Z dnia 2007-03-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.03.2007 r. w sprawie:
 • 1262/07/V/P - nagród Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 • 1263/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację XXXII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
 • 1264/07/V/P - zawarcia aneksu do umowy SK/1729/OK./76-W/2006 na realizację usługi w zakresie badań pn „Badanie stanu i potrzeb kultury oraz przeprowadzenie analizy SWOT kultury w Gdyni"
 • 1265/07/V/U - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wody dla potrzeb fontanny i poidełek miejskich oraz stawu na Witominie
 • 1266/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia fontanny miejskiej przy Skwerze Kościuszki
 • 1267/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na opracowaniu opinii dotyczącej rozwiązań technicznych obiektów komory i separatora w ul. Szlifierzy, pod kątem ich zgodności z przepisami BHP
 • 1268/07/V/S - zmiany treści uchwały nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 1269/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 1270/07/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 1271/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 1272/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi przetwarzania danych z wykorzystaniem rozwiązania informatycznego „Nabór Optivum"
 • 1273/07/V/O - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego
 • 1274/07/V/O - dofinansowania XIV Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące
 • 1275/07/V/O - dofinansowania dla Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących kosztów związanych z organizacją Gdyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych
 • 1276/07/V/O - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery"
 • 1277/07/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2007 do umowy SOO/1255/01/PB dotyczącej finansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
 • 1278/07/V/R - zawarcia aneksu nr 1/2007 do porozumienia zawartego z Gdańskiem miastem na prawach powiatu na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej
 • 1279/07/V/R - zawarcia porozumienia z powiatem bytowskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
 • 1280/07/V/R - zawarcia porozumienia z powiatem bytowskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
 • 1281/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeglarzy
 • 1282/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na roboty. remontowe pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia
 • 1283/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kopernika 18 - 20
 • 1284/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 18 - 22
 • 1285/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Ujejskiego 25
 • 1286/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Woj. Wachowiaka 9 ABC
 • 1287/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Biskupa Dominika 41-47
 • 1288/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wejherowskiej
 • 1289/07/V/M - wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali mieszkalnych w 2007 roku
 • 1290/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1291/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1292/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1293/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1294/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1295/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1296/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1297/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1298/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1299/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1300/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1301/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Suchej i Wiczlińskiej
 • 1302/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialną oraz sadową
 • 1303/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie prac wizualizacyjnych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 1304/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk mapki „Spacerkiem po Gdyni"
 • 1305/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie dwóch balonów reklamowych
 • 1306/07/V/S - zakupu fotograficznego aparatu cyfrowego
 • 1307/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 716/07/IV/M dotyczącego ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalno - użytkowego oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 1308/07/V/M - umowy najmu zawartej z Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim
 • 1309/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 1310/07/V/S - zmiany treści umowy na najem pomieszczenia na punkt usług kserograficznych w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni
 • 1311/07/V/M - akceptacji planu promocji imprez miejskich w sezonie letnim 2007
 • 1312/07/V/U - udzielenia zamówienia na usługę polegającą na opracowaniu operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Kaczej
 • 1313/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie nowej tablicy i renowację dwóch tablic z planem dzielnicy Wielki Kack - Kacze Buki
 • 1314/07/V/U - zatwierdzenia realizacji zadania inwestycyjnego w 2007 r.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz układu drogowego przy ul. Owsianej" realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 1315/07/V/R - przyjęcia harmonogramów przygotowania projektów i wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ich realizacji z funduszy Unii Europejskiej
 • 1316/07/V/O - dofinansowania organizacji Konkursu Biblijnego w Zespole Szkół nr 5
 • 1317/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej"
 • 1318/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pokrzywowej"
 • 1319/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 767/07/V/U dotyczącego wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania „uzupełnienie nawierzchni tymczasowej w ulicach Osada Rybacka i Grenadierów w Gdyni"
 • 1320/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej
 • 1321/07/V/R - ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Caritas w Gdyni
 • 1322/07/V/M - użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Śliskiej na rzecz Koncernu Energetycznego ENERGA S.A.
 • 1323/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wydanie „Wiosennego przewodnika tras rowerowych w Trójmieście"
 • 1324/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/7/MGG/7/D/07 o ekspozycję reklamy usytuowanej przy ul. Janka Wiśniewskiego
 • 1325/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/6/MGG/6/D/07 o ekspozycję reklamy usytuowanej przy al. Zwycięstwa
 • 1326/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/11/MGG/11/D/07 o ekspozycję reklamy usytuowanej przy al. Zwycięstwa
 • 1327/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/10/MGG/10/D/07 o ekspozycję reklamy usytuowanej przy al. Zwycięstwa
 • 1328/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/9/MGG/9/D/07 o ekspozycję reklamy usytuowanej przy al. Zwycięstwa
 • 1329/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/5/MGG/5/D/07 o ekspozycję reklamy usytuowanej przy ul. Świętojańskiej
 • 1330/07/V/S - zakupu sprzętu AGD do zaplecza kuchennego
 • 1331/07/V/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • 1332/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 207/06/V/U Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej
 • 1333/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej
 • 1334/07/V/U - podpisania aneksu do umowy nr KB/83/UG/11/W/2006 na utrzymanie, konserwację i naprawy bieżące szaletów miejskich na terenie miasta Gdyni w okresie od 01.03.2006 r. do 31.01.2009 roku
 • 1335/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 1159/07/V/U dotyczącego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym w ul. Chwaszczyńskiej
 • 1336/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym ø 1600 w ul. Chwaszczyńskiej
 • 1337/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kładki dla pieszych nad rzeką Kaczą oraz obustronnej regulacji rzeki Kaczej
 • 1338/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia placu zabaw przy ul. Radosnej
 • 1339/07/V/U - zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ul. Chwarznieńskiej"
 • 1340/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie badań laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych wbudowanych w nawierzchnie ulic na terenie Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie wykonywania umowy
 • 1341/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej, ciepłowniczej i gazowej do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz współpracę przy aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni
 • 1342/07/V/P - przekazania środków pieniężnych w celu wykonania prawomocnego wyroku sądowego
 • 1343/07/V/P - przekazania środków pieniężnych w celu wykonania prawomocnego wyroku sądowego
 • 1344/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 1345/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 1346/07/V/S - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup rocznej asysty technicznej i konserwacji programu finansowo-księgowego oraz oprogramowania wspomagającego zarządzanie szkołą
 • 1347/07/V/R - nadzoru sprawowanego przez MOPS nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi zlokalizowanymi na terenie miasta Gdyni i Domem Pomocy Społecznej w Gdyni
 • 1348/07/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 1349/07/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego uruchomienia i prowadzenia Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących
 • 1350/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 16698/06/IV/P w sprawie otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gdyni
 • 1351/07/V/P - przyznania dotacji Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni
 • 1352/07/V/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych"
 • 1353/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 1354/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
 • 1355/07/V/O - zmian w zarządzeniu nr 248/06/IV/O w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi i udzielenia praw do użytkowania systemu „Obowiązek nauki" i programu „Sekretariat" oraz szkolenia pracowników w ramach obsługi systemu
 • 1356/07/V/O - powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
 • 1357/07/V/O - wystąpienia o pozwolenie na budowę w zakresie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się planowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni
 • 1358/07/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie umów przez dyrektorów szkół z Narodowym Centrum Kultury w ramach realizacji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska"
 • 1359/07/V/O - zakupu nagród w IX edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni - 2007"
 • 1360/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągu pieszego w ul. Konwaliowej i Narcyzowej
 • 1361/07/V/U - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 19.03.2007