Z dnia 2007-06-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.06.2007 r. w sprawie:
 • 2476/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda
 • 2477/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/241/UI/71-W/2007 na wykonanie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego budowy urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym w ul. Chwaszczyńskiej
 • 2478/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi w ramach realizowanego zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlano - wykonawczego budowy urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym w ul. Chwaszczyńskiej
 • 2479/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/15/UI/2005 na wykonanie robót na zadaniu: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Źródło Marii" - realizowanym w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 2480/07/V/U - zawarcia aneksu nr 2/2007 do umowy KB/660/UR/19/W/2006 na wykonanie pomiarów i analiz ruchu pojazdów transportu zbiorowego na ulicy Morskiej
 • 2481/07/V/U - uregulowania należności za uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Morskiej i Kartuskiej"
 • 2482/07/V/R - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
 • 2483/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup flag
 • 2484/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 9 z dnia 28.06.2002r. dotyczącego powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką
 • 2485/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • 2486/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Orłowskiej 66
 • 2487/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bp. Dominika 32-38
 • 2488/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 24
 • 2489/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bat. Chłopskich 31-33
 • 2490/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bat. Chłopskich 41-47
 • 2491/07/V/M - wykonania remontu w dwóch budynkach ochronnych położonych przy ul. Bp. Dominika 8 - 12 i Bp. Dominika 7-29
 • 2492/07/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ujejskiego 23
 • 2493/07/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chrzanowskiego 12
 • 2494/07/V/M - remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krasickiego 28
 • 2495/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2496/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2497/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2498/07/V/M - podpisania aneksu do umowy SK/571/MG/158-W/2007 dotyczącej promocji radiowej imprez i wydarzeń miejskich z miejskiego kalendarza imprez przez Radio Kaszëbë
 • 2499/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na umieszczenie prezentacji Gdyni w miesięczniku Polish Market
 • 2500/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na emisję filmu reklamowego Gdyni
 • 2501/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Siemiradzkiego
 • 2502/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Druskiennickiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2503/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2504/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2505/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2506/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wiejskiej
 • 2507/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej
 • 2508/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej
 • 2509/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej/Puckiej
 • 2510/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Harcerskiej
 • 2511/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Dąbrowskiego
 • 2512/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa procesowego
 • 2513/07/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego (lokal użytkowy - garaż gminny położony przy ul. Śląskiej)
 • 2514/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Górnej 19-21 kl.21 lok. nr 1 - piwnica, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 2515/07/V/U - przekazania wyposażenia zaplecza budowy Hali sportowo-widowiskowej zakładowi budżetowemu „Hala Sportowo - Widowiskowa"
 • 2516/07/V/S - zlecenia usługi legalizacji alkomatów dla PSM
 • 2517/07/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych"
 • 2518/07/V/O - aneksu nr 4 do umowy KB/213/OZ/21/W/2005
 • 2519/07/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Prowadzenie Klubu Młodzieżowego"
 • 2520/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 1301/07/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Suchej i Wiczlińskiej
 • 2521/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2365/07/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę ulicy Skolskiej
 • 2522/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2359/07/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stryjskiej - Przemyskiej
 • 2523/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2358/07/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stryjskiej - Przemyskiej
 • 2524/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2348/07/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stryjskiej - Przemyskiej
 • 2525/07/V/S - legalizacji urządzenia do pomiaru hałasu w środowisku
 • 2526/07/V/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie samochodów służbowych w zakresie AC, NW, OC
 • 2527/07/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie drzwi w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 2528/07/V/U - podpisania aneksów do umów dotyczących zakresu działalności Biura Planowania Przestrzennego
 • 2529/07/V/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego"
 • 2530/07/V/S - zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego
 • 2531/07/V/R - udzielenia upoważnienia do zawarcia porozumienia dotyczącego powołania i ustalenia zasad funkcjonowania na terenie miasta Gdyni Powiatowego Zespołu „Wspólnie Przeciw Patologiom"
 • 2532/07/V/M - zlecenia do kwoty 6.000 EUR opracowania graficznego nadruków na koszulki i wykonanie koszulek
 • 2533/07/V/M - zakupu czasu antenowego na emisję spotu reklamowego na antenie ogólnopolskiego kanału telewizyjnego TVP 3
 • 2534/07/V/M - zlecenia do kwoty 6.000 EUR wykonania balonów z nadrukiem
 • 2535/07/V/M - zakupu do kwoty 6.000 EUR ładowarki do aparatu fotograficznego
 • 2536/07/V/O - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
 • 2537/07/V/S - dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników w Urzędzie Miasta Gdyni oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
 • 2538/07/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 872/07/V/u dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie elektroenergetyki
 • 2539/07/V/M - skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 2540/07/V/U - uregulowania należności za zajęcie pasa drogowego
 • 2541/07/V/P - organizacji imprezy artystycznej „Cudawianki
 • 2542/07/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na współorganizację w Gdyni XXII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Ludzi Morza
 • 2543/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na współorganizację XXII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Ludzi Morza
 • 2544/07/V/U - wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kabli zasilających prądu stałego z projektowanej stacji prostownikowej przy ul. Kieleckiej w Gdyni
 • 2545/07/V/U - akceptacji treści aneksu do umowy nr 9605/KB/61/UI/28/W/2007 z 30.01.1007 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu drogowego w rejonie stadionu piłkarskiego Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • 2546/07/V/U - akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy KB/339/UI/112/W/2007 z 15.03.2007 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wyciągarek do łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu
 • 2547/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 1171/07/V/U dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód
 • 2548/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 1.400 EUR na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowego do sezonowego punktu sprzedaży biletów zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II
 • 2549/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie chodnika łączącego Aleję Jana Pawła II z nabrzeżem
 • 2550/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dostawę i montaż rolet w punkcie sprzedaży biletów przy Alei Jana Pawła II
 • 2551/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 425/07/V/P prezydenta miasta Gdyni w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku 7 - 18 lat mieszkańców Gdyni
 • 2552/07/V/U - dokonania zmian w umowie nr KB/156/PON/9/W/2007 zawartej pomiędzy gminą miasta Gdynia a Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk"
 • 2553/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 2554/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
 • 2555/07/V/S - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na dzierżawę od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie - Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni nieruchomości gruntowych w Babich Dołach, z przeznaczeniem ich na organizację imprezy artystycznej „Open'er Festiwal"
 • 2556/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na dzierżawę od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie - Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni nieruchomości gruntowej w Babich Dołach z przeznaczeniem ich na organizację imprezy artystycznej „Open'er Festiwal" w dniach od 25 czerwca do 6 lipca 2007 r.
 • 2557/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i produkcję imprezy artystyczno-rozrywkowej „Lato zaczyna się w Gdyni - Świętojańska Carnival"
 • 2558/07/V/S - powierzenia działań promujących imprezę miejską „Lato zaczyna się w Gdyni - Świętojańska Carnival"
 • 2559/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację parady teatralnej „Lato zaczyna się w Gdyni" oraz spektaklu ulicznego „Karnawał"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 25.06.2007