Z dnia 2007-07-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.07.2007 r. w sprawie:
 • 2788/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup toreb płóciennych z nadrukiem logo Gdyni „Gdynia ekologiczna"
 • 2789/07/V/O - akceptacji aneksu nr 3 do umowy KB/790/OZ/26/W/2006
 • 2790/07/V/P - druku kart parkingowych dla osoby niepełnosprawnej
 • 2791/07/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 5/07 do umowy na udostępnienie miejsc dla mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej
 • 2792/07/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/07 do umowy dotyczącej udostępnienia miejsca mieszkańcom Gdyni w Integracyjnym Domu Opieki „Za Sosnami"
 • 2793/07/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia z Sopotem miastem na prawach powiatu dotyczącego pokrywania przez Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańca Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej
 • 2794/07/V/R - zmiany treści zarządzenia nr 6425/04/IV/P dotyczącego powołania i określenia zasad funkcjonowania Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • 2795/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 139 bl.I
 • 2796/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rolniczej
 • 2797/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2798/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2799/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2800/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2801/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Batalionów Chłopskich przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2802/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Moniuszki
 • 2803/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Puckiej
 • 2804/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sandomierskiej
 • 2805/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Unruga
 • 2806/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sadową
 • 2807/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sadową za sporządzenie umowy nabycia gruntu gminnego w użytkowanie wieczyste
 • 2808/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta
 • 2809/07/V/M - ustalenia jednolitego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Wojewody Wachowiaka 2- 4
 • 2810/07/V/M - zwrotu nadpłaty czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Opata Hackiego 17
 • 2811/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie i przygotowanie do druku mapy Gdyni
 • 2812/07/V/R - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy KB/4/MOPS/2006 na prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 2813/07/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na przyjęcie do realizacji zadania: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni"
 • 2814/07/V/K - umorzenia należności z tytułu bezumownego korzystania z terenu gminy położonego przy ul. Wielkokackiej
 • 2815/07/V/R - udzielenia pełnomocnictwa
 • 2816/07/V/R - upoważnienia do zawarcia umów zleceń na zapewnienie opieki dzieciom z Rodzinnych Domów Dziecka
 • 2817/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski treści Gdyńskiego Informatora Turystycznego
 • 2818/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie długopisów z nadrukiem
 • 2819/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup przedłużaczy
 • 2820/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 2821/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zamieszczenie reklamy Gdyni w książce K.O. Borchardta pt. „Znaczy Kapitan"
 • 2822/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/885/UI/315/W/2006 na wykonanie robót związanych z inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Złotej"
 • 2823/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup taśm do drukarek PRINTRONIX
 • 2824/07/V/M - udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni
 • 2825/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim
 • 2826/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/290/UI/80/W/2005 na wykonanie robót na zadaniu: „Budowa odcinka drogi w ul. Olgierda wraz z infrastrukturą techniczną"
 • 2827/07/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lidzkiej
 • 2828/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 1841/07/V/S dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni Pana Piotra Pawłowskiego , Honorowego Obywatela Gdyni
 • 2829/07/V/P - organizacji konkursu fotograficznego pt. Moje wspomnienia z Alborga"
 • 2830/07/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 2831/07/V/M - zamiany nr 2606/07/V/M z 26.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji przy ul. Traugutta 2 w Gdyni
 • 2832/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na roboty związane z wykonaniem kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych /z Zespołem Szkół Usługowych/
 • 2833/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na roboty związane z wykonaniem kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
 • 2834/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na roboty związane z wykonaniem kompleksowej termomodernizacji budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 40
 • 2835/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na roboty związane z wykonaniem kontynuacji termomodernizacji budynku przy ul. Kapitańskiej 37 w Gdyni, użytkowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami" w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych
 • 2836/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie trzech tablic informacyjno-reklamowych w ramach promocji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni"
 • 2837/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 2838/07/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 2839/07/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 2840/07/V/U - akceptacji zmiany treści do umowy nr KB/234/UI/70/W/2007 na wykonanie robót na zadaniu pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni", realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 2841/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/699/UI/245/W/2006 na wykonanie robót na zadaniu pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Amona do ulicy Gardziejewskiego" realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 2842/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją realizowaną w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni"
 • 2843/07/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie pomiarów natężenia ruchu pojazdów ciężarowych na drodze serwisowej ul. Wielkopolskiej
 • 2844/07/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej w Gdyni"
 • 2845/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu „Droga różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni"
 • 2846/07/V/S - zlecenia usługi dezynsekcji i deratyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz akceptacji wyboru oferenta do 14.000 EUR
 • 2847/07/V/P - dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu syren alarmowych miasta
 • 2848/07/V/P - dzierżawy kanalizacji kablowej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 2849/07/V/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu zainstalowanego w CSR - do 14.000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 2850/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup części do kos oraz pił spalinowych - o wartości do 14.000 EUR
 • 2851/07/V/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze jesienno-zimowym roku akademickiego 2007/2008

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 18.07.2007