Z dnia 2007-02-28

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.02.2007 r. w sprawie:

 
 • 1109/07/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2007
 • 1110/07/V/K - zmiany zarządzenia nr 12324/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
 • 1111/07/V/K - zmiany zarządzenia nr 12633/06/IV/K z 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
 • 1112/07/V/P - koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego miasta Gdyni w 2007 roku
 • 1113/07/V/U - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na usługę opracowania projektu budowlanego, przebudowy odcinka drogi gruntowej na terenie Parku Kolibki
 • 1114/07/V/U - wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie infrastruktury technicznej - kanalizacji deszczowej w ul. Górniczej
 • 1115/07/V/U - zawarcia przez Gminę Miasta Gdyni porozumienia w sprawie zrealizowanej kanalizacji deszczowej w ramach przedsięwzięcia : „Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną dla osiedla „Sokółka III"
 • 1116/07/V/O - zawarcia umów zlecenia na obsługę projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych"
 • 1117/07/V/P - konserwacji, serwisu i naprawy monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
 • 1118/07/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2007
 • 1119/07/V/M - wykonania orzeczenia technicznego, kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia remontu lokali i budynku położonego przy ul. Działowskiego
 • 1120/07/V/M - rozbiórki garaży położonych przy ul. Chylońskiej
 • 1121/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Gen. Maczka 2-6
 • 1122/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Gen. Maczka 2-6
 • 1123/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 80 - 86 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 1124/07/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy 01/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność NZOZ przy ul. Armii Krajowej 44
 • 1125/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 1126/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 1 069/07/V/S dotyczącego zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 1127/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na zakup obrazów - nagród w finale VIII edycji konkursu „Gdynia Bez Barier"
 • 1128/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Mokwy
 • 1129/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na promocję Miasta Gdyni przez Stowarzyszenie Wiking
 • 1130/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/38/MGG/25/D/06 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 1131/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/4/MGG/4/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV
 • 1132/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/1/MGG/1/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 1133/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/2/MGG/2/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV
 • 1134/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/3/MGG/3/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV
 • 1135/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/36/MGG/23/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Sopockiej
 • 1136/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/40/MGG/27/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 1137/07/V/S - rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości do 60.000 EUR na serwis i konserwację instalacji klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 1138/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Osada Rybacka i Grenadierów"
 • 1139/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup rękawic ochronnych oraz gumofilców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 1140/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup gaśnic dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 1141/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 1142/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie tablicy, planszy informacyjnej oraz czeku okolicznościowego w związku z organizacją IX Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
 • 1143/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na produkcję i emisję spotu radiowego promującego IX Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
 • 1144/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 1145/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 1146/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 1147/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łęczyckiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 1148/07/V/U - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie robót awaryjno naprawczych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gdyni w latach 2007 - 2009
 • 1149/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlana polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej i na Skwerze Kościuszki
 • 1150/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej i położonej przy ul. Akacjowej
 • 1151/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. 10 Lutego/róg ul. Władysława IV, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dzierżawcy
 • 1152/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Małokackiej
 • 1153/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie kubków jako nagród w konkursie „Zapraszamy ptaki do Gdyni"
 • 1154/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Budowa nawierzchni ul. Dembińskiego"
 • 1155/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej"
 • 1156/07/V/U - wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ulicy Szturmanów
 • 1157/07/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę „Sieci wodociągowej wraz z przyłączem w ul. Rdestowej"
 • 1158/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 1159/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym w ul. Chwaszczyńskiej"
 • 1160/07/V/U - uregulowania należności za wykonanie skanowania, kserokopii oraz wersji elektronicznej map, niezbędnych do przygotowania przetargów na geodezyjne wydzielenie dróg w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino oraz Kolonia
 • 1161/07/V/P - akceptacji aneksu do umowy KB/97/PON/5/W/2006 zawartej ze Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk"
 • 1162/07/V/P - akceptacji aneksu do umowy KB/234/PON/22/W/2006 zawartej ze Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk"
 • 1163/07/V/R - zwolnienia ze stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Gdyni
 • 1164/07/V/P - przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 1165/07/V/P - przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 1166/07/V/P - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Wspieranie międzynarodowych staży i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji pomiędzy młodymi ludźmi z niektórych krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich a mieszkańcami Gdyni"
 • 1167/07/V/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta
 • 1168/07/V/O - dofinansowania wynajmu autokaru na przejazd uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Nr 12 w Gdyni do studia TVP 3 w Gdańsku
 • 1169/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 402/07/V/M prezydenta miasta Gdyni z 3 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu miasta na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu muszli koncertowej przy Pl. Grunwaldzkim
 • 1170/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą „Utrzymanie pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni w latach 2007 - 2011"
 • 1171/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód
 • 1172/07/V/O - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację XXXII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w dniach od 17 do 22 września 2007 r.
 • 1173/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie odlewu w brązie dziesięciu egzemplarzy statuetki Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński"
 • 1174/07/V/O - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 07.03.2007