Z dnia 2007-03-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.03.2007 r. w sprawie:

 • 1449/07/V/U - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na przebudowę drogi gruntowej na odcinku od istniejącej drogi brukowej do końca polany - Park Kolibki
 • 1450/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Witomińskiej, Tatrzańskiej i Nowogrodzkiej
 • 1451/07/V/K - spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
 • 1452/07/V/R - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej w ramach uczestnictwa miasta Gdyni w Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej"
 • 1453/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących remontu pomieszczeń szkolnych w Szkole Zawodowej Specjalnej nr 8
 • 1454/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bp. Dominika 25A-27A
 • 1455/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Orłowskiej 66
 • 1456/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Necla 15-17
 • 1457/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zamenhofa
 • 1458/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zamenhofa
 • 1459/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wachowiaka
 • 1460/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dąbrowskiego
 • 1461/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Harcerskiej
 • 1462/07/V/M - remontu pokrycia dachu budynku położonego przy ul. Orłowskiej
 • 1463/07/V/M - rozbiórki budynku położonego przy ul. Przemyskiej
 • 1464/07/V/M - rozbiórki budynku położonego przy ul. Tokarskiej
 • 1465/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej przy ul. Kmicica
 • 1466/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej przy ul. Kmicica
 • 1467/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Snycerskiej
 • 1468/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Snycerskiej
 • 1469/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własności Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szyprów, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1470/07/V/M - ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w najem poprzez przetarg ustny
 • 1471/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kowieńskiej
 • 1472/07/V/M - użyczenia nieruchomości, położonej przy Al. Jana Pawła II
 • 1473/07/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy podnajmu MG/7/2005, przedmiotem której jest grunt położony przy Al. Jana Pawła II
 • 1474/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta
 • 1475/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położnej przy ul. Sojowej
 • 1476/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 1477/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę oczyszczania miasta
 • 1478/07/V/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na aktualizację rejestru wyborców
 • 1479/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na promocję miasta podczas akcji „Cichy Bohater"
 • 1480/07/V/S - zakupu modemów komputerowych na potrzeby Biura Rady Dzielnicy
 • 1481/07/V/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na współorganizację koncertów jazzowych w Klubie Muzycznym „UCHO"
 • 1482/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Energetyków"
 • 1483/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Miętowej
 • 1484/07/V/U - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Komunikacji Miejskiej
 • 1485/07/V/S - wyrażenia zgody na naprawę systemu kolejkowego
 • 1486/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na druk ulotki „Krótka wędrówka po zabytkach Gdyni"
 • 1487/07/V/M - akceptacji aneksu nr 1/2006 dotyczącego zmiany treści umowy SK/5/MB/1-W/2007 na wykonanie projektu adaptacji chaty rybackiej zlokalizowanej przy ul. Orłowskiej
 • 1488/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Woj. Wachowiaka 8 - 12
 • 1489/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na opracowanie analizy oddziaływania na środowisko hałasu lotniczego od lotniska na Babich Dołach na obszar Gdyni
 • 1490/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie opracowania: „Dziedzictwo kulturowe Gdyni i jego ochrona" - stanowiącego analizę do potrzeb aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni
 • 1491/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie analizy tekstu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni
 • 1492/07/V/M - powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na okres kadencji Rady Miasta Gdyni w latach 2006 - 2010
 • 1493/07/V/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+"
 • 1494/07/V/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 • 1495/07/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy finansowej dla projektu „Rozwój transportu proekologicznego w obszarze metropolitarnym Trójmiasta"
 • 1496/07/V/P - przeprowadzenia w Gdyni akcji „Wiersze chodnikowe" w sezonie letnim 2007
 • 1497/07/V/S - zawarcia aneksu do umowy zlecenia nr P/6/2007 na wykonanie czynności związanych z zakończeniem roku obrachunkowego w Wydziale Księgowości
 • 1498/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kazimierza Górskiego oraz zmiany zapisu w umowie dzierżawy nr MG/82/D/2006
 • 1499/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 1500/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 1501/07/V/M - Określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej
 • 1502/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na umieszczenie ogłoszenia w wydawnictwie „Sejleren'S" /przewodniku po przystaniach/, dotyczącego promocji Gdyni oraz Mariny Gdynia
 • 1503/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie i wymianę grafiki na nośniku reklamowym zlokalizowanych przy Drodze Gdyńskiej
 • 1504/07/V/M - akceptacji wyników przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat nieruchomości stanowiących własność i będącej we władaniu Gminy Miasta Gdyni położonych przy Al. Jana Pawła II 9-11 w Gdyni
 • 1505/07/V/U - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Morskiej
 • 1506/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Ułożenie tymczasowej nawierzchni w ulicy Chabrowej - dojazd do kościoła w Gdyni"
 • 1507/07/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/921/UI/328/W/2006 z 29.12.2006 r. na wykonanie robót na zadaniu „Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Adwokackiej w Gdyni"
 • 1508/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicy Adwokackiej w Gdyni
 • 1509/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie założenia programowo-przestrzennego na potrzeby konkursu dotyczącego zagospodarowania terenu położonego w rejonie Skweru Kościuszki ulic: Borchardta i Armii Krajowej oraz Nabrzeża Młodych Żeglarzy w Gdyni
 • 1510/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 1360/07/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Konwaliową i ul. Narcyzową w Gdyni
 • 1511/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie koncepcji drogi dojazdowej do lasu komunalnego od strony ul. Karpackiej
 • 1512/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego kanałów deszczowych w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III
 • 1513/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego miejsc postojowych na ulicy Wójta Radtkego w Gdyni
 • 1514/07/V/U - akceptacji wykonania robót w ilościach określonych umową nr KB/184/UI/53/W/2005 w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"
 • 1515/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wykonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód rejon ulic: Chwarznieńska, Wiczlińska, Śliska
 • 1516/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/145/UI/47/W/2007 o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Ulica Tetmajera w Gdyni I etap - odcinek od posesji nr 22 do ul. Syrokomli oraz III etap"
 • 1517/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/213/UI/61/W/2007 na wybór wykonawcy zadania „Ulica Tetmajera w Gdyni I etap - odcinek od posesji nr 22 do ul. Syrokomli oraz III etap"
 • 1518/07/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/941/UI/335/W/2006 „Droga Różowa etap IV - zamienny projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lotników i Wielkopolskiej"
 • 1519/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 211.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej"
 • 1520/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 1338/07/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia placu zabaw przy ul. Radosnej w Gdyni
 • 1521/07/V/O - Zmiany zarządzenia nr 1188/07/V/O dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia dla gdyńskich szkół zawodowych z obsługi programu komputerowego „arkusz organizacyjny"
 • 1522/07/V/O - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2007
 • 1523/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 1017/07/IV/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
 • 1524/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 1018/07/IV/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 11.04.2007