Z dnia 2007-05-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2007 r. w sprawie:
 • 2226/07/V/P - współorganizacji VII edycji Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry" - Sopot 2007"
 • 2227/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia - Obłuże festynu kulturalno - rekreacyjnego z okazji „Dnia Dziecka"
 • 2228/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia - Obłuże festynu kulturalno - rekreacyjnego pod hasłem „Przywitanie Lata"
 • 2229/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia - Działki Leśne Festynu Rodzinnego
 • 2230/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia - Pustki Cisowskie - Demptowo Festynu Rodzinnego
 • 2231/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 2232/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 2233/07/V/K - kompensaty należności firmy „Valdom" za lokal użytkowy położony przy ul. Traugutta
 • 2234/07/V/K - wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego, będącego własnością gminy w trybie przetargu nieograniczonego - ofertowego
 • 2235/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/925/UI/329/W/2006 na wykonanie zadania: „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej"
 • 2236/07/V/O - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska"
 • 2237/07/V/O - zawarcia umów z nauczycielami występującymi w roli nauczyciela dyrygenta podczas kontynuacji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska"
 • 2238/07/V/O - przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie prasowe o otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie zadań w zakresie zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych
 • 2239/07/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
 • 2240/07/V/U - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie robót awaryjno-naprawczych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdyni w latach 2007-2009
 • 2241/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni
 • 2242/07/V/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń przedszkoli w ramach realizacji programu „Dni otwartych dla dzieci z dzielnicy"
 • 2243/07/V/O - dofinansowania wyjazdu drużyny piłki nożnej Gimnazjum nr 4 na mecz finałowy VIII Gimnazjady Województwa Pomorskiego
 • 2244/07/V/O - aneksu nr 6 do umowy KB/214/OZ/22/W/2005
 • 2245/07/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2007
 • 2246/07/V/K - zmiany zarządzenia nr 1017/07/IV/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
 • 2247/07/V/K - zmiany zarządzenia nr 1018/07/IV/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
 • 2248/07/V/R - rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • 2249/07/V/S - zakupu literatury fachowej, prenumeraty prasy specjalistycznej
 • 2250/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup testera do banknotów
 • 2251/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej i Derdowskiego
 • 2252/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Woj. Wachowiaka
 • 2253/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Maciejewicza
 • 2254/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zamenhofa
 • 2255/07/V/M - wymiany okien w mieszkaniu gminnym w budynku położonym przy ul. Komandorskiej
 • 2256/07/V/M - rozbiórki budynku gospodarczego położonego przy ul. Chylońskiej 138
 • 2257/07/V/M - remontu schodów w budynku mieszkalnym przy ul. Unruga
 • 2258/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2259/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2260/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę atramentu i głowic kreślarskich do plotera
 • 2261/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na realizację nadzoru technicznego prac w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
 • 2262/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na przeniesienie pomiarowych znaków wysokościowych
 • 2263/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa
 • 2264/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Powstania Styczniowego - Spacerowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 2265/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2266/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2267/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2268/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2269/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2270/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowowiczlińskiej
 • 2271/07/V/M - skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • 2272/07/V/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 2273/07/V/M - źródeł finansowania pierwokupu przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 2274/07/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy nr 11/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Warszawskiej 34/36
 • 2275/07/V/M - zlecenia do kwoty 6.000 EUR wykonania reklamy prasowej w Dzienniku Bałtyckim w wydaniu Atlasu Metropolii Zatoki Gdańskiej
 • 2276/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na druk plakatów z kalendarzem imprez na rok 2007
 • 2277/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie tabliczek okolicznościowych w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich
 • 2278/07/V/P - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język szwedzki treści broszury z Informatorem Turystycznym
 • 2279/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie projektu reklamy prasowej do miesięcznika FORBES
 • 2280/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na produkcję i emisję spotu radiowego promującego uroczystość odsłonięcia tablic na „Alei Statków Pasażerskich"
 • 2281/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na renowację planów miasta oraz tablic informacyjnych
 • 2282/07/V/U - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie opisu taksacyjnego lasów przeznaczonych na cele nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa rejon ulic Miętowej i rzeki Kaczej
 • 2283/07/V/U - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 2284/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sochaczewskiej
 • 2285/07/V/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie boksów rybackich
 • 2286/07/V/S - zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek kodów kreskowych
 • 2287/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 2288/07/V/U - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie analizy możliwości wprowadzenia na skrzyżowaniu ul. Abrahama i 10 Lutego nakazu jazdy w prawo
 • 2289/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wybór wykonawcy robót remontowych w lokalu biurowym Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Piłsudskiego
 • 2290/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 60.000 EUR na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 40
 • 2291/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 60.000 EUR na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
 • 2292/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 60.000 EUR na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych
 • 2293/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę wykonania naprawy i montażu tablic z nazwami ulic na terenie miasta Gdyni
 • 2294/07/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej
 • 2295/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położnej przy ul. Pionierów 28 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 2296/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położnej przy ul. Pionierów 26 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 2297/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położnej przy ul. Jana z Kolna przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 2298/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wolności
 • 2299/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 1662/07/V/U dotyczącego akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Utrzymanie i konserwacja koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni podzielonym na dwa rejony w okresie kwiecień 2007 - marzec 2008 r."
 • 2300/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup opryskiwacza 9L dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 2301/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód
 • 2302/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód
 • 2303/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód
 • 2304/07/V/M - zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 2305/07/V/R - przyjęcia harmonogramu przygotowania projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni" oraz wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie jego realizacji z Funduszu Spójności
 • 2306/07/V/R - zwolnienia ze stanowiska przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
 • 2307/07/V/R - zatrudnienia na stanowisko pełniącego obowiązki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
 • 2308/07/V/R - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na opracowanie analizy finansowej i analizy społeczno-ekonomicznej dla projektu pn. „Modernizacja stadionu piłkarskiego GOSiR w Gdyni wraz z poprawą dojazdu i dojścia oraz budową miejsc parkingowych
 • 2309/07/V/R - powołania komisji oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizację w Gdyni imprez sportowych w 2007 roku
 • 2310/07/V/R - upoważnienia do zawarcia umowy w sprawie zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 2311/07/V/U - zawarcia umów dotyczących dotacji przyznanych przez RM Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni
 • 2312/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy odcinka kanału deszczowego w ulicy Powstania Styczniowego w Gdyni
 • 2313/07/V/U - akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/242/UI/72/W/2007 z dnia 19.03.2007 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy mostu /kładki dla pieszych nad rzeką Kaczą oraz regulacji odcinka rzeki Kaczej w Gdyni
 • 2314/07/V/U - zmiany terminów zakończenia realizacji i zgłoszenia gotowości do odbioru zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni" realizowanego w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 2315/07/V/U - akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy nr KB/826/UI/292/W/2006 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy Szturmanów i odcinka ul. Armatorów w Gdyni
 • 2316/07/V/O - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr KB/349/OZ/19/W/2006
 • 2317/07/V/O - wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"
 • 2318/07/V/P - druku materiałów informacyjnych na temat współpracy Gdyni z organizacjami pozarządowymi
 • 2319/07/V/P - zlecenia organizacji wielkiego festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz druku plakatów informujących o tym wydarzeniu
 • 2320/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie projektu /pracy konkursowej/ oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jego realizacją z zespołem zwycięskim w konkursie na opracowanie koncepcji wystawy stałej /długoterminowej/ Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1
 • 2321/07/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa festynu kulturalno-rekreacyjnego na terenie boisk przy Zespole Szkół nr 14 przy ul. Nagietkowej
 • 2322/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2323/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 2324/07/V/S - zmiany regulaminu organizacyjnego UM Gdyni
 • 2325/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 6/06/V/S prezydenta miasta Gdyni w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem miasta Gdyni
 • 2326/07/V/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na współorganizację koncertu pt. „Gdynia na fali"
 • 2327/07/V/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na współorganizację koncertu pt. „Gdynia na fali" w zakresie realizacji telewizyjnej i organizacji artystycznej
 • 2328/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 850/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Promiennej 3
 • 2329/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 849/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Promiennej 1
 • 2330/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację koncertu pt. „Gdynia na fali" w zakresie realizacji telewizyjnej i organizacji artystycznej
 • 2331/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację koncertu pt. „Gdynia na fali"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 11.06.2007