Z dnia 2007-07-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.07.2007 r. w sprawie:
 • 2718/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Złotej"
 • 2719/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie budowy muru oporowego wraz z ogrodzeniem posesji położonej przy ul. Orlicz Dreszera
 • 2720/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na eksploatację przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim
 • 2721/07/V/U - zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2007 realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 2722/07/V/U - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy KB/334/UO/16-W/2007 na dofinansowanie zadania „Wystawki wiosenne 2007 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych"
 • 2723/07/V/R - zwolnienia ze stanowiska dyrektora wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka
 • 2724/07/V/R - zatrudnienia dyrektora wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka
 • 2725/07/V/S - zawarcia umowy na świadczenie usług telefonicznych na potrzeby Biur Rad Dzielnic
 • 2726/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świeckiej 2
 • 2727/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wójta Radtkego 26
 • 2728/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Władysława IV 7-15
 • 2729/07/V/M - wykonania remontu dojścia do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Bp. Dominika 7-11
 • 2730/07/V/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Powstania Wielkopolskiego78
 • 2731/07/V/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Legionów 94-98
 • 2732/07/V/M - remontu schodów prowadzących do lokalu użytkowego położonego przy ul. Świętojańskiej 118
 • 2733/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Świeckiej
 • 2734/07/V/M - ustanowienia dozoru lokalu mieszkalnego budynku położonego przy ul. Matejki
 • 2735/07/V/M - remontu kanalizacji deszczowej dla dwóch budynków, położonych przy ul. Żeglarzy, z lokalami socjalnymi
 • 2736/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Asnyka przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
 • 2737/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Głogowej 33 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2738/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Głogowej 37 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2739/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Głogowej 39 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2740/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Głogowej 41 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2741/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hallera przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2742/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2743/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2744/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2745/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Komandorskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2746/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni Kolonii przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2747/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rumiankowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2748/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bernadowskiej
 • 2749/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Szyprów
 • 2750/07/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej
 • 2751/07/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy 05/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej położonego przy ul. Porębskiego 9
 • 2752/07/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy 04/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej położonego przy ul. Legionów 67
 • 2753/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2349/07/V/M dotyczącego określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osoby fizycznej - ul. Płk. Dąbka
 • 2754/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2298/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wolności
 • 2755/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 1737/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Płk. Dąbka
 • 2756/07/V/M - wprowadzenia zmian do umowy użyczenia nr MG/9/2002
 • 2757/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na produkcję spotu reklamowego: „Piknik Rodzinny w Orłowie"
 • 2758/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na druk ulotek i plakatów w związku z organizowanym „Piknikiem Rodzinny w Orłowie"
 • 2759/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na przygotowanie oraz powielanie zaktualizowanych materiałów informacyjnych, dla inwestorów, opracowanych w związku z Gdyńska Giełdą Nieruchomości 2006
 • 2760/07/V/P - wykonania monitoringu wizyjnego w dzielnicy Działki Leśne
 • 2761/07/V/P - napraw, stałego serwisu, aktualizacji i prac konserwacyjno - remontowych radiotelefonicznych stacji bazowych
 • 2762/07/V/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę mycia okien w lokalach rad dzielnic
 • 2763/07/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 2764/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 17/2000/III dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 2765/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 6/06/V/S dotyczącego szczegółowego podziału zadań pomiędzy prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem Miasta
 • 2766/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2350/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Fregatowej
 • 2767/07/V/M - zmiany umowy KB/168/PON/21/W/2007 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gdyńskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń"
 • 2768/07/V/M - akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
 • 2769/07/V/M - wystąpienia o decyzję pozwolenia na realizację inwestycji „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei"
 • 2770/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 2771/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na wypis sądowy
 • 2772/07/V/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę wywozu odpadów komunalnych z obiektu położonego przy Al. Zwycięstwa
 • 2773/07/V/U - unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie  zadania: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Owsianej"
 • 2774/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 499/07/V/S dotyczącego uruchomienia środków finansowych  na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych
 • 2775/07/V/M - kontynuacji umowy dzierżawy oraz wstąpienia w prawa i obowiązki wydzierżawiającego, wynikające z umowy zawartej na grunt położony przy ul. Unruga
 • 2776/07/V/M - kontynuacji umowy dzierżawy oraz wstąpienia w prawa i obowiązki wydzierżawiającego, wynikające z umowy zawartej na grunt położony przy ul. Czechosłowackiej
 • 2777/07/V/M - zakupu i instalacji do kwoty 14.000 EUR bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu na terenie Bulwaru Nadmorskiego i Mariny w Gdyni
 • 2778/07/V/O - zmiany zarządzenia w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" realizowanego w obszarach A i C programu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni
 • 2779/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na przeprowadzenie konferencji promującej Gminę Miasta Gdyni
 • 2780/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na prace porządkowe po zakończeniu poboru 2007 roku
 • 2781/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7
 • 2782/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 2783/07/V/P - przyjęcia ogólnopolskiego patronatu medialnego 2 Programu Polskiego Radia nad wydarzeniem „Nagroda Literacka Gdynia"
 • 2784/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 2473/07/V/P z 15 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany na stanowisku pełnomocnika prezydenta miasta ds. Organizacji Pozarządowych
 • 2785/07/V/S - wykonania usługi piaskowania i montażu ścianki w pokoju 111 budynku Urzędu Miasta Gdyni
 • 2786/07/V/M - zmiany „Instrukcji planowania i udzielania zamówień publicznych"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 18.07.2007