Z dnia 2007-05-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2007 r. w sprawie:
 • 1994/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 1995/07/V/O - dofinansowania organizacji konferencji „Znaczenie terapii w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w integracji"
 • 1996/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników II Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1
 • 1997/07/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z Zespołu Szkół nr 2 do szkoły w Rodeby w Szwecji
 • 1998/07/V/O - zakupu sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej nr 35 z okazji jubileuszu 40-lecia placówki
 • 1999/07/V/O - zakupu sprzętu komputerowego dla VI Liceum Ogólnokształcącego z okazji jubileuszu 35-lecia placówki
 • 2000/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 1116/07/V/O dotyczącego zawarcia umów zlecenia na obsługę projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007"
 • 2001/07/V/O - realizacji porozumienia dotyczącego prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów komunalnych
 • 2002/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę licencji programu dla Wydziału Geodezji
 • 2003/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonania prac z zakresu obsługi programu do udostępniania aktów notarialnych
 • 2004/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę mediów do ploterów w Wydziale Geodezji
 • 2005/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na naprawę plotera w Wydziale Geodezji
 • 2006/07/V/M - ustanowienia dozoru budynku położonego przy ul. Orłowskiej
 • 2007/07/V/M - ustanowienia dozoru budynku położonego przy ul. Knyszyńskiej
 • 2008/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy projektu zmiany sposobu użytkowania i przebudowy pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Żeglarzy
 • 2009/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Traugutta
 • 2010/07/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 2011/07/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 2012/07/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niezłożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
 • 2013/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2014/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2015/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę „Drogi Średnicowej"
 • 2016/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Podolskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 2017/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Stawnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2018/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szyprów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2019/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szyprów
 • 2020/07/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu nr 9 do umowy dzierżawy TG/642/92
 • 2021/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wytyczenie i oznakowanie nowego szlaku turystyki pieszej pod nazwą „Szlak Źródła Marii"
 • 2022/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie flag na VII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2007
 • 2023/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie plakatów na tablicę informacyjną na stoisko Gdyni wystawione podczas „Kieler Woche 2007"
 • 2024/07/V/M - udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni
 • 2025/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie fotografii barwnych Gdyni
 • 2026/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na publikację reklamy prasowej VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 2027/07/V/U - akceptacji treści aneksu do umowy KB/99/UI/38/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ciągu pieszo - jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego
 • 2028/07/V/U - udzielenie zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie i montaż poręczy ochronnych w chodniku, wzdłuż ul. Morskiej
 • 2029/07/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 1527/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy i projektu w zakresie elektroenergetyki do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek i Leszczynki, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego
 • 2030/07/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 1491/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie analizy tekstu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni
 • 2031/07/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 1490/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie opracowania: „Dziedzictwo kulturowe Gdyni i jego ochrona" - stanowiącego analizę do potrzeb aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni
 • 2032/07/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 1528/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
 • 2033/07/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 1341/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej, ciepłowniczej i gazowej do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • 2034/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na interwencyjne usuwanie graffiti
 • 2035/07/V/P - wyrażenia zgody na zwrot środków finansowych wynikających z całkowitego rozliczenia umowy zawartej z PFRON na realizację programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"
 • 2036/07/V/P - zakupu książki pt. „Gdyńska drużyna harcerzy im. Bolesława Chrobrego 1931 - 2006"
 • 2037/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie inwentaryzacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 2038/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Al. Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, Przebendowskich i Zawiszy Czarnego
 • 2039/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych organizowanych przez Zespół Szkół nr 10
 • 2040/07/V/O - dofinansowania wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego na XVII Mistrzostwa Europy w Armwrestlingu
 • 2041/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 2042/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania badań jakości wody ze studni publicznych i poidełek miejskich znajdujących się na terenie miasta Gdyni
 • 2043/07/V/S - określenia mienia przekazywanego w zarząd Zarządowi Dróg i Zieleni
 • 2044/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 2045/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na dostawę worków jutowych, piasku, pokryw do włazów i krat do wpustów na potrzeby miejskiej sieci kanalizacji burzowej na terenie Gdyni
 • 2046/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 2047/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 2048/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 2049/07/V/U - zmiany zarządzenia nr1735/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie nasadzeń w ramach zadania „Ulica Świętojańska - pętla uliczna"
 • 2050/07/V/U - uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym ul. Granicznej urządzeń wodociągowych związanych z budową przyłącza wody
 • 2051/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60.000 EUR w trybie konkursu na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie zadania: „Przebudowa ulicy Starowiejskiej"
 • 2052/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Oświetlenie ulic: Algierskiej, Alzackiej i Afrykańskiej"
 • 2053/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Osiedle Dąbrowa - uzupełnienie chodników i nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej"
 • 2054/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Droga Różowa IV etap - rozbudowa ul. Lotników - przebudowa sygnalizacji świetlnej"
 • 2055/07/V/U - uchylenia zarządzenia nr 1779/07/V/U prezydenta miasta Gdyni z 20 kwietnia 2007 r. akceptującego wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Utrzymania pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni w altach 2007-2011" na część II /rejon B/ i akceptacji ponownego wyboru wykonawcy
 • 2056/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Utrzymanie terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni Wielkim Kacku"
 • 2057/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę flag
 • 2058/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/152/UI/49-W/2007 na wykonanie opracowania „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających"
 • 2059/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie opracowania „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających"
 • 2060/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/46/UI/21/W/2007 na wykonanie zadania „Budowa wewnętrznego układu drogowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie przedszkola samorządowego nr 43 przy ul. Śmidowicza 59 w Gdyni"
 • 2061/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do rzeki Kaczej"
 • 2062/07/V/U - akceptacji treści aneksu do umowy KB/339/UI/112/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wyciągarek do łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu
 • 2063/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu stabilizacji dolnej części skarpy dla posadowienia wyciągu do łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu
 • 2064/07/V/U - .podpisania umowy pomiędzy gminą Gdynia a PEWIK w Gdyni na eksploatację sieci sanitarnej i wodociągowej oraz przepompowni ścieków w ulicach Chwaszczyńskiej, Racławickiej, Olgierda i Grażyny
 • 2065/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji potoku Źródło Marii"
 • 2066/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa istniejącej infrastruktury kolidującej z nowo projektowaną siecią w ul. Architektów w Gdyni, na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Adwokackiej
 • 2067/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do Potoku Kolibkowskiego"
 • 2068/07/V/U - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1749/07/V/U/ w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Energetyków w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego"
 • 2069/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Energetyków w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego"
 • 2070/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 2071/07/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 50.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
 • 2072/07/V/P - zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wybór firmy, która podejmie się ochrony budynku oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1
 • 2073/07/V/P - dofinansowania wydania książki pt. „Konrad o Morzu" oraz książki „Bursztynowe Opowieści" (...)
 • 2074/07/V/R - udzielenia zamówienia publicznego na zakup biletu lotniczego
 • 2075/07/V/P - udzielenia dwóch zamówień publicznych na udostępnienie zdjęć z wystawy „Promieniowanie świętości" oraz druk materiałów informacyjnych dotyczących wystawy
 • 2076/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie materiałów promocyjnych z okazji V Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Łupaszki współorganizowanego przez miasto Gdynię
 • 2077/07/V/P - zakupu artykułów zabawkowych /misiów/ na potrzeby promocji miasta z okazji Dnia Dziecka w 2007 roku
 • 2078/07/V/P - organizacji finału VIII edycji konkursu „Gdynia bez barier" w dniu 28 maja 2007 roku
 • 2079/07/V/P - organizacji debaty „Jak mówić o niepełnosprawności" w dniu 29 maja 2007 roku
 • 2080/07/V/P - organizacji Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych
 • 2081/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 6/06/V/S w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem miasta Gdyni
 • 2082/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 17/2000/III w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów UM Gdyni
 • 2083/07/V/S - upoważnienia Bartosza Frankowskiego naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • 2084/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk ogłoszenia prasowego dotyczącego rozpoczęcia funkcjonowania jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni"
 • 2085/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 16952/2006/IV/P w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z KM Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na użyczenie pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego w budynku przy ul. Władysława IV 12/14
 • 2086/07/V/M - ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 20 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
 • 2087/07/V/M - zlecenia do kwoty 6.000 EUR wykonania 20 sztuk flag na drzewiec na VII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2007
 • 2088/07/V/M - źródła finansowania pierwokupu przysługującego gminie Gdyni w stosunku do własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 2089/07/V/M - przetargu pisemnego nieograniczonego na urządzenie i prowadzenie „parku linowego" na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Kieleckiej i Podgórskiej
 • 2090/07/V/M - zakupu do kwoty 6.000 EUR Turystycznego Informatora Trójmiejskiego
 • 2091/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie dwóch tablic pamiątkowych w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich
 • 2092/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ze zwrotem kosztów sądowych - ul. Maszopów
 • 2093/07/V/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej w roku 2007
 • 2094/07/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem drużyny uczniów z III LO w Gdyni na finały światowe Odysei Umysłu, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • 2095/07/V/R - ogłoszenia konkursu dotyczącego przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na przyjęcie do realizacji zadania: „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 23.05.2007