Z dnia 2007-06-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2007 r. w sprawie:
 • 2571/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 2572/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ul. Ejsmonda
 • 2573/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu na wybór koncepcji architektoniczno - urbanistycznej, poprzedzającej wybór wykonawcy na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulicy Starowiejskiej
 • 2574/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zadania: „Budowa schodów terenowych na zakończeniu ulicy Cechowej"
 • 2575/07/V/U - uregulowania należności za wydanie warunków technicznych przyłączenia budynku Komisariatu Policji przy ul. Redłowskiej
 • 2576/07/V/U - akceptacji treści aneksu do umowy nr KB/214/UI/62/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego stacji prostownikowej dla zasilania sieci trolejbusowej przy ul. Kieleckiej
 • 2577/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 2428/07/V/U dotyczącego zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji rzeki Chylonki
 • 2578/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 2477/07/V/U dotyczącego akceptacji zmiany treści umowy KB/241/UI/71-W/2007 na wykonanie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego budowy urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym w ul. Chwaszczyńskiej
 • 2579/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 2478/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi w ramach realizowanego zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlano - wykonawczego budowy urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym w ul. Chwaszczyńskiej
 • 2580/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/613/UI/208/W/2006 na wykonanie zadania: „Ulica Świętojańska - pętla uliczna"
 • 2581/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie drogowego oznakowania pionowego ulicy Wójta Radtkego, Jana z Kolna
 • 2582/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej reki do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty dodatkowej związanej z inwestycją: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej"
 • 2583/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR w trybie zamówienia z wolnej reki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją: „Budowa ulicy Krawieckiej"
 • 2584/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 2064/07/V/U dotyczącego podpisania umowy pomiędzy gminą Gdynia a PEWIK w Gdyni na eksploatację sieci sanitarnej i wodociągowej oraz przepompowni ścieków w ulicach Chwaszczyńskiej, Racławickiej, Olgierda i Grażyny
 • 2585/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na opracowanie aktualizacji koordynacji sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Wielkopolska - Chwaszczyńska
 • 2586/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 16 934/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na prowadzenie, jako główny projektant prac przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, w rejonie ulicy Miętowej i rzeki Kaczej
 • 2587/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 16 937/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonywanie kolorowych kserokopii, kserokopii na foliach oraz skanowanie
 • 2588/07/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej
 • 2589/07/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej
 • 2590/07/V/U - podpisania aneksu do umowy na prowadzenie jako główny projektant prac przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack tzw. Kacze Buki
 • 2591/07/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 2366/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budżetu jednostki budżetowej Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni oraz organizację spraw finansowo - księgowych Biura
 • 2592/07/V/O - przyznania premii dla dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 • 2593/07/V/O - upoważnienia do zawarcia umowy z dyrektorem SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień dotyczącego przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania samochodu osobowego do celów służbowych
 • 2594/07/V/O - zakupu komputera dla Urzędu Miasta Gdyni w ramach projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007"
 • 2595/07/V/O - zakupu artykułów biurowych dla gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych i Urzędu Miasta Gdyni w ramach projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007"
 • 2596/07/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z IX Liceum Ogólnokształcącego do gimnazjum w Bonn
 • 2597/07/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego do gimnazjum w Getyndze
 • 2598/07/V/O - skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 2599/07/V/O - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
 • 2600/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup aparatów cyfrowych dla Straży Miejskiej
 • 2601/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad przeprowadzeniem kompleksowej termomodernizacji budynków placówek oświatowych
 • 2602/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 211.000 EUR na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Widnej"
 • 2603/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Widnej"
 • 2604/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Narcyzowej
 • 2605/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych w budynku Przychodni Lekarskiej „Orłowo" przy ul. Wrocławskiej
 • 2606/07/V/M - zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Traugutta 2
 • 2607/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 24
 • 2608/07/V/M - rozbiórki budynku mieszkalnego położonego przy ul. Inżynierskiej
 • 2609/07/V/M - zagospodarowania terenu - wzmocnienie skarpy przy budynku położonym przy ul. Kapitańskiej 39
 • 2610/07/V/M - remontu balkonu w mieszkaniu gminnym położonym przy ul. Chrzanowskiego
 • 2611/07/V/M - ustanowienia dozoru lokali mieszkalnych w budynkach położonych przy ul. Widnej, Rolniczej, Świeckiej i Zamenhofa
 • 2612/07/V/M - wykonania robót elektrycznych w Sali kinowej oraz w pomieszczeniach przynależnych w budynku Stoczni Remontowej „Nauta" przy ul. Waszyngtona 1
 • 2613/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Warszawskiej
 • 2614/07/V/M - wykonania orzeczenia stanu technicznego balkonów w budynku położonym przy ul. Pomorskiej
 • 2615/07/V/M - administrowania budynkami rybackimi przy ul. Orłowskiej
 • 2616/07/V/M - upoważnienia kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 3 do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby boksów rybackich przy ul. Orłowskiej 3
 • 2617/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2251/07/V/M dotyczącego wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej i Derdowskiego
 • 2618/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2619/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2620/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mokwy przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2621/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mokwy przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2622/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Afrodyty przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2623/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2624/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Cumowników przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2625/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Słupeckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2626/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Anyżowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2627/07/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na ustawienie straganu 16/14 wzdłuż ulicy Wójta Radtkego - rejon placów Miejskich Hal Targowych
 • 2628/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bernadowskiej
 • 2629/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej
 • 2630/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej
 • 2631/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej
 • 2632/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej
 • 2633/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej
 • 2634/07/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy MG/129/2002 na grunt położony przy ul. Pionierów
 • 2635/07/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy MG/129/2002 na grunt położony przy ul. Pionierów
 • 2636/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
 • 2637/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia -Zachód
 • 2638/07/V/M - zmiany zarządzenia 1322/07/V/M dotyczącego użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Śliskiej na rzecz Koncernu Energetycznego ENERGA S.A
 • 2639/07/V/M - zmiany zarządzenia 1465/07/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej przy ul. Kmicica
 • 2640/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na publikację kalendarza imprez w Gdyni w magazynie „Świat Podróże i Kultura"
 • 2641/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania i montażu tablic informacyjnych o dostępie do bezprzewodowego Internetu
 • 2642/07/V/M - akceptacji treści umowy realizacji programu artystycznego podczas Pikniku Rodzinnego w Orłowie
 • 2643/07/V/M - udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni
 • 2644/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/19/MGG/16/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Wielkopolskiej
 • 2645/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/17/MGG/14/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Unruga 25
 • 2646/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/12/MGG/12/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Kościelnej
 • 2647/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/40/MGG/27/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 2648/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/1/MGG/1/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 2649/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/2/MGG/2/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV
 • 2650/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/3/MGG/3/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV
 • 2651/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/4/MGG/4/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV
 • 2652/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na przebudowę pomieszczeń i instalacji wewnętrznych baru mlecznego w pawilonie usługowym przy ul. Morskiej
 • 2653/07/V/P - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gdyni za rok 2006
 • 2654/07/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 2655/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 807/03/IV/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Nagietkowej
 • 2656/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 1475/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sojowej
 • 2657/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 850/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Promiennej
 • 2658/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 849/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Promiennej
 • 2659/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń pawilonu „C" Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa
 • 2660 /07/V/U - przekazania do realizacji Komunalnemu Związkowi Gmin „Dolina redy i Chylonki" zadania „Zbiórka i utylizacja przeterminowanych odczynników z gdyńskich szkół"
 • 2661 /07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2662 /07/V/P - wykonania naprawy syreny alarmowej
 • 2663 /07/V/P - zmiany zarządzenia nr 6305/2004/IV/P dotyczącego zakupu dzierżawy kanalizacji kablowej dla potrzeb systemu monitorowania wizyjnego Miasta Gdyni
 • 2664 /07/V/S - wyrażenia zgody na zakup tonerów do drukarek
 • 2665 /07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2190/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Myśliwskiej
 • 2666 /07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2161/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żeromskiego
 • 2667 /07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie robót konserwatorsko - restauratorskich przy zabytkowym ogrodzeniu parku Kolibki w Gdyni
 • 2668 /07/V/S - zakupu artykułów gospodarstwa domowego dla Straży Miejskiej
 • 2669 /07/V/S - zmiany paragrafu zarządzenia Prezydenta Miasta nr 1842/2007/V/S dot. wyposażenia apteczek pierwszej pomocy
 • 2670 /07/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/895/UI/320/W/2006 na wykonanie robót na zadaniu „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej"
 • 2671 /07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy dodatkowych połączeń kablowych SN z projektowanej stacji prostownikowej przy ul. Kieleckiej
 • 2672 /07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
 • 2673 /07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup map ścieżek rowerowych
 • 2674 /07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania flag z nadrukiem okolicznościowym z okazji „Open'er Festival w Gdyni"
 • 2675 /07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na emisję 20 sekundowego spotu reklamowego „Piknik Rodzinny w Orłowie"
 • 2676/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR produkcji 20 sekundowego filmu reklamowego „Piknik rodzinny w Orłowie"
 • 2677/07/V/M - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na przyjęcie do realizacji zadania prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych
 • 2678/07/V/O - dofinansowania wyjazdu zespołu muzycznego na igrzyska młodzieży w Aalborgu, organizowane w dniach 31 lipca - 5 sierpnia 2007 roku
 • 2679/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup części i akcesoriów komputerowych dla potrzeb UM Gdyni
 • 2680/07/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunkowych przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 11 kondygnacyjnego wraz z częścią niską mieszkalną 5 i 3 kondygnacyjną z garażem podziemnym w Gdyni przy ul. Wiejskiej
 • 2681/07/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę „Przebudowa stadionu piłkarskiego z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną"
 • 2682/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie zmian w projekcie przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej - II etap /trybuna VIP/
 • 2683/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wyceny materiałów roślinnych znajdujących się w wydzielonym pasie części ogródków działkowych przeznaczonym pod realizacją budowy „Drogi Różowej"
 • 2684/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/213/UI/61/W/2007 na wybór wykonawcy zadania „Ulica Tetmajera w Gdyni - I etap - odcinek od posesji nr 22 do ul. Syrokomli oraz III etap"
 • 2685/07/V/U - akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/100/UI/39/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy skrzyżowania ulic: Adm. Józefa Unruga, Puckiej, Złotej, Platynowej i Kmdr. Xawerego Czernickiego w Gdyni
 • 2686/07/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Północnej z ul. Chylońską wraz z przebudową infrastruktury
 • 2687/07/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę stadionu rugby z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną
 • 2688/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR oraz akceptacji treści umowy o współpracy w ramach realizacji przedsięwzięcia „Bezprzewodowy dostęp do sieci Internet"
 • 2689/07/V/M - zmiany brzmienia § 2 zarządzenia nr 1891/07/V/M z 27 kwietnia 2007 r.
 • 2690/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wykonania, montażu i demontażu sześciu powłok na bramownice na terenie Gdyni i jednego transparentu z nadrukiem okolicznościowym z okazji „Open'er Festival" w Gdyni
 • 2691/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie tabliczek okolicznościowych oraz pucharów jako nagród dla uczestników eliminacji do IX Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu
 • 2692/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup folderu z cyklu „Wycieczki szlakami pieszymi regionu gdańskiego - szlak Źródła Marii"
 • 2693/07/V/U - zamówienia wykonania filmu edukacyjnego o zabytkach Gdyni w związku z konferencją naukową o modernizmie w Gdyni
 • 2694/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 208 sztuk koszulek kolorowych z nadrukiem „Nowe życie puszki"
 • 2695/07/V/P - współorganizacji uroczystości z okazji 25 lecia Daru Młodzieży
 • 2696/07/V/S - określenia mienia przekazywanego w zarząd Biuru Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
 • 2697/07/V/U - zawarcia aneksu nr 1 do umowy na opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu
 • 2698/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 2368/07/V/O Prezydenta Miasta z 5 czerwca 2007 roku
 • 2699/07/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego rozwoju dzieci
 • 2700/07/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych
 • 2701/07/V/S - opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomieszczenia 111 w budynku UM Gdyni - o wartości do 14.000 EUR
 • 2702/07/V/P - zawarcia umowy dotyczącej współfinansowania kosztów utrzymania policjantów służby kandydackiej
 • 2703/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup czajników bezprzewodowych, wentylatorów oraz lamp biurowych - o wartości do 14.000 EUR
 • 2704/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie badań lekarskich pracowników Straży Miejskiej UM Gdyni
 • 2705/07/V/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni 2007 rok
 • 2706/07/V/S - zmiany § 3 w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 1985/07/V/S z 8 maja 2007 roku
 • 2707/07/V/R - zawarcia aneksu do umowy na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni"
 • 2708/07/V/R - zawarcia umowy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym z siedzibą w Kluczach na realizację zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni
 • 2709/07/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę ul. Grodnieńskiej wraz z wyposażeniem technicznym i infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą
 • 2710/07/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę zagospodarowanie placu zabaw wraz z infrastrukturą w zakresie budowy przyłącza kablowego zasilającego plac zabaw przy ul. Radosnej w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 29.06.2007