Z dnia 2007-07-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.07.2007 r. w sprawie:
 • 2855/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. Ateny
 • 2856/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 2312/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy odcinka kanału deszczowego w ulicy Powstania Styczniowego w Gdyni
 • 2857/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicy Bernadowskiej
 • 2858/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia odcinka ulicy Szafranowej
 • 2859/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia działki zajętej pod budowę stacji transformatorowej przy ul. Lotników
 • 2860/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie zadania: „Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetonowych w ul. Starodworcowej"
 • 2861/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 2583/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją: „Budowa ulicy Krawieckiej"
 • 2862/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 116/07/V/O dotyczącego zawarcia umów zleceń na obsługę projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007
 • 2863/07/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu członków 30 Gdyńskiej Wodnej Drużyny Harcerzy z Zespołu Szkół Chłodniczych na spływ kajakowy i regaty żeglarskie
 • 2864/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „Półkolonie dla dzieci z rodzin patologicznych"
 • 2865/07/V/O - akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/449/OZ/36/W/2005
 • 2866/07/V/O - akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/495/OZ/37/W/2005
 • 2867/07/V/O - akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/498/OZ/38/W/2005
 • 2868/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup do 14.000 EUR sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej
 • 2869/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z dostawą i montażem dźwigu osobowego w budynku Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 • 2870/07/V/M - wykonania ogrodzenia gminnego terenu położonego przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej
 • 2871/07/V/K - w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2007
 • 2872/07/V/K - zmiany zarządzenia nr 1017/07/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Gdyni na 2007 rok
 • 2873/07/V/K - w sprawie zmiany zarządzenia nr 1018/07/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdyni na 2007 rok
 • 2874/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie w urzędzie Miasta Gdyni Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
 • 2875/07/V/S - powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • 2876/07/V/S - powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 2877/07/V/M - wykonanie remontu ciągu pieszego wraz z uporządkowaniem terenu położonego przy ul. Dąbrowskiego
 • 2878/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na przeprowadzenie akcji promocyjnej z okazji Open'er Festival.
 • 2879/07/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na zamieszczenie reklamy Gdyni na łamach dziennika „Rzeczpospolita"
 • 2880/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie kosztów postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej
 • 2881/07/V/S - w sprawie wyrażenia zgody na zakup mebli
 • 2882/07/V/U - w sprawie wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na zasilanie i likwidacje kolizji elektroenergetycznych związanych z budową Hali Sportowo - Widowiskowej
 • 2883/07/V/M - w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Warszawskiej 42 lok. nr A stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 2884/07/V/S - w sprawie zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 2885/07/V/M - w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 211.000 EUR na wykonanie usługi kasowej wypłaty świadczeń rodzinnych
 • 2886/07/V/S - w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 2887/07/V/M - w sprawie zlecenia do kwoty 14.000 EUR na druk albumu „Uśmiechnij się jesteś w Gdyni"
 • 2888/07/V/M - w sprawie zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na projekt i wykonanie reklamy prasowej
 • 2889/07/V/M - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
 • 2890/07/V/M - w sprawie wykonania aktualizacji operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Knyszyńskiej
 • 2891/07/V/P - w sprawie zakupu kaset magnetowidowych na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta
 • 2892/07/V/P - w sprawie zakupu GPS
 • 2893/07/V/U - w sprawie zamówienia wykonania projektu graficznego, składu komputerowego i przygotowania do druku dwóch ulotek turystycznych o zabytkach Gdyni
 • 2894/07/V/U - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji obsługi transportowej w obrębie Skweru Kościuszki
 • 2895/07/V/M - w sprawie umowy użyczenia nieruchomości gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Redłowskiej w Gdyni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
 • 2896/07/V/M - w sprawie zmiany brzmienia zarządzenia nr 2675/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2007 r.
 • 2897/07/V/M - w sprawie zmiany zarządzenia nr 2690/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2007 r.
 • 2898/07/V/M - w sprawie zmiany zarządzenia nr 2090/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2007 r.
 • 2899/07/V/M - w sprawie zmiany zarządzenia nr 1313/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wykonania nowej tablicy i renowacji dwóch tablic z planem dzielnicy Wielki Kack - Kacze Buki
 • 2900/07/V/M - w sprawie zlecenia do kwoty 14.000 EURO, wykonania i montażu tablicy informacyjnej na rogu ul. Orłowskiej i Spacerowej
 • 2901/07/V/U - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EURO na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicy Cisowskiej w Gdyni
 • 2902/07/V/U - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni (rejon IV) w latach 2007 - 2011"
 • 2903/07/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 2314/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmiany terminów zakończenia realizacji i zgłoszenia gotowości do odbioru zadania inwestycyjnego: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni", realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych;
 • 2904/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 12797/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6000 EURO na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego skrzyżowania ulic Północnej i Chylońskiej w Gdyni
 • 2905/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 16500/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 października 2006 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6000 EURO na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej, centralnego ogrzewania i gazowej w rejonie skrzyżowania ulic Północnej skrzyżowania ulic Kcyńskiej, Północnej i Chylońskiej w Gdyni
 • 2906/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 2312/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6000 EURO na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy odcinka kanału deszczowego w ulicy Powstania Styczniowego w Gdyni
 • 2907/07/V/U - uregulowania należności za uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Hryniewickiego, Waszyngtona, Pułaskiego i Skweru Kościuszki w Gdyni"
 • 2908/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 2063/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EURO na opracowanie projektu stabilizacji dolnej części skarpy dla posadowienia wyciągu do łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu
 • 2909/07/V/U - wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ul. Żeliwnej w Gdyni
 • 2910/07/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji numerycznego modelu terenu i ortofotomapy Gdyni obejmującej pozyskanie rzędnej wysokościowej i powierzchni wybranych obiektów oraz danych o terenach zamkniętych
 • 2911/07/V/M - zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14 000 EURO na roboty związane z wykonaniem kontynuacji termomodernizacji budynku przy ul. Kapitańskiej 37 w Gdyni, użytkowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami" w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych
 • 2912/07/V/M - wykonania wymiany części stolarki okiennej w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni użytkowanym przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej
 • 2913/07/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.278.000 EURO na wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 16 przy ul. Jana z Kolna 29 w Gdyni
 • 2914/07/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.278.000 EURO na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 przy ul. Władysława IV 56 w Gdyni
 • 2915/07/V/U - wypłaty odszkodowań za zniszczone uprawy w wydzielonym pasie części ogródków działkowych przeznaczonych pod realizację budowy drogi Różowej etap IV
 • 2916/07/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/441/UI/148-W/2007 z dnia 19.06.2007 r. na wykonanie robót budowlanych objętych projektem „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II" polegających na rozbiórce wiaduktu i budowie nowego obiektu mostowego WD-3
 • 2917/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14000 EURO a poniżej 5.278.000 EURO na wykonanie roboty budowlanej: „Odprowadzenie wód opadowych z oś. Pogórze II w Gdyni
 • 2918/07/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EURO na wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu na ulicy Morskiej na odcinku od ul. Zakręt do Oksywia do ul. Kalksztajnów związanej z inwestycją pn: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Morskiej w Gdyni"
 • 2919/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURO na wykonanie badań geologicznych stabilizacji skarpy w przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu
 • 2920/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 2205/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.05.2007 r. na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Osiedle Dąbrowa w Gdyni - ulica Lukrecjowa".
 • 2921/07/V/M - przyjęcia umowy spółki „Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo" Spółki z o.o.
 • 2922/07/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy odcinka drogi lokalnej wraz z wpustami deszczowymi - działka nr 260/15 km 38 - kontynuacja budowy ulicy Leona Staniszewskiego, osiedle „Sokółka II" w Gdyni, realizowanej w trybie lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 2923/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60000 EURO na wykonanie zadania: „Odprowadzenie wód opadowych z oś. Pogórze II w Gdyni - etap II", wszczętego zarządzeniem nr 13 946/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.05.2006 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 24.07.2007