Z dnia 2007-03-06

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.03.2007 r. w sprawie:

 • 1176/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do rad dzielnic
 • 1177/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego na realizacją inwestycji: „Droga Różowa etap IV - rozbudowa ulicy Lotników"
 • 1178/07/V/U - zlecenia świadczenia usługi na przesyłanie energii elektrycznej dla oświetlenia ulicy Rybaków
 • 1179/07/V/U - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym kanału sanitarnego w ul. Chwaszczyńskiej
 • 1180/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na wykonanie usługi polegającej na przeglądzie technicznym zespołu prądotwórczego przepompowni ścieków przy ul. Racławickiej
 • 1181/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/360/UI/94/W/2003 na wykonanie zadania: „Droga Różowa etap III faza Ic - wiadukt w ul. Stryjskiej"
 • 1182/07/V/U - dzierżawy przyłącza energetycznego w trakcie realizacji zadania: „Ulica Świętojańska - pętla uliczna"
 • 1183/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 1184/07/V/R - akceptacji aneksu nr 6/2007 do umowy KB/1/MOPS/2005 dotyczącej utworzenia i prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu
 • 1185/07/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/26/MOPS/2006 dotyczącej realizacji usług opiekuńczych na rzecz osób chorych psychicznie
 • 1186/07/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/27/MOPS/2006 dotyczącej realizacji usług opiekuńczych
 • 1187/07/V/R - akceptacji aneksu nr 7/2007 do umowy KB/28/MOPS/2004 dotyczącej prowadzenia Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 • 1188/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia dla gdyńskich szkół zawodowych z obsługi programu komputerowego „arkusz organizacyjny"
 • 1189/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie informatora dla gimnazjalistów
 • 1190/07/V/O - wykonania w Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych dla gdyńskich szkół
 • 1191/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców konkursu matematycznego organizowanego przez Zespół Szkół nr 14
 • 1192/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców „Konkursu Wiedzy o Europie" organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
 • 1193/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Baśni i Legend Kaszub organizowanego przez Zespół Szkół nr 12
 • 1194/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów XXV Regionalnego Konkursu Poezji i Prozy Frankońskiej organizowanego przez Zespół Szkół nr 2
 • 1195/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów IV Wiosennego Festiwalu Piosenki Niemieckojęzycznej organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące
 • 1196/07/V/O - dofinansowania 44 Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem" organizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i LOK
 • 1197/07/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 kosztów pobytu uczniów i opiekunów ze szkoły w Karlskronie
 • 1198/07/V/O - dofinansowania dla IV Liceum Ogólnokształcącego kosztów pobytu uczniów i opiekunów ze szkół z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech oraz Włoch
 • 1199/07/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego do szkoły w Ahrensburgu
 • 1200/07/V/O - zmiany zarządzenia 8751/05/IV/O oraz zawarcia aneksu do umowy
 • 1201/07/V/O - zmiany zarządzenia 8748/05/IV/O oraz zawarcia aneksu do umowy
 • 1202/07/V/O - zmiany zarządzenia 8743/05/IV/O oraz zawarcia aneksu do umowy
 • 1203/07/V/O - zmiany zarządzenia 8750/05/IV/O oraz zawarcia aneksu do umowy
 • 1204/07/V/O - zmiany zarządzenia 8710/05/IV/O oraz zawarcia aneksu do umowy
 • 1205/07/V/O - zmiany zarządzenia 8711/05/IV/O oraz zawarcia aneksu do umowy
 • 1206/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 14 - 16
 • 1207/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Rolniczej 14
 • 1208/07/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Śląskiej
 • 1209/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Powstania Styczniowego
 • 1210/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Partyzantów
 • 1211/07/V/M - rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Wielkopolskiej
 • 1212/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach
 • 1213/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach
 • 1214/07/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zbarskiej
 • 1215/07/V/O - przekazania dotacji dla niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej na realizację działań związanych z prowadzeniem niektórych zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • 1216/07/V/M - użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczynki
 • 1217/07/V/M - ustalenia jednolitego terminu trwania użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej
 • 1218/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kuśnierskiej
 • 1219/07/V/R - zmiany zarządzenia nr 3136/IV/R dotyczącego powołania komisji oceny projektu budowlanego
 • 1220/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji deszczowej w ul. Architektów
 • 1221/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 1222/07/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 15,8 m2 zlokalizowanego na placu targowym (...)
 • 1223/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup naczyń jednorazowych
 • 1224/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. II MPS
 • 1125/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 785/07/V/M
 • 1226/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na umieszczenie  reklamy miasta w dodatku specjalnym PRESS - „Standardy PR"
 • 1227/07/V/S - homologacji nesesera dla poborców Urzędu Miasta Gdyni
 • 1228/07/V/O - zmiany zarządzenia 1079/07/V/07 dotyczącego przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: „Profilaktyka przez sport"
 • 1229/07/V/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni
 • 1230/07/V/M - umowy dzierżawy MG/114/D/05 dotyczącej gruntu położonego przy Al. Zwycięstwa
 • 1231/07/V/M - Zlecenia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie i montaż dwóch tablic zlokalizowanych w miejscu realizacji projektu „Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników"
 • 1232/07/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 6000 EURO, na wykonanie 500 sztuk taśm na szyję w związku z organizacją IX Ogólnopolskich Spotkań Podróżników Żeglarzy i Alpinistów
 • 1233/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 179/06/V/M dotyczącego wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej i sądowej
 • 1234/07/V/K - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdyni oraz sprawozdania o którym mowa w art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2006 r. i przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej izbie obrachunkowej
 • 1235/07/V/M - projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie remontu lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Nauczycielskiej 4 w Gdyni
 • 1236/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Syrokomli 6 w Gdyni
 • 1237/07/V/M - udzielenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gdyni
 • 1238/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na aktualizację mapki „Spacerkiem po Gdyni"
 • 1239/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na renowację tablicy z planem Gdyni
 • 1240/07/V/M - ustalenia warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat nieruchomości stanowiących własność i będącej we władaniu Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 9-11
 • 1241/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 1242/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „Ul. Tetmajera w Gdyni I etap - odcinek od posesji nr 22 do ul. Syrokomli oraz III etap"
 • 1243/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla sygnalizacji świetlnej ul. Władysława IV Świętojańska - Partyzantów w Gdyni
 • 1244/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania „Budowa ul. Tetmajera wraz z uzbrojeniem technicznym, odtworzeniem i zabezpieczeniem skarpy, budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ejsmonda oraz remontem i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Ejsmonda"
 • 1245/07/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę inwestycji pn. „Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa w Gdyni - kanalizacja deszczowa na odcinku od studni S-7 do studni S-10
 • 1246/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu nasadzeń zamiennych na terenie Technikum Transportowego w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 194
 • 1247/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 886/07/V/U prezydenta miasta Gdyni w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej
 • 1248/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy pętli autobusowej w rejonie ul. Jana z Kolna, Wendy, Portowej i Pl. Kaszubskiego
 • 1249/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotami do rzeki Kaczej
 • 1250/07/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wykonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód, rejon ulic: Chwarznieńskiej, Wiczlińskiej i Śliskiej
 • 1251/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi dodatkowej w ramach realizowanego zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w rejonie ulic: Hryniewickiego, Waszyngtona, Pułaskiego i Skweru Kościuszki w Gdyni
 • 1252/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów gminnych oraz innych zadań Gminy Gdynia
 • 1253/07/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie projektu rozbudowy systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę w aglomeracji Gdynia -
 • 1254/07/V/S - zmiany paragrafu 2 w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 764/07/V/S z 30 stycznia 2007 r.
 • 1255/07/V/S - zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakupu paliwa do samochodów służbowych
 • 1256/07/V/P - zakupu 30 egzemplarzy filmu pt. „Orłowo dawniej i dziś" oraz 30 egzemplarzy filmu pt. „Gdynia dawniej i dziś" od Video Studio „Perfekt" Jan Butowski
 • 1257/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 1172/07/V/P w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację XXXII Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, w dniach od 17 - 22 września 2007 r.
 • 1258/07/V/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007"
 • 1259/07/V/R - udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu
 • 1260/07/V/R - udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu
 • 1261/07/V/R - udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 19.03.2007