Z dnia 2007-02-20

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.02.2007 r. w sprawie:
 
 • 1025/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 1026/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 1027/07/V/O - przeprowadzenia VI edycji konkursu na najciekawszy projekt strony www o tematyce ekologicznej „Nowoczesna i ekologiczna Gdynia w 2027 roku"
 • 1028/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację XVI ogólnopolskiego finału Odysei Umysłu
 • 1029/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów oraz na organizację Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych" w Zespole Szkół Mechanicznych
 • 1030/07/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie terenów sportowych wraz z pomieszczeniami w Młodzieżowym Domu Kultury
 • 1031/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 10
 • 1032/07/V/R - zawarcia porozumienia z powiatem puckim dotyczącym umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
 • 1033/07/V/R - ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Legionów 121
 • 1034/07/V/R - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni"
 • 1035/07/V/R - upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej
 • 1036/07/V/R - zawarcia umowy zlecenia na wykonanie czynności związanych z przygotowaniem zadania - lotnisko Gdynia Oksywie
 • 1037/07/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 13/2005 do umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Legionów
 • 1038/07/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 555/07/V/S dotyczącego wyrażenia zgody na konserwację kopertownicy
 • 1039/07/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 560/07/V/S dotyczącego zakupu narzędzi oraz artykułów hydraulicznych
 • 1040/07/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 329/06/V/S dotyczącego akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na utrzymanie czystości w lokalach podległych Urzędowi Miasta Gdyni
 • 1041/07/V/M - wyrażenia zgody na zapłatę kwoty zasądzonej wyrokiem sądowym
 • 1042/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 16 117/2006/IV/M dotyczącego kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1043/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej, Krośniąt i Kańskiego
 • 1044/07/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 8,7 m2 - hala płaska (boks nr 264)
 • 1045/07/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gniewskiej
 • 1046/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV
 • 1047/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV
 • 1048/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wójta Radtkego
 • 1049/07/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 16 560/06/IV/M dotyczącego wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Widnej
 • 1050/07/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Manganowej 25
 • 1051/07/V/U - akceptacji aneksu nr 1/2007 dotyczącego zmiany treści umowy KB/660/UR/19/W/2006 na wykonanie pomiarów i analiz ruchu pojazdów transportu zbiorowego na ulicy Morskiej
 • 1052/07/V/M - określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Inżynierskiej 25 na grunt stanowiący własność osoby fizycznej położony przy ul. Inżynierskiej 27
 • 1053/07/V/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 • 1054/07/V/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie sprzętu komputerowego
 • 1055/07/V/P - promocji Gdyni w serwisie żeglarskim sails.pl.
 • 1056/07/V/P - odnowienia domeny gdynia.eu
 • 1057/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 1058/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 1059/07/V/O - zmiany struktury wydatków Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo"
 • 1060/07/V/M - zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami oraz zwrotu kosztów procesu
 • 1061/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kowieńskiej
 • 1062/07/V/M - akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego"
 • 1063/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 1064/07/V/O - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie „Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni"
 • 1065/07/V/P - przeznaczenia środków finansowych na zamieszczenie wkładki wyborczej w tygodniku „Ratusz"
 • 1066/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk kart do głosowania w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na 4 marca 2007 r.
 • 1067/07/V/S - prenumeraty czasopisma specjalistycznego dla UM Gdyni w roku 2007
 • 1068/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wyborów do rad dzielnic w dniu 4 marca 2007 roku oraz zatwierdzenia wyboru wykonawcy
 • 1069/07/V/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w roku 2007
 • 1070/07/V/S - wyrażenia zgody na konserwację kserokopiarki „Sharp" AR 5120 - o wartości do 6.000 EUR
 • 1071/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi digitalizacji zasobów dokumentacji podatkowej oraz kart ewidencji lokali mieszkalnych
 • 1072/07/V/S - wyrażenia zgody na wykonywanie prac stolarskich dla UM Gdyni o wartości do 6.000 EUR
 • 1073/07/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na wykonanie druków własnych w 2007 roku
 • 1074/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup płyt oraz akcesoriów meblowych o wartości do 6.000 EUR
 • 1075/07/V/P - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usługi serwisu i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 1076/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych polegających na podłączeniu studni chłonnej do kanalizacji deszczowej w trakcie realizacji zadania „Ulica Świętojańska - pętla uliczna"
 • 1077/07/V/U - zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 5.278.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem „Droga Różowa IV - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni"
 • 1078/07/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia „Droga Różowa etap IV - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni" w zakresie kolizji energetycznych
 • 1079/07/V/U - akceptacji treści porozumienia w sprawie zasad realizacji inwestycji „Droga Różowa etap IV - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni" na obszarze kolejowym pomiędzy Gminą Gdynia i spółką PKP Polskie Linie Kolejowe
 • 1080/07/V/U - akceptacji treści umowy w sprawie zasad przebudowy sieci elektroenergetycznych kolidujących z przedsięwzięciem „Droga Różowa etap IV - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni pomiędzy Gminą Gdynia i Koncernem Energetycznym „ENERGA" S.A.
 • 1081/07/V/U - podpisania aneksu do umowy nr KB/1/UG/1/W/2005 na dostawę energii elektrycznej i utrzymanie oświetlenia ulic na terenie Gminy Gdynia
 • 1082/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 779/07/V/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego „Budowy podstacji prostownikowej z kablami prądu stałego w rejonie ulicy Kieleckiej w Gdyni"
 • 1083/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego „Budowy podstacji prostownikowej z kablami prądu stałego w rejonie ulicy Kieleckiej w Gdyni
 • 1084/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie kratek stalowych na nietypowe wpusty burzowe na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 1085/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Witomińskiej, Tatrzańskiej i Pomorskiej w Gdyni
 • 1086/07/V/U - zmiany zarządzeń nr 325/06/V/U, 468/07/V/U, 469/07/V/U, 546/07/V/U, 645/07/V/U, 992/07/V/U w sprawie udzielenia zamówień publicznych na roboty budowlane polegające na usuwaniu awarii sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni
 • 1087/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej"
 • 1088/07/V/U - uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym ul. Źródło Marii urządzeń: rury osłonowej związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Źródło Marii w Gdyni
 • 1089/07/V/U - udzielania zamówienia publicznego do 6.000 EUR, jako umowy dodatkowej do umowy nr KB/802/UI/284/W/2006 dla wykonawcy zadania „Ułożenia tymczasowej nawierzchni w ul. Głowackiego w Gdyni"
 • 1090/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego masztów oświetleniowych na stadionie rugby przy ul. Sportowej w Gdyni
 • 1091/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wyciągarek do łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu
 • 1092/07/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na budowę ul. Ateny wraz z kanalizacją deszczową, budową i przebudową oświetlenia, przebudową wodociągu, gazociągu, linii napowietrznej n.n. i sieci teletechnicznej oraz zabezpieczeniem istniejącym sieci energetycznych i teletechnicznych
 • 1093/07/V/U - uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym ul. Kazimierza Górskiego urządzeń wodociągowych i kanalizacji deszczowej związanych z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej do stadionu rugby przy ul. Sportowej w Gdyni
 • 1094/07/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na budowę ul. Amora z kanalizacją deszczową, budową i przebudową oświetlenia, przebudową gazociągu i sieci teletechnicznej oraz zabezpieczeniem istniejącym sieci energetycznych i teletechnicznych
 • 1095/07/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę inwestycji pn. „Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa w Gdyni"
 • 1096/07/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę linii kablowych 15 kV zasilających stację transformatorową na terenie hali sportowo-widowiskowej
 • 1097/07/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień „Profilaktyka przez sport"
 • 1098/07/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście
 • 1099/07/V/O - przyznania premii dyrektorowi SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
 • 1100/07/V/O - przyjęcia zaproponowanych programów profilaktycznych wraz ze specyfikacjami realizowanych w ramach budżetu 2007 roku
 • 1101/07/V/O - przekazania dotacji SPZOZ MSPR w 2007 roku
 • 1102/07/V/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich"
 • 1103/07/V/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Organizacja czasu wolnego Gdynia55+"
 • 1104/07/V/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielenia dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2007 roku
 • 1105/07/V/R - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wydanie dodatku o Gdyni pt. „Praktyczny poradnik dla mieszkańców" w dzienniku „FAKT"
 • 1106/07/V/R - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 07.03.2007