Z dnia 2007-06-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.06.2007 r. w sprawie:
 • 2403/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usługi geodezyjnej na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 2404/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno - rekreacyjnego z okazji „Nocy Świętojańskiej"
 • 2405/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Cisowa festynu rodzinnego
 • 2406/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Orłowo festynu z okazji „Nocy Świętojańskiej"
 • 2407/07/V/K - umorzenia należności za bezumowne korzystanie z terenu położonego w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej
 • 2408/07/V/U - wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie pętli autobusowej w rejonie ul. Jana z Kolna, Wendy, Portowej i Pl. Kaszubskiego
 • 2409/07/V/O - ustanowienia konkursu na najlepszego absolwenta gdyńskiej szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej za wyniki w nauce
 • 2410/07/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie kształcenia uczniów w Zespole Szkół Usługowych
 • 2411/07/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie kształcenia uczniów w Zespole Szkół Budowlanych
 • 2412/07/V/O - dofinansowania wakacyjnych warsztatów wokalno - teatralnych organizowanych przez Gimnazjum nr 4
 • 2413/07/V/O - dofinansowania wyjazdu drużyny unihokeja Zespołu Szkół nr 15 na turniej finałowy Mistrzostw Polski w Nowym Targu
 • 2414/07/V/O - wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas ferii letnich
 • 2415/07/V/O - zakupu piór dla najlepszych absolwentów gdyńskich gimnazjów
 • 2416/07/V/O - zawarcia umowy o dotację na dofinansowanie zadania „Wykonanie Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni" (EMAMG)
 • 2417/07/V/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizację imprez sportowych w 2007 r."
 • 2418/07/V/O - przeglądu technicznego samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej
 • 2419/07/V/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 • 2420/07/V/M - rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Dembińskiego
 • 2421/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Morskiej 9 - 9a róg Wolności 1a lokal nr U-1 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 2422/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Morskiej 9 - 9a róg Wolności 1a lokal nr U-1a stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 2423/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul./Władysława IV nr 23 bl.II stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 2424/07/V/M - ustanowienia odpłatnej służebności drogi koniecznej dla działki zabudowanej zespołem garaży przy ul. Morskiej 49 - 55
 • 2425/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2092/07/V/M dotyczącego wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ze zwrotem kosztów sądowych - ul. Maszopów
 • 2426/07/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3 do umowy dzierżawy TG/318/93, przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym - stragan 16/14
 • 2427/07/V/M - zmiany umowy użyczenia MG/10/2002 dotyczącej gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Strażackiej
 • 2428/07/V/U - zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji rzeki Chylonki
 • 2429/07/V/M - akceptacji zakupu do kwoty 6.000 EUR programu komputerowego EdeN Pro do użytku Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości - Referat Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
 • 2430/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • 2431/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania:„Zakup sprzętu dla Ochotniczego Poszukiwawczego Pogotowia Ratunkowego"
 • 2432/07/V/O - akceptacji aneksu do umowy KB/196/OZ/8/W/2007
 • 2433/07/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie pawilonu handlowego o pow. 90 m2 zlokalizowanego na hali łukowej - (boks nr 74)
 • 2434/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie domków dla bezpańskich kotów
 • 2435/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 1654/07/V/M dotyczącego akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wyceny na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 2436/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 • 2437/07/V/M - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 60.000 EUR na usługę utrzymania terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego
 • 2438/07/V/M - zamówienia na emisję spotu reklamowego
 • 2439/07/V/M - zamówienia do kwoty 6.000 EUR na aktualizację spotu reklamowego
 • 2440/07/V/M - zlecenia do kwoty 6.000 EUR wykonania nagrania statuetki - nagrody dla Gdyni w rankingu miast miesięcznika Forbes
 • 2441/07/V/M - zatwierdzenia porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 2442/07/V/M - zatwierdzenia porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 2443/07/V/M - wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej boksem rybackim nr 4 położnej przy ul. Orłowskiej
 • 2444/07/V/M - wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej boksem rybackim nr 1 położnej przy ul. Orłowskiej
 • 2445/07/V/M - wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej boksem rybackim nr 3 położnej przy ul. Orłowskiej
 • 2446/07/V/M - wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej boksem rybackim nr 2 położnej przy ul. Orłowskiej
 • 2447/07/V/M - wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni i przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdyni Spółka Akcyjna
 • 2448/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A
 • 2449/07/V/S - wyrażenia zgody na cyklinowanie parkietu w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 2450/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa imprezy kulturalnej pn. „Leśne Karaoke" w dniu 22 czerwca 2007 roku na terenie polany leśnej przy ul. Rdestowej w Gdyni Dąbrowie
 • 2451/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na wykonanie i prowadzenie projektu wystawienniczego pod nazwą „Gdyńskie Muzeum Motoryzacji" w ramach programu edukacyjnego dla młodzieży gdyńskich szkół samorządowych
 • 2452/07/V/O - przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie o projekcie „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007" w telewizji o zasięgu lokalnym
 • 2453/07/V/O - przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie o projekcie „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007" w telewizji o zasięgu lokalnym
 • 2454/07/V/M - wykonania przyłącza kablowego wraz z wymianą oświetlenia placu zabaw dla dzieci starszych przy budynku mieszkalnym przy ul. Żeglarzy 7
 • 2455/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2401/07/V/S w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa
 • 2456/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 2457/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 2458/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 2459/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 2460/07/V/S - powołania zespołu ds. przeprowadzenia audytu wewnętrznego zadań zrealizowanych w akcji „Przejrzysta Polska" oraz funkcjonowania BIP
 • 2461/07/V/P - zatwierdzenia wyników konkursu „Bezpieczna dzielnica 2007"
 • 2462/07/V/S - upoważnienia Anity Stypułkowskiej zastępcy naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • 2463/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do sezonowego punktu sprzedaży biletów przy Alei Jana Pawła II
 • 2464/07/V/U - zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach oświetlenia ulic w 2007 roku
 • 2465/07/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie projektu drogowego „Modernizacja skrzyżowania ulic Tatrzańskiej i Olsztyńskiej w Gdyni" i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 2466/07/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie opracowania obejmującego analizę możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej na odcinku do ul. Lanoty oraz na ul. Powstania Wielkopolskiego na wysokości budynków 89-93 w Gdyni
 • 2467/07/V/U - wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dodatkowych linii telekomunikacyjnych, światłowodów, odcinków kanalizacji deszczowej i wykonanie prawoskrętu z ul. Władysława IV
 • 2468/07/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/480/UI/149/W/2006 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Morskiej w Gdyni"
 • 2469/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na zagospodarowanie zespołu parkowego w Gdyni Chwarznie
 • 2470/07/V/O - powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- lipiec 2007r.
 • 2471/07/V/P - inwentaryzacji substancji ropopochodnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 19.06.2007