Z dnia 2007-04-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.04.2007 r. w sprawie:

 • 1526/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 1422/07/V/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na organizację III Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji
 • 1527/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy i projektu w zakresie elektroenergetyki do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek i Leszczynki, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego
 • 1528/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
 • 1529/07/V/U - uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym ul. Wielkokackiej urządzeń kanalizacji deszczowej
 • 1530/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej
 • 1531/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chwaszczyńskiej, Olkuskiej i Wieluńskiej
 • 1532/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zaopatrzenie w wodę polany - miejsca organizacji imprez plenerowych na terenie Parku Kolibki
 • 1533/07/V/R - określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni
 • 1534/07/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Wystawka wiosenna 2007 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych"
 • 1535/07/V/O - dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników Pomorskiego festiwalu Piosenki Kaszubskiej
 • 1536/07/V/O - dofinansowania dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Gimnazjum z Getyngi
 • 1537/07/V/O - dofinansowania VIII Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 1
 • 1538/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród oraz organizacji Przeglądu Piosenki Popularnej POP CIS organizowanego przez Zespół Szkół nr 9
 • 1539/07/V/O - dofinansowania wyjazdu uczniów Zespołu Szkół nr 12 do szkoły w Aalborgu
 • 1540/07/V/O - dofinansowania wyjazdu uczniów Technikum Transportowego na Turniej Wojewódzki Siatkówki Chłopców
 • 1541/07/V/O - dofinansowania X Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum nr 1
 • 1542/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników X Małego Gdyńskiego Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 17
 • 1543/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 248/06/IV/O dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi i udzielenia praw do używania systemu „Obowiązek nauki" i programu „Sekretariat" oraz szkolenia pracowników w ramach obsługi systemu
 • 1544/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EKO Dolina Sp. z o.o. w Łężycach
 • 1545/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kopernika 7
 • 1546/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1547/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1548/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1549/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1550/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1551/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1552/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1553/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1554/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1555/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1556/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1557/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1558/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1559/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1560/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1561/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1562/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Zgody
 • 1563/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej
 • 1564/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Dachnowskiego
 • 1565/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV
 • 1566/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV
 • 1567/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sochaczewskiej
 • 1568/07/V/M - wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Warszawskiej 76
 • 1569/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 3991/03/IV/M dotyczącego utworzenia Zespołu ds. negocjacji warunków nabycia nieruchomości
 • 1570/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na promocję radiową imprez i wydarzeń z miejskiego kalendarza imprez
 • 1571/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na produkcję billboardu reklamowego dla potrzeb emisji telewizyjnej
 • 1572/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na usługę tłumaczenia przysięgłego
 • 1573/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 1574/07/V/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone dla otwartego konkursu dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych
 • 1575/07/V/M - udziału Gminy Gdynia w II edycji Konkursu Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości
 • 1576/07/V/M - pokrycia części kosztów kampanii reklamowej Konkursu „Gdyński Biznesplan 2007"
 • 1577/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup druków ścisłego zarachowania do wydawania licencji transportowych w 2007 r
 • 1578/07/V/S - wyrażenia zgody na naprawę ekspresu do kawy
 • 1579/07/V/S - uregulowania opłaty związanej z wymianą dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego Straży Miejskiej
 • 1580/07/V/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenia centrali telefonicznej
 • 1581/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej
 • 1582/07/V/U - przeprowadzenia „Przeglądu małych form teatralnych poświęconych ekologii, środowisku i jego ochronie"
 • 1583/07/V/S - remontu pomieszczenia przeznaczonego na stanowisko kasowe na Sali Mieszkańców u Urzędzie Miasta Gdyni
 • 1584/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwarznieńskiej
 • 1585/07/V/M - wszczęcia postępowania na zamówienie publiczne dotyczące ogólnopolskiej promocji miejskiego kalendarza imprez Gdynia 2007 w dodatku gazety Echo Miasta „Lato w tym roku zaczyna się w Gdyni"
 • 1586/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji i projektu budowlanego oraz wykonawczego oświetlenia odcinka ulicy Żeliwnej
 • 1587/07/V/R - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni"
 • 1588/07/V/R - przygotowania założeń do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni"
 • 1589/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 1590/07/V/O - wyrażenia zgody na wykonanie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami" oraz „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska"
 • 1591/07/V/M - objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.
 • 1592/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 1593/07/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2007
 • 1594/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 1416/07/V/O w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów gdyńskich przedszkoli
 • 1595/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót rozbiórkowych domu jednorodzinnego przy ul. Rungurska 6 w ramach zadania pn. „Droga Różowa IV"
 • 1596/07/V/U - zmiany umowy nr KB/923/UK/57/W/2006 dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej remontu kładki dla pieszych nad torami PKP i ul. J. Wiśniewskiego przy przystanku SKM Gdynia Stocznia oraz upoważnienia do podpisania aneksu nr 1 do powyższej umowy
 • 1597/07/V/U - zlecenia w trybie zamówienia do 6.000 EUR wykonania ewidencji wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Wiśniewskiego przy ul. Energetyków i upoważnienia do podpisania umowy
 • 1598/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy pętli autobusowej w rejonie ulic Jana z Kolna, Wendy, Portowej i Pl. Kaszubskiego
 • 1599/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 1246/07/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu nasadzeń zamiennych na terenie Technikum Transportowego w Gdyni
 • 1600/07/V/U - wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy ciągu pieszego z kładką dla pieszych nad torami PKP i SKM łączącego ul. Łużycką z Aleją Zwycięstwa
 • 1601/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do Potoku Kolibkowskiego
 • 1602/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do Potoku Kolibkowskiego
 • 1603/07/V/U - zmiany składu sądu konkursowego na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni
 • 1604/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie prac saperskich /sprawdzenie terenu/ na przebiegu Trasy Kwiatkowskiego
 • 1605/07/V/P - organizacji festynu kulturalno-rekreacyjnego z okazji święta 3 Maja na terenie Źródła Marii - Wielki Kack /za obwodnicą Trójmiasta/ w dniu 3 maja 2007 roku
 • 1606/07/V/P - powołania komisji oceniającej oferty złożone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich"
 • 1607/07/V/P - wprowadzenia zmian do umowy na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich"
 • 1608/07/V/P - organizacji w Gdyni wydarzenia integracyjnego pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Sąsiada"
 • 1609/07/V/S - wyrażenia zgody na użycie w logo Komendy Garnizonu Gdynia wizerunku herbu miasta Gdyni
 • 1610/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi opieki autorskiej nad systemem informatycznym TRAWERS /ST-środki trwałe, PM-system budowania raportów
 • 1611/07/V/S - akceptacji aneksu nr 1/2007/ do umowy nr SK/426/SI/8-W/2006 na świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego kas rejestrujących
 • 1612/07/V/P - konfiguracji oprogramowania systemu „Cobra"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 13.04.2007