Z dnia 2007-04-12

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.04.2007 r. w sprawie:

 • 1618/07/V/P - przekazania ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi w celu archiwizacji do Archiwum Państwowego
 • 1619/07/V/P - wykonania zaproszeń na Galę VIII Edycji Konkursu „Gdynia bez barier"
 • 1620/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników eliminacji miejskich XXXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego organizowanego przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
 • 1621/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez Zespół Szkół nr 13
 • 1622/07/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z Technikum Transportowego na Turniej Wojewódzki Siatkówki Chłopców
 • 1623/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 1624/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie umeblowania pokoju przyjęć interesantów w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej Wydziału Geodezji
 • 1625/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
 • 1626/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wybór wykonawcy projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia placu zabaw przy ul. Żeglarzy
 • 1627/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wybór wykonawcy izolacji przy wejściu do lokalu użytkowego budynku położonego przy ul. Żeglarzy
 • 1628/07/V/M - wymiany narożnika ogrodzenia gminnego terenu zielonego położonego przy ul. Partyzantów
 • 1629/07/V/M - remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 1630/07/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Abrahama
 • 1631/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Batorego 20 - 24
 • 1632/07/V/M - zwrotu byłemu najemcy lokalu użytkowego, położonego przy ul. Świętojańskiej 139, kosztów remontów lokalu wykonanych na koszt najemcy w 2002 r.
 • 1633/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1634/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1635/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pustej
 • 1636/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kopernika
 • 1637/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mokwy
 • 1638/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na ogólnopolską promocję miejskiego kalendarza imprez Gdyni w dodatku do gazety Echo Miasta pt. „Lato w tym roku zaczyna się w Gdyni"
 • 1639/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na renowację sterowców reklamowych
 • 1640/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chylońskiej i Gniewskiej
 • 1641/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę badania próbek wód opadowych wprowadzanych do cieków lub do ziemi z sieci miejskiej kanalizacji deszczowej
 • 1642/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji oznakowania Punktów Informacji Turystycznej
 • 1643/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na konserwację instalacji alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej
 • 1644/07/V/M - zlecenia do kwoty 6.000 EUR publikacji reklamy w gazetach dzielnicowych projektu „Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników"
 • 1645/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na projekt graficzny, opracowania treści i przygotowania do druku gdyńskich materiałów promocyjnych
 • 1646/07/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych położonych przy ul. Woj. Wachowiaka
 • 1647/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę II raty ceny zakupu udziału w nieruchomości pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód
 • 1648/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Folwarcznej
 • 1649/07/V/S - aneksu do umowy najmu lokalu przeznaczonego na biuro Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
 • 1650/07/V/S - aneksu do umowy najmu lokalu przeznaczonego na biuro Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja
 • 1651/07/V/S - aneksu do umowy najmu lokalu przeznaczonego na posiedzenia Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
 • 1652/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację koncertów jazzowych w Klubie Muzycznym „UCHO"
 • 1653/07/V/O - dofinansowania, dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, kosztów pobytu uczniów z Łotwy, Francji i Portugalii
 • 1654/07/V/M - akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wyceny na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 1655/07/V/M - akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 1656/07/V/M - akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania publicznego na wykonanie inwentaryzacji budynków i aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 1657/07/V/M - powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 1658/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie robót awaryjno-naprawczych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdyni w latach 2007-2009
 • 1659/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na przebudowę drogi gruntowej na odcinku od istniejącej drogi brukowej do końca polany przeznaczonej na organizację imprez masowych na terenie Parku Kolibki - etap I oraz upoważnienia do podpisania umowy
 • 1660/07/V/U - opłaty za umieszczenie odcinka kanału deszczowego w pasie drogowym w ul. Śmidowicza w Gdyni
 • 1661/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 1253/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 06.03.2007 r.
 • 1662/07/V/U - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Utrzymanie i konserwacja koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni podzielonego na dwa rejony w okresie kwiecień 2007 - marzec 2008 r."
 • 1663/07/V/U - zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Utrzymanie i konserwacja burzowej sieci kanalizacji na terenie miasta Gdyni w rejonach I i II w latach 2007 - 2010"
 • 1664/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gdyni"
 • 1665/07/V/S - zatrudnienia Macieja Karmolińskiego na stanowisku dyrektora jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni"
 • 1666/07/V/M - zamówienia na emisję 30 sekundowego spotu reklamowego i akceptacji treści umowy
 • 1667/07/V/M - podpisania umowy na świadczenie przez TP S.A. usługi dostępu do internetu DSL tp, na potrzeby Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej
 • 1668/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie kubków z nadrukiem okolicznościowym informacją o maturze 2007
 • 1669/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 1670/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 1671/07/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 1672/07/V/M - objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PKA sp. z o.o. w Gdyni
 • 1673/07/V/M - objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni
 • 1674/07/V/M - objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o. w Gdyni
 • 1675/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na zakup materiałów promocyjnych
 • 1676/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w okresie od 16.04.2007 do 30.06.2007 r. dla rejonu IV

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 16.04.2007