Z dnia 2007-06-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.06.2007 r. w sprawie:

 • 2334/07/V/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy specjalistycznej dla Urzędu Miasta Gdyni.
 • 2335/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację Europejskich Dni Sztuki i Kultury Ulicznej pn. „BRUK" Summer Street Festival"
 • 2336/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 15 982/06/IV/P dotyczącego ogłoszenia konkursu pod nazwą: „Jak żyć w przyjaźni"
 • 2337/07/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na materiały statystyczne dotyczące Gdyni
 • 2338/07/V/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie samochodu służbowego
 • 2339/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lokalu użytkowego położonego przy ul. Orłowskiej
 • 2340/07/V/M - rozbiórki części budynku położonego przy Al. Zwycięstwa
 • 2341/07/V/M - rozbiórki garażu blaszanego zlokalizowanego przy ul. Lubawskiej
 • 2342/07/V/M - remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Zielonej
 • 2343/07/V/M - remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olchowej
 • 2344/07/V/M - remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego
 • 2345/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Opata Hackiego
 • 2346/07/V/M - ustanowienia dozoru lokalu w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Płk. Dąbka
 • 2347/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żelaznej
 • 2348/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stryjskiej - Przemyskiej
 • 2349/07/V/M - określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osoby fizycznej - ul. Płk. Dąbka
 • 2350/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Fregatowej
 • 2351/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z opłatą za wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 • 2352/07/V/O - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni
 • 2353/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na publikację kalendarza imprez w Gdyni w dzienniku Fakt
 • 2354/07/V/S - zmiany zarządzenia w sprawie przygotowania i rozpatrzenia projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta
 • 2355/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 7
 • 2356/07/V/S - wyrażenia zgody na zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 2357/07/V/S - wyrażenia zgody na naprawę kserokopiarek Canon
 • 2358/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stryjskiej - Przemyskiej
 • 2359/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stryjskiej - Przemyskiej
 • 2360/07/V/S - wyrażenia zgody na renowację tapicerki podwójnego siedziska
 • 2361/07/V/M - źródeł finansowania kosztów sądowych dotyczących założenia nowej księgi wieczystej dla działki otrzymanej w ramach zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
 • 2362/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 2363/07/V/M - zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztów zastępstwa procesowego
 • 2364/07/V/M - zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztów zastępstwa procesowego
 • 2365/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę ulicy Skolskiej
 • 2366/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budżetu jednostki budżetowej Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni oraz organizację spraw finansowo - księgowych Biura
 • 2367/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu dzielnicy Działki Leśne
 • 2368/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu dzielnicy Witomino
 • 2369/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku dla młodzieży szkolnej z dzielnicy Grabówek
 • 2370/07/V/U - zakupu pieczątek dla Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
 • 2371/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/178/UI-50/2007 o wykonanie robot objętych programem pn. „Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni"
 • 2372/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenia działek zajętych pod budowę przepompowni ścieków w ul. Racławickiej
 • 2373/07/V/U - rozwiązania umowy na wykonanie aktualizacji tekstu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni w zakresie uwarunkowań zewnętrznych, analizy tendencji rozwoju demograficznego i gospodarczego, oceny jakości życia mieszkańców oraz wynikających z powyższych wniosków do polityk sektorowych
 • 2374/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Wiczlińskiej w Gdyni
 • 2375/07/V/U - uregulowania opłat rocznych za 2007 rok z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji w związku z przeznaczeniem terenu pod inwestycje miejskie
 • 2376/07/V/U - uregulowania należności za wykonanie skanowania, kserokopii oraz wersji elektronicznej map, niezbędnych do przygotowania przetargów i konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej
 • 2377/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu przebudowy układu drogowego ul. Ikara
 • 2378/07/V/U - uregulowania należności z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji za rok 2007
 • 2379/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „Oświetlenie ulic: Alzackiej, Algierskiej, Afrykańskiej w Gdyni"
 • 2380/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu „Budowa ulicy Dembińskiego w Gdyni"
 • 2381/07/V/U - niepobierania kar umownych z tytułu realizacji umowy nr KB/537/UI/173/W/2006 dot. wykonania robót na zadaniu pn. „Przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Pelplińskiej, Działdowskiej i Ściegiennego w Gdyni" realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 2382/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 2070/07/V/U dotyczącego rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 2383/07/V/O - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i prowadzenie klubu młodzieżowego"
 • 2384/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 1821/V/07/P w sprawie zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2007
 • 2385/07/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni kosztów pobytu delegaci z Liceum Jean Monnet we Francji
 • 2386/07/V/O - przeznaczenia środków finansowych na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007 przez firmę InfoAudit sp. z o.o.
 • 2387/07/V/M - zmiany uchwały ZM nr 1115/95/II w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży poprzez publiczny przetarg ustny
 • 2388/07/V/M - zakupienia do kwoty 6.000 EUR miesięcznika FORBES
 • 2389/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 786/07/V/M z 31.01.2007 r. w sprawie organizacji IX Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Kolosy 2006" w dniach 15 - 17.03.2007 r. w kinie Silver Screen w Centrum Gemini
 • 2390/07/V/M - zamówienia do kwoty 6.000 EUR na druk dwustronicowej broszury z informatorem turystycznym i mapą Gdyni
 • 2391/07/V/M - zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie 3.000 toreb papierowych z logo Gdyni
 • 2392/07/V/M - udziału gminy Gdynia, jako współorganizatora eliminacji do IX Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w dniu 7 lipca 2007 r. w Gdyni Orłowie
 • 2393/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na przygotowanie do druku oraz przygotowanie cromalinu materiałów promujących Forum Gospodarcze Gdynia 2007
 • 2394/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2180/07/V/MS z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku
 • 2395/07/V/M - zmiany zarządzenia w sprawie podłączenia budynku socjalnego przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni do internetu dla celów monitoringu budynku
 • 2396/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na roboty budowlane dotyczące przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni
 • 2397/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Legionów 74-80 Gdyni
 • 2398/07/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na wykonanie i prowadzenie projektu wystawienniczego pod nazwą „Gdyńskie Muzeum Motoryzacji" w ramach programu edukacyjnego dla młodzieży gdyńskich szkół samorządowych
 • 2399/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację Festiwalu Kultur Świata Globaltica w dniach od 27 do 29 lipca 2007 roku
 • 2400/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację spotkania promocyjnego książki Jana Łopuski „Pozostać Sobą w Polsce Ludowej. Życie w Cieniu Podejrzeń"
 • 2401/07/V/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa
 • 2402/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 12.06.2007