Z dnia 2007-04-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2007 r. w sprawie:
 • 1866/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
 • 1867/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR jako umowy dodatkowej do umowy KB/703/UI/286/W/2006 na wykonanie zadania „Pomorski Park Naukowo Technologiczny"
 • 1868/07/V/U - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni.
 • 1869/07/V/U - uregulowania należności za uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej"
 • 1870/07/V/P - stałego serwisu aktualizacji i konserwacji komputerowego systemu COBRA wspomagającego pracę dyspozytorów w MCPR
 • 1871/07/V/S - remontu stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Gdyni
 • 1872/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na naprawę tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo
 • 1873/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu „Muzeum Miasta Gdyni - etap II"
 • 1874/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/485/UI/150/W/2006 na wykonanie robót budowlanych objętych projektem „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni etap II"
 • 1875/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB./745/UI/284/W/2004 na wykonanie robót na zadaniu „Budowa układu drogowego z oświetleniem Cadena Park II"
 • 1876/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB./480/UI/149/W/2006 na wykonanie robót na zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej"
 • 1877/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie orzeczenia technicznego w zakresie działania wentylacji i klimatyzacji - Pomorski Par Naukowo Technologiczny
 • 1878/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę związaną z wydzierżawieniem stacji transformatorowej na Skwerze Kościuszki
 • 1879/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na usługę związana z wydzierżawieniem stacji transformatorowej na Skwerze Kościuszki
 • 1880/07/V/U - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie miasta Gdyni w latach 2007-2011 rejon I
 • 1881/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na usługę utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie miasta Gdyni w okresie od 01.05.2007 do 13.05.2007r rejon I
 • 1882/07/V/U - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gdyni
 • 1883/07/V/P - zlecenia przygotowania i organizacji w Gdyni imprezy rekreacyjnej „Majówka z pomorskim produktem"
 • 1884/07/V/P - zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku dotyczącego dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji w roku 2007
 • 1885/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na wypłatę odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomość drogową
 • 1886/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 1887/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 1888/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 1889/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 1890/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łęczyckiej stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 1891/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na druk plakatów
 • 1892/07/V/M - zakupu czasu antenowego na emisję spotu reklamowego na antenie ogólnopolskiego kanału telewizyjnego - TVP3
 • 1893/07/V/U - zakwalifikowania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na wykonanie koncepcji, poprzedzającej wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie zadania: rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni
 • 1894/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 Euro na usługę oczyszczania pieszych ciągów komunikacyjnych i tuneli w rejonie B
 • 1895/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 07.05.2007