Z dnia 2007-04-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.04.2007 r. w sprawie:
 • 1781/07/V/P - współorganizacji festiwalu "Neptunalia 2007 Students' Coalition Festival"
 • 1782/07/V/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki współorganizacji imprezy „Ladies Jazz Festival"
 • 1783/07/V/P - organizacji pobytu przedstawicieli gdyńskich miast bliźniaczych uczestniczących w XV Igrzysk Miast Bliźniaczych
 • 1784/07/V/P - zakupu książki pt. „Jako pierwszą pozdrawiam Gdynię"
 • 1785/07/V/P - organizacji szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • 1786/07/V/P - zmiany zarządzenia 1619/07/V/P dotyczącego wykonania zaproszeń na Galę VIII Edycji Konkursu „Gdynia bez barier"
 • 1787/07/V/S - powołania komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w 2006 r.
 • 1788/07/V/P - ogłoszenia konkursu „Bezpieczna Gdynia"
 • 1789/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup nasion trawy dla Zespołu Parkowego Kolibki
 • 1790/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę plotera szerokoformatowego
 • 1791/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zamenhofa
 • 1792/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Władysława IV
 • 1793/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Denhoffa
 • 1794/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej
 • 1795/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1796/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1797/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 16 117/06/IV/M dotyczącego kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1798/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie gadżetów reklamowych z logo Gdyni
 • 1799/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie nośników pamięci zewnętrznej do komputera
 • 1800/07/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na placu targowym (boks nr 136)
 • 1801/07/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3 do umowy dzierżawy MG/1/2000
 • 1802/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 1409/07/V/M dotyczącego ustalenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przewidzianych do wynajęcia w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
 • 1803/07/V/S - .wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 1804/07/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych"
 • 1805/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie odtwarzaczy mp3 z nadrukiem logo Gdyni
 • 1806/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie toreb i czapek z logo Gdyni
 • 1807/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na nagłośnienie uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich
 • 1808/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na prowadzenie uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich
 • 1809/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie i druk plansz ze zdjęciem statków na potrzeby organizacji uroczystości odsłonięcia tablicy w Alei Statków Pasażerskich
 • 1810/07/V/M - organizacji VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 1811/07/V/M - przyjęcia treści umowy z Fundacją Gospodarczą na pełnienie funkcji operatora VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 1812/07/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie analizy finansowej i ekonomicznej wraz z analizą wrażliwości projektu: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana"
 • 1813/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Legionów 65 lok. nr U-2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 1814/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Przebudowa kanalizacji DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej" realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 1815/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości dla zadania: „Przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej" realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 1816/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji utwardzonych płytami nawierzchni drogowych
 • 1817/07/V/O - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów gdyńskich szkół /placówek oświatowych
 • 1818/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Legionów 65 lok. nr U-1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 1819/07/V/R - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni"
 • 1820/07/V/R - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na opracowanie analizy finansowej i analizy społeczno - ekonomicznej dla projektu: „Modernizacja stadionu piłkarskiego GOSiR"
 • 1821/07/V/P - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielenia dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2007 r.
 • 1822/07/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych w 2007 r."
 • 1823/07/V/M - wprowadzenia zmian do umowy dzierżawy MG/95/98
 • 1824/07/V/U - akceptacji treści umowy KB/198/UI/64/W/2006 dotyczącej wykonania robót na zadaniu: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną do Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej „Leśna Polana"
 • 1825/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych w ramach inwestycji „Modernizacja stadionu piłkarskiego"
 • 1826/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej"
 • 1827/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup koszy
 • 1828/07/V/S - zakupu akcesoriów do centrali telefonicznej Urzędu Miasta Gdyni
 • 1829/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski treści folderu „VII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2007"
 • 1830/07/V/O - dofinansowania organizacji X Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Zbrodni Katyńskiej
 • 1831/07/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich"
 • 1832/07/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Prowadzenie klubu młodzieżowego"
 • 1833/07/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi „Rośnij zdrowo"
 • 1834/07/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania w zakresie wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gdyni"
 • 1835/07/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Program psychiatryczny"
 • 1836/07/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Gimnastyka korekcyjna jako profilaktyka progresji wad postawy wykrytych w czasie badań bilansowych u dzieci 10 letnich"
 • 1837/07/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne „Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn „Stale Sprawni"
 • 1838/07/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania w zakresie wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 40-50 lat"
 • 1839/07/V/P - zakupu rozdrabniacza spalinowego
 • 1840/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na uruchomienie sieci telefonicznej w Wydziale Dróg i Komunikacji
 • 1841/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni dla pana Piotra Pawłowskiego Honorowego Obywatela Gdyni
 • 1842/07/V/S - wyrażenia zgody na wyposażenie apteczek pierwszej pomocy do 6.000 EUR
 • 1843/07/V/S - instrukcji postępowania z oświadczeniami: majątkowymi o prowadzeniu działalności gospodarczej o zawartych umowach cywilnoprawnych oraz lustracyjnymi" oraz powołania zespołu ds. oświadczeń
 • 1844/07/V/P - powołania zespołu ds. budowy monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 1845/07/V/P - zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego na opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1
 • 1846/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 211/06/V/U z dnia 13.12.2006 r. w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ul. Dembińskiego w Gdyni"
 • 1847/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ul. Dembińskiego w Gdyni"
 • 1848/07/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie i montaż poręczy ochronnych w chodniku wzdłuż ul. Cylkowskiego na wysokości wejścia głównego do SP nr 34 po stronie pawilonów handlowych oraz upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 1849/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na świadczenie usług przesyłowych i sprzedaż energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej przy ul. Hutniczej - wyjazd z Makro & Carry Polska S.A
 • 1850/07/V/M - zlecenia do kwoty 6.000 EUR na druk 4500 sztuk listownika okolicznościowego na VII Międzynarodowe Forum Gospodarcze
 • 1851/07/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „Wykonywanie robót awaryjno-naprawczych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdyni w latach 2007-2009"
 • 1852/07/V/U - wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów na wykonanie usługi pn. „Administracja i gospodarowanie w lasach komunalnych miasta Gdyni w latach 2006-2015"
 • 1853/07/V/U - akceptacji treści aneksu nr 1/2007 do umowy na utrzymanie, konserwację i remonty bieżące fontanny miejskiej na Skwerze Kościuszki w Gdyni oraz poidełek usytuowanych na terenie miasta Gdyni w latach 2005-2008
 • 1854/07/V/P - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wybór firmy, która podejmie się ochrony budynku oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1
 • 1855/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu delegacji z Aalborga w Gdyni
 • 1856/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 1857/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1017/07/V/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 1858/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1018/07/V/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 1859/07/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 60.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 07.05.2007