańska - pętla uliczna"
 • 2980/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Złotej Gdyni" - wykonanie dodatkowych wpięć do nowej sieci wodociągowe
 • 2981/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 40, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 2982/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów komunalnych
 • 2983/07/V/O - zmian w zarządzeniu nr 2595/07/V/O
 • 2984/07/V/P - dokonania zmian w umowie nr KB/107/PON/15/W/2006 zawartej z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku
 • 2985/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie ukształtowania skarp kolejowych oraz przestawienie trzech słupów oświetleniowych w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"
 • 2986/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 1732/07/V/U
 • 2987/07/V/U - zamówienia wykonania remontu części zabytkowych okien w PS nr 14
 • 2988/07/V/S - remontu pomieszczeń 111 i 112 w budynku UM Gdyni o wartości do 6.000 EUR
 • 2989/07/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 40.000.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej
 • 2990/07/V/O - zmiana zarządzenia nr 2367/07/V/O z dnia 5 czerwca 2007 r.
 • 2991/07/V/U - zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego na wybór koncepcji architektoniczno-urbanistycznej - rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • 2992/07/V/P - organizacji koncertu Orkiestry Sinfonietta Cracovia
 • 2993/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Nowogrodzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2994/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/28/MGG/21/D/07 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a „City Media" o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Zbigniew _Wielgosz
Data udostępnienia informacji: 26.07.2007